Балообразуване

 • I. Специалности, за които задължително се държат университетски кандидатстудентски изпити
  Специалност Изпити
  Право (Р) Изпит по история на България (тест)
Изпит по български език (тест)

Балообразуване : оценката от изпита по история на България (удвоена) + оценката от изпита по български език + оценката по български език и литература от дипломата + оценката по история от дипломата. Максимален бал – 30,00.


 • ІІ. Специалности, за които се кандидатства
  с оценка от държавен зрелостен изпит (
  български език и литература, чужд език, история и цивилизация, география и икономика, биология и здравно образование, цикъл “Философия“, математика, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда – по избор на кандидата)
     ИЛИ
  с университетски изпит по български език, история на България, английски език (по избор)

Факултет Специалност и форма на обучение
(Р – редовна, З – задочна)
Педагогически факултет

Социална педагогика (Р, З)

Предучилищна и начална училищна педагогика (Р, З)

Предучилищна педагогика и логопедия (Р, З)

Начална училищна педагогика и специална педагогика (Р, З)

Начална училищна педагогика и чужд (английски, китайски) език (Р)

Предучилищна педагогика и чужд (английски) език (Р)

Филологически факултет

Българска филология (Р, З)

Русистика (руски език и литература с втори чужд език по избор) (Р)

Славистика (полски или сръбски с хърватски език и култура, с втори език по избор) (Р)

Балканистика (албански или румънски език и култура, с втори балкански език по избор) (Р)

Германистика (немски език и литература) (Р)

Романистика (френски език и култура с втори романски език - по избор) (Р)

Приложна лингвистика. Български и английски език с информационни технологии (Р)

Журналистика (Р)

Връзки с обществеността (Р)

Педагогика на обучението по:

български език и история (Р, З)

български език и география (Р, З) *

български език и чужд (английски, испански, китайски, немски, руски, френски, японски – по избор) език (Р)

Исторически факултет

История (Р, З)

Археология (Р)

Етнология (Р)

Културен туризъм (Р)*

География (Р)*

Регионално развитие и геоикономика (Р)*

Педагогика на обучението по:

история и география (Р, З)*

история и чужд (английски, немски, френски, руски - по избор) език (Р)

история и информационни технологии (Р)

география и  физическо възпитание (Р)**

Философски факултет

Философия (Р, З)

Психология (Р, З)

Политология (Р)

Национална сигурност (Р, З)

Стопански факултет

Социални дейности (Р, З)

Предприемачество в социалната сфера (Р)

Публична администрация (Р, З)

Стопанско управление (Р, З)

Финанси (Р, З)

Маркетинг (Р, З)

Счетоводство и контрол (Р, З)

Международни икономически отношения (Р)

Туризъм (Р, З)

Факултет “Математика и информатика”

Книгоиздаване (Р)

Библиотечно-информационни дейности (Р)

Православен богословски факултет Теология (Р, З)
Филиал – гр. Враца

Социална педагогика (Р),

Предучилищна и начална училищна педагогика (Р),

Начална училищна педагогика и чужд (английски) език (Р),

Предучилищна педагогика и чужд (английски) език (Р),

Начална училищна педагогика и специална педагогика (Р),

Педагогика на обучението по:

история и философия (Р)

история и информационни технологии (Р)

български език и история (Р)

български език и география (Р)*

български език и информационни технологии (Р)

Педагогически колеж гр. Плевен професионален бакалавър

Начална училищна педагогика и чужд (английски) език (Р)

Предучилищна педагогика и чужд (английски) език (Р)

Начална училищна педагогика (Р)

Балообразуване : оценката от ДЗИ или оценка от изпита (удвоена) + средният успех от дипломата (удвоен). Максимален бал – 24,00.

Забележки:

Кандидатите могат да изберат и двата варианта; в този случай при балообразуването се взема по-високата оценка.

Кандидатите могат да участват в университетските изпити неограничен брой пъти; валидна при балообразуване е най-високата оценка, ако тя е по-висока от оценката от държавния зрелостен изпит.

За специалностите в Педагогически факултет (с изкл. на спец. "Социална педагогика") се полага изпит за проверка на говорните и комуникативни способности.

За специалностите "Предучилищна и начална училищна педагогика", "Начална училищна педагогика и чужд език", "Предучилищна педагогика и чужд език" и "Начална училищна педагогика и специална педагогика" във Филиал – гр. Враца се полага изпит за проверка на говорните и комуникативни способности.

За специалностите в Педагогическия колеж се полага изпит за проверка на говорните и комуникативни способности.

За специалност Теология е предвидена възможност за кандидатстване и чрез факултетски конкурсен изпит по богословие (устен).

За кандидатстващите в специалностите "Българска филология", "Педагогика на обучението по български език и история", "Педагогика на обучението по български език и география" и "Педагогика на обучението по български език и информационни технологии", както и в специалностите с чужди езици, е предвидена възможност за прием с предимство при класиране в традиционни за Филологическия факултет конкурси с приравнени към шестобалната система оценки.

За специалностите в Историческия факултет е предвидена възможност за кандидатстване и чрез резултати от участие в инициативи на факултета, оценени от научно жури, включващо хабилитирани преподаватели и приравнени към количествена оценка по шестобалната система.

* За специалностите Педагогика на обучението по история и география, Педагогика на обучението по български език и география, Педагогика на обучението по география и физическо възпитание, География, Регионално развитие и геоикономика и Културен туризъм е предвидена възможност за кандидатстване и чрез факултетски конкурсен изпит по география.

** За специалност Педагогика на обучението по география и физическо възпитание се полага изпит по физическо възпитание. Балообразуване за специалността: оценката от ДЗИ, университетски или факултетски изпит + оценката от изпит по физическо възпитание + средният успех от дипломата (удвоен). Максимален бал – 24,00.

 • III. Специалности, за които се кандидатства
  с оценка от държавен зрелостен изпит
     ИЛИ
  с университетски изпит
Специалност, форма (Р – редовна) Държавен зрелостен изпит Изпит
Английски филология (Р) Английски език Английски език
Приложна лингвистика. Английски и втори* чужд език с информационни технологии (Р) Английски език Английски език
Приложна лингвистика с два чужди езика (английски и втори* чужд език), преводачески профил (Р) Английски език Английски език
Приложна лингвистика с два чужди езика (английски и втори* чужд език) с международен туризъм (Р) Английски език Английски език
Приложна лингвистика с два чужди езика (английски и втори* чужд език) с бизнес комуникации (Р) Английски език Английски език
Приложна лингвистика с два чужди езика (английски и втори* чужд език) с международни отношения (Р) Английски език Английски език

Балообразуване
:
оценката от ДЗИ или от изпита (удвоена) + средният успех от дипломата (удвоен). Максимален бал – 24,00.


 • IV. Специалности, за които се кандидатства
  с оценка от държавен зрелостен изпит
     ИЛИ
  с факултетски изпит
Специалност, форма (Р – редовна) Държавен зрелостен изпит Изпит
Приложна лингвистика с два чужди езика (немски и втори* чужд език), преводачески профил (Р) Немски език Немски език
Приложна лингвистика с два чужди езика (немски и втори* чужд език) с международен туризъм (Р) Немски език Немски език
Приложна лингвистика с два чужди езика (немски и втори* чужд език) с бизнес комуникации (Р) Немски език Немски език
Приложна лингвистика с два чужди езика (немски и втори* чужд език) с международни отношения (Р) Немски език Немски език
Приложна лингвистика с два чужди езика (френски и втори* чужд език), преводачески профил (Р) Френски език Френски език
Приложна лингвистика с два чужди език (френски и втори* чужд език) с международен туризъм (Р) Френски език Френски език
Приложна лингвистика с два чужди езика (френски и втори* чужд език) с бизнес комуникации (Р) Френски език Френски език
Приложна лингвистика с два чужди езика (френски и втори* чужд език) с международни отношения (Р) Френски език Френски език
Приложна лингвистика с два чужди езика (испански и втори* чужд език), преводачески профил (Р) Испански език Испански език
Приложна лингвистика с два чужди езика (испански и втори* чужд език) с международен туризъм (Р) Испански език Испански език
Приложна лингвистика с два чужди езика (испански и втори* чужд език) с бизнес комуникации (Р) Испански език Испански език
Приложна лингвистика с два чужди езика (испански и втори* чужд език) с международни отношения (Р) Испански език Испански език
Приложна лингвистика с два чужди езика (руски и втори* чужд език), преводачески профил (Р) Руски език Руски език
Приложна лингвистика с два чужди езика (първи руски и втори* чужд език) с международен туризъм (Р) Руски език Руски език
Приложна лингвистика с два чужди езика (руски и втори* чужд език) с бизнес комуникации (Р) Руски език Руски език
Приложна лингвистика с два чужди езика (руски и втори* чужд език) с международни отношения (Р) Руски език Руски език


Балообразуване
: оценката от ДЗИ или от изпита (удвоена) + средният успех от дипломата (удвоен). Максимален бал – 24,00.

Забележки към т. III и т. IV:

Кандидатите могат да изберат и двата варианта; в този случай при балообразуването се взема по-високата оценка.

Кандидатите могат да участват в конкурсните изпити на всяка от посочените дати; валидна при балообразуване е най-високата оценка, ако тя е по-висока от оценката от държавния зрелостен изпит.

* Приложна лингвистика. Втори езици: албански, английски, арабски, испански, италиански, китайски, немски, нидерландски, полски, румънски, руски, сръбски с хърватски, френски, японски, български език като чужд (за чужди граждани, които не владеят български език).


 • V. Специалности, за които се кандидатства
  с оценка от държавен зрелостен изпит (
  български език и литература, чужд език, история и цивилизация, география и икономика, биология и здравно образование, цикъл “Философия“, математика, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда – по избор на кандидата)
     ИЛИ
  с факултетски изпит
     ИЛИ
  с оценка от посочените турнири

Специалност,

форма (Р – редовна)

Държавен зрелостен изпит Изпит Турнир
Педагогика на обучението по математика и информатика (Р) По избор

 

Тест по информатика и информационни технологии

Математически турнир на ВТУ за ученици от ХІ и ХІІ клас, след предварителна регистрация на
www.math-vt.com

Национален пролетен турнир по информационни технологии за ученици от VІІІ до ХІІ клас, след предварителна регистрация на www.it-vt.eu 

Приложна математика (Р)
Информатика (Р)
Компютърни науки (Р)
Софтуерно инженерство (Р)
Информационно брокерство и дигитални медии (Р)

Балообразуване : оценката от ДЗИ или от изпита или от турнир (удвоена) + средният успех от дипломата по математика + оценката от дипломата по информатика или информационни технологии.
Максимален бал – 24,00.

Забележки:

Кандидатите могат да изберат и трите варианта; в този случай при балообразуването се взема по-високата оценка.

 • VI. Специалности, за които се полагат факултетски изпити или записването става по утвърдени факултетски критерии

ФАКУЛТЕТ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

Състезателен бал за специалности Изящни изкуства (графика; графичен дизайн и визуални комуникации; живопис; рисуване и интермедия; стенопис и скулптура):

Балообразуване:

            1. За специалност Изящни изкуства – графика (Р)

            - оценката от изпита по графика (умножава се по 4);

Максимален бал – 24,00.

        2. За специалност Изящни изкуства – графичен дизайн и визуални комуникации (Р)

            - утроената оценка от І част на изпита по композиция - плакат или от държавните зрелостни изпити за придобиване на професионална квалификация (Практика) в националните специализирани училища по изобразително изкуство;

            - оценката от ІІ част на изпита по рисуване на композиция от геометрични обеми или оценката от държавния зрелостен изпит по изобразително изкуство.

Максимален бал – 24,00.

3. За специалност Изящни изкуства – живопис (Р)

            - утроената оценка от І част на изпита по живопис или оценката от държавните зрелостни изпити за придобиване на професионална квалификация (Практика) в националните специализирани училища по изобразително изкуство;

      - оценката от ІІ част на изпита по рисуване (глава от натура).

Максимален бал – 24,00.

4. За специалност Изящни изкуства – рисуване и интермедия (Р)

- утроената оценка от І част на изпита по композиция или оценката от държавните зрелостни изпити за придобиване на професионална квалификация (Практика) в националните специализирани училища по изобразително изкуство;

            - оценката от ІІ част на изпита по рисуване (глава от натура) или оценката от държавния зрелостен изпит по изобразително изкуство.

Максимален бал – 24,00.

            5. За специалност Изящни изкуства – скулптура (Р)

            - оценката от изпита по скулптура (умножава се по 4).

Максимален бал – 24,00.

            6. За специалност Изящни изкуства – стенопис (Р)

               Формира се по един от следните начини:

1. Оценката от портфолиото (умножава се по 3) + оценката от събеседване.
2. Оценката от държавните зрелостни изпити за придобиване на професионална квалификация (Практика) в националните специализирани училища по изобразително изкуство (умножава се по 4).
3. Оценката по изобразително изкуство от дипломата, когато предметът е профилиращ за профилите Изобразително изкуство и Християнско изкуство и култура от средните училища (умножава се по 3) + оценката от събеседване.
4. Сертификат за творчески постижения в изложби-конкурси, организирани от ФИИ (умножава се по 3) + оценка от събеседване.

Максимален бал – 24,00.

*Датите за събеседване ще бъдат обявени на електронната страница на Факултета по изобразително изкуство.

*Адрес за изпращане на портфолиото по електронен път:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

За специалностите Изящни изкуства (графика, графичен дизайн и визуални комуникации, живопис, скулптура, стенопис, рисуване и интермедия) при първо класиране се въвежда минимален бал 20.00. Незаетите места над минималния бал в съответната квота (мъже или жени) след първо класиране автоматично се преместват в другата квота.


Състезателен бал за специалност Педагогика на обучението по изобразително изкуство: (Р)

Балообразуване:

            - утроената оценка от І част на един от конкурсните изпити по специалност (по избор) - графика, графичен дизайн и визуални комуникации, живопис, скулптура, композиция (за рисуване и интермедия), портфолио и събеседване (за стенопис) или оценка от държавните зрелостни изпити за придобиване на професионална квалификация (Практика) в националните специализирани училища по изобразително изкуство;

            - оценката от ІІ част на изпита -  рисуване на глава от натура.

Максимален бал – 24,00.

           ПРАВОСЛАВЕН БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ

Специалност Църковни изкуства – иконопис, стенопис, дърворезба (Р)

Балообразуване (избира се един от четирите начина):

1. Представяне на портфолио от кандидатите. Портфолиото трябва да включва минимум 5 творби, представящи художествените умения и интереси на кандидата. Оценката се умножава по четири.

2. Оценката от държавните зрелостни изпити за придобиване на професионална квалификация (Практика) в националните специализирани училища по изобразително изкуство (умножава се по 4).

3. Оценка от държавния зрелостен изпит по изобразително изкуство (умножава се по 4)

4. Оценка от изпита по рисуване, организиран и проведен от Факултета по изобразително изкуство на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий” (умножава се по 4)

Максимален бал – 24,00.


ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Специалност Педагогика на обучението по музика (Р)

Балообразуване: Оценката от практическия изпит по музика се умножава по четири;

Максимален бал – 24,00.


Специалност Педагогика на обучението по физическо възпитание (Р, З)

Балообразуване: Оценката от практическия изпит по физическо възпитание се умножава по три + средният успех от дипломата;

Максимален бал – 24,00.


 
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

Великотърновският университет „Св. св. Кирил  Методий“ ще приема за студенти и призьори в областните олимпиади по история и цивилизация, география и икономика, философия, чужди езици, български език и литература, математика, информатика и музика.  ВТУ  признава бал над 51 точки за вход в съответните специалности, за които може да се кандидатства с оценка от държавен зрелостен изпит.
Кандидат-студентът е необходимо да представи служебна бележка за получения резултат от съответната областна олимпиада.

Ще се приемат кандидати с международно признати сертификати за владеене на чужд език най-малко на ниво В1 според Общата европейска езикова рамка и приравнени към нея степени като вход за специалностите, за които може да се кандидатства със съответния чужд език.

Великотърновският университет „Св. св. Кирил и Методий“ съвместно с Регионалното управление на образованието в гр. Силистра провежда ученическа литературна конференция, за която учениците от Силистренска област участват в обучение с преподавател от Университета и подготвят съчинения по определена тема. Те са оценявани от жури и при номиниране учениците получават удостоверение, валидно при кандидатстване в специалност, за която се изисква български език (тест).