Специалности и балообразуване

 • I. Специалности, за които задължително се държат университетски кандидатстудентски изпити
  Специалност Изпити
  Право (Р) Изпит по история на България (тест)
Изпит по български език (тест)

Балообразуване : оценката от изпита по история на България (удвоена) + оценката от изпита по български език + оценката по български език и литература от дипломата + оценката по история от дипломата. Максимален бал – 30,00.


 • ІІ. Специалности, за които се кандидатства
  с оценка от държавен зрелостен изпит (по избор на кандидата)
     ИЛИ
  с университетски изпит по български език, история на България, английски език (по избор)

Факултет Специалност и форма на обучение
(Р – редовна, З – задочна)
Педагогически факултет

Социална педагогика (Р, З)

Предучилищна и начална училищна педагогика (Р, З)

Предучилищна педагогика и логопедия (Р, З)

Начална училищна педагогика и специална педагогика (Р, З)

Начална училищна педагогика и чужд (английски) език (Р)

Предучилищна педагогика и чужд (английски) език (Р)

Филологически факултет

Българска филология (Р, З)

Русистика (руски език и литература с втори чужд език по избор) (Р)

Славистика (полски или словашки език и литература с втори чужд език по избор) (Р)

Балканистика (албански или гръцки или румънски език и култура, езиковедски или исторически профил, с втори балкански език по избор) (Р)

Германистика (немски език и литература) (Р)

Романистика (френски език и култура с втори романски език - по избор) (Р)

Приложна лингвистика. Български и английски език с информационни технологии (Р)

Журналистика (Р)

Връзки с обществеността (Р)

Педагогика на обучението по:

български език и история (Р, З)

български език и география (Р, З)

български език и чужд (английски, гръцки, испански, китайски, немски, румънски, руски, френски, японски - по избор) език (Р)

Исторически факултет

История (Р, З)

Археология (Р)

Етнология (Р)

Културен туризъм (Р)

География (Р)

Регионално развитие и геоикономика (Р)

Педагогика на обучението по:

история и география (Р, З)

история и чужд (английски, немски, френски, руски - по избор) език (Р)

история и информационни технологии (Р)

география и  физическо възпитание и спорт (Р)

Философски факултет

Философия (Р, З)

Психология (Р, З)

Политология (Р)

Национална сигурност (Р, З)

Стопански факултет

Социални дейности (Р, З)

Предприемачество в социалната сфера (Р)

Публична администрация (Р, З)

Стопанско управление (Р, З)

Финанси (Р, З)

Маркетинг (Р, З)

Счетоводство и контрол (Р, З)

Международни икономически отношения (Р)

Туризъм (Р, З)

Факултет “Математика и информатика”

Книгоиздаване (Р)

Православен богословски факултет Теология (Р)
Филиал – гр. Враца

Социална педагогика (Р),

Предучилищна и начална училищна педагогика (Р),

Начална училищна педагогика и чужд (английски) език (Р),

Предучилищна педагогика и чужд (английски) език (Р),

Педагогика на обучението по:

български език и история (Р)

български език и география (Р)

история и философия (Р)

математика и информатика (Р)

Педагогически колеж гр. Плевен професионален бакалавър

Начална училищна педагогика и чужд (английски) език (Р)

Предучилищна педагогика и чужд (английски) език (Р)

Начална училищна педагогика (Р)

Балообразуване : оценката от ДЗИ или оценка от изпита (удвоена) + средният успех от дипломата (удвоен). Максимален бал – 24,00.

Забележки:

Кандидатите могат да изберат и двата варианта; в този случай при балообразуването се взема по-високата оценка.

Кандидатите могат да участват в университетските изпити неограничен брой пъти; валидна при балообразуване е най-високата оценка, ако тя е по-висока от оценката от държавния зрелостен изпит.

За специалностите в Педагогически факултет (с изкл. на спец. "Социална педагогика") се полага изпит за проверка на говорните и комуникативни способности.

За специалностите "Предучилищна и начална училищна педагогика", "Начална училищна педагогика и чужд език" и "Предучилищна педагогика и чужд език" във Филиал – гр. Враца се полага изпит за проверка на говорните и комуникативни способности.

За специалностите в Педагогическия колеж се полага изпит за проверка на говорните и комуникативни способности.

За специалностите в Историческия факултет е предвидена възможност за кандидатстване и чрез резултати от участие в инициативи на факултета, оценени от научно жури, включващо хабилитирани преподаватели и приравнени към количествена оценка по шестобалната система.

За специалност Теология е предвидена възможност за кандидатстване и чрез факултетски конкурсен изпит по богословие (устен).

 • III. Специалности, за които се кандидатства
  с оценка от държавен зрелостен изпит
     ИЛИ
  с университетски изпит
Специалност, форма (Р – редовна) Държавен зрелостен изпит Изпит
Английски филология (Р) Английски език Английски език
Приложна лингвистика. Английски и втори* чужд език с информационни технологии (Р) Английски език Английски език
Приложна лингвистика с два чужди езика (първи английски и втори език: гръцки, китайски, румънски, руски, полски, словашки - по избор) с международен туризъм (Р) Английски език Английски език
Приложна лингвистика с два чужди езика (английски и втори** чужд език) с бизнес комуникации (Р) Английски език Английски език

Балообразуване
:
оценката от ДЗИ или от изпита (удвоена) + средният успех от дипломата (удвоен). Максимален бал – 24,00.


 • IV. Специалности, за които се кандидатства
  с оценка от държавен зрелостен изпит
     ИЛИ
  с факултетски изпит
Специалност, форма (Р – редовна) Държавен зрелостен изпит Изпит
Приложна лингвистика с два чужди езика (немски и втори* чужд език), преводачески профил (Р) Немски език Немски език
Приложна лингвистика с два чужди езика (първи немски и втори чужд език: гръцки, китайски, румънски, руски, полски, словашки – по избор) с международен туризъм (Р) Немски език Немски език
Приложна лингвистика с два чужди езика (немски и втори** чужд език) с бизнес комуникации (Р) Немски език Немски език
Приложна лингвистика с два чужди езика (френски и втори* чужд език), преводачески профил (Р) Френски език Френски език
Приложна лингвистика с два чужди езика (първи френски и втори чужд език: гръцки, китайски, румънски, руски, полски, словашки – по избор) с международен туризъм (Р) Френски език Френски език
Приложна лингвистика с два чужди езика (френски и втори** чужд език) с бизнес комуникации (Р) Френски език Френски език
Приложна лингвистика с два чужди езика (испански и втори* чужд език), преводачески профил (Р) Испански език Испански език
Приложна лингвистика с два чужди езика (първи испански и втори чужд език: гръцки, китайски, румънски, руски, полски, словашки – по избор) с международен туризъм (Р) Испански език Испански език
Приложна лингвистика с два чужди езика (испански и втори** чужд език) с бизнес комуникации (Р) Испански език Испански език
Приложна лингвистика с два чужди езика (руски и втори* чужд език), преводачески профил (Р) Руски език Руски език
Приложна лингвистика с два чужди езика (първи руски и втори чужд език: гръцки, китайски, румънски, полски, словашки – по избор) с международен туризъм (Р) Руски език Руски език
Приложна лингвистика с два чужди езика (руски и втори** чужд език) с бизнес комуникации (Р) Руски език Руски език


Балообразуване
: оценката от ДЗИ или от изпита (удвоена) + средният успех от дипломата (удвоен). Максимален бал – 24,00.

Забележки към т. III и т. IV:

Кандидатите могат да изберат и двата варианта; в този случай при балообразуването се взема по-високата оценка.

Кандидатите могат да участват в конкурсните изпити на всяка от посочените дати; валидна при балообразуване е най-високата оценка, ако тя е по-висока от оценката от държавния зрелостен изпит.

* Приложна лингвистика. Втори езици за преводачески профил и за профил с информационни технологии: албански, английски, арабски, гръцки, испански, китайски, корейски, немски, полски, португалски, румънски, руски, словашки, френски, японски.

** Приложна лингвистика. Втори езици за профил с бизнес комуникации: албански, английски, арабски, гръцки, испански, китайски, немски, полски, португалски, румънски, руски, словашки, френски.


 • V. Специалности, за които се кандидатства
  с оценка от държавен зрелостен изпит (по избор на кандидата)
     ИЛИ
  с факултетски изпит
     ИЛИ
  с оценка от посочените турнири

Специалност,

форма (Р – редовна)

Държавен зрелостен изпит Изпит Турнир
Педагогика на обучението по математика и информатика (Р) По избор

Тест по математика

Тест по информатика и информационни технологии

Математически турнир на ВТУ за ученици от ХІ и ХІІ клас, след предварителна регистрация на
www.math-vt.com

Национален пролетен турнир по информационни технологии за ученици от VІІІ до ХІІ клас, след предварителна регистрация на www.it-vt.eu 

Приложна математика (Р)
Информатика (Р)
Компютърни науки (Р)
Софтуерно инженерство (Р)
Информационно брокерство и дигитални медии (Р)

Балообразуване : оценката от ДЗИ или от изпита или от турнир (удвоена) + средният успех от дипломата (удвоен). Максимален бал – 24,00.

Забележки:

Кандидатите могат да изберат и трите варианта; в този случай при балообразуването се взема по-високата оценка.

Кандидатите могат да участват във факултетските изпити неограничен брой пъти; валидна при балообразуване е най-високата оценка, ако тя е по-висока от оценката от държавния зрелостен изпит.

 • VI. Специалности, за които се полагат факултетски изпити или записването става по утвърдени факултетски критерии

ФАКУЛТЕТ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

Специалност Изящни изкуства – графика; графичен дизайн и визуални комуникации; живопис; рисуване и интермедия; скулптура; стенопис

Балообразуване:

            1. За специалност Изящни изкуства – график (Р)

            - утроената оценката от І част на изпита по графика или оценката от държавните зрелостни изпити за придобиване на професионална квалификация (Практика) в националните специализирани училища по изобразително изкуство;

            - оценката от ІІ част на изпита по рисуване (глава от натура).

Максимален бал – 24,00.

            2. За специалност Изящни изкуства – г рафичен дизайн и визуални комуникации (Р)

            - утроената оценка от І част на изпита по графичен дизайн и визуални комуникации или оценката от държавните зрелостни изпити за придобиване на професионална квалификация (Практика) в националните специализирани училища по изобразително изкуство с профил в областта на графичния дизайн;

            - оценката от ІІ част на изпита по рисуване (глава от натура) или оценката по изобразително изкуство от дипломата за средно образование от средните училища, когато предметът е профилиращ за профилите Изобразително изкуство и Християнско изкуство и култура.

Максимален бал – 24,00.

3. За специалност Изящни изкуства – живопис (Р)

            - утроената оценка от І част на изпита по живопис или оценката от държавните зрелостни изпити за придобиване на професионална квалификация (Практика) в националните специализирани училища по изобразително изкуство;

            - оценката от ІІ част на изпита по рисуване (глава от натура).

Максимален бал – 24,00.

4. За специалност Изящни изкуства – рисуване и интермедия (Р)

- утроената оценка от І част на изпита по композиция или оценката от държавните зрелостни изпити за придобиване на професионална квалификация (Практика) в националните специализирани училища по изобразително изкуство;

            - оценката от ІІ част на изпита по рисуване (глава от натура) или оценката по изобразително изкуство от дипломата за средно образование от средните училища, когато предметът е профилиращ за профилите Изобразително изкуство и Християнско изкуство и култура.

Максимален бал – 24,00.

            5. За специалност Изящни изкуства – скулптура (Р)

            - оценката от изпита по скулптура (умножава се по 4).

Максимален бал – 24,00.


Специалност Педагогика на изобразителното изкуство (Р)

Балообразуване:

            - утроената оценка от І част на конкурсния изпит по: графика, графичен дизайн и визуални комуникации, живопис, скулптура, композиция (за рисуване и интермедия) или оценката от държавните зрелостни изпити за придобиване на професионална квалификация (Практика) в националните специализирани училища по изобразително изкуство;

            - оценката от ІІ част на изпита по рисуване (глава от натура).

Максимален бал – 24,00.

           
Кандидати, които са заявили като единствено желание специалност Педагогика на обучението по изобразително изкуство се явяват на следните конкурсни изпити:

            І част – конкурсен изпит по избор на кандидата в една от специалностите от направление Изящни изкустваграфика, графичен дизайн и визуални комуникации, живопис, скулптура, стенопис, рисуване и интермедия;

            ІІ част – рисуване.


Специалност Изящни изкуства – стенопис (Р)

Балообразуване (избира се един от четирите начина):

 1. Представяне на портфолио от кандидатите и събеседване. Портфолиото не трябва да надвишава формат А4, а съдържанието – не повече от 20 страници. Подаването на портфолиото може да е по електронен път, а събеседването – онлайн. Оценката от портфолиото (умножава се по три) + оценката от събеседване.
 2. Оценката от държавните зрелостни изпити за придобиване на професионална квалификация (Практика) в националните специализирани училища по изобразително изкуство (умножава се по 4).
 3. Оценката по изобразително изкуство от дипломата, когато предметът е профилиращ за профилите Изобразително изкуство и Християнско изкуство и култура от средните училища (умножава се по три) + оценката от събеседване.
 4. Сертификат за творчески постижения в изложби-конкурси, организирани от ФИИ (умножава се по 3) + оценка от събеседване.

Максимален бал – 24,00.

* Датите за събеседване ще бъдат обявени на електронната страница на Факултета по изобразително изкуство

. * Адрес за изпращане на портфолиото по електронен път: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


ПРАВОСЛАВЕН БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ

Специалност Църковни изкуства – иконопис, стенопис, дърворезба (Р)

Балообразуване (избира се един от четирите начина):

1. Представяне на портфолио от кандидатите. Портфолиото трябва да включва минимум 5 творби, представящи художествените умения и интереси на кандидата. Оценката се умножава по четири.

2. Оценката от държавните зрелостни изпити за придобиване на професионална квалификация (Практика) в националните специализирани училища по изобразително изкуство (умножава се по 4).

3. Оценка от държавния зрелостен изпит по изобразително изкуство (умножава се по 4)

4. Оценка от изпита по рисуване, организиран и проведен от Факултета по изобразително изкуство на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий” (умножава се по 4)

Максимален бал – 24,00.


ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Специалност Педагогика на обучението по музика (Р)

Балообразуване (избира се един от трите начина):

 1. Оценката от практическия изпит по музика се умножава по четири;
 2. Държавният зрелостен изпит по музика – умножава се по четири;
 3. Оценката от държавния зрелостен изпит по български език и литература и утроената оценка по специалността/профилиращия предмет (инструмент или пеене) от дипломата за завършено средно образование.

Максимален бал – 24,00.


Специалност Педагогика на обучението по физическо възпитание (Р, З)

Балообразуване (избира се един от трите начина):

 1. Оценката от практическия изпит по физическо възпитание се умножава по три + средният успех от дипломата;
 2. Оценката от държавния зрелостен изпит в професионално направление „Спорт“ с получена III степен на професионална квалификация (за завършилите спортни училища от 2015 г.) – умножава се по три + средният успех от дипломата;
 3. Оценките от спортна подготовка и теория и методика на спортната тренировка (ТМСТ), вписани в задължителната подготовка на дипломата за средно образование (за завършили спортни училища от 2008 г.) + средният успех от дипломата (удвоен).

Максимален бал – 24,00.


 
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

Великотърновският университет „Св. св. Кирил  Методий“ ще приема за студенти и призьори в областните олимпиади по история и цивилизация, география и икономика, философия, чужди езици, български език и литература, математика, информатика.  ВТУ  признава бал над 51 точки за вход в съответните специалности, за които може да се кандидатства с оценка от държавен зрелостен изпит.
Кандидат-студентът е необходимо да представи служебна бележка за получения резултат от съответната областна олимпиада.

Ще се приемат кандидати с международно признати сертификати за владеене на чужд език най-малко на ниво В1 според Общата европейска езикова рамка и приравнени към нея степени като вход за специалностите, за които може да се кандидатства със съответния чужд език.

Великотърновският университет „Св. св. Кирил и Методий“ съвместно с Регионалното управление на образованието в гр. Силистра провежда ученическа литературна конференция, за която учениците от Силистренска област участват в обучение с преподавател от Университета и подготвят съчинения по определена тема. Те са оценявани от жури и при номиниране учениците получават удостоверение, валидно при кандидатстване в специалност, за която се изисква български език (тест).