Факултет по изобразително изкуство

Факултет по изобразително изкуство

Факултетът по изобразително изкуство е обособен като основно структурно звено на ВТУ ”Св. св. Кирил и Методий” през 1974 г., като обучението по изобразително изкуство датира от самото създаване на висшето училище през 1963 г.

През периода на съществуването си той е изградил и затвърдил своите образователни и художествени традиции и днес предлага актуална подготовка, съчетала академизъм и съвременност. Динамично развиващата се академична структура на факултета е изградена от осем катедри, разполагащи с необходимия квалифициран състав преподаватели и богат материално-технически капацитет.

Мисия

Съчетаването на задълбочени теоретични знания с формирането на практически умения, изгражда визията на Факултетът по изобразително изкуство, чийто мисия е да поддържа високо ниво на обучение, да даде най-доброто специализирано образование, задълбочени познания и практически опит, така че неговите възпитаници да постигнат ефективна професионална и творческа реализация.

Акредитация

Факултетът по Изобразително изкуство е акредитиран да обучава студенти в образователно – квалификационни степени “бакалавър” и “магистър” по специалност Педагогика на обучението по изобразително изкуство и в професионално направление Изобразително изкуство, в шест специалности Изящни изкуства – Графика, Графичен дизайн и визуални комуникации, Живопис, Рисуване и интермедия, Скулптура, Стенопис.

Освен за обучение в образователно – квалификационни степени “бакалавър” и “магистър”, Факултетът по изобразително изкуство е акредитиран и по шест докторски програми – Графика, Графичен дизайн и визуални комуникации, Живопис, Рисуване, Скулптура, Стенопис.

Катедри

Към настоящия момент Факултетът по изобразително изкуство на ВТУ се състои от 8 катедри:

 • Скулптура
 • Рисуване
 • Живопис
 • Графика
 • Графичен дизайн и визуални комуникации
 • Изкуствознание и теоретични дисциплини
 • Стенопис
 • Методика на обучението по изобразително изкуство

Образователни програми
(специалности)

В специалността Педагогика на обучението по изобразително изкуство се подготвят бакалаври и магистри, с професионална квалификация учител. С тази квалификация дипломиралите се получават възможност за реализация във всички степени и етапи на общообразователните, специализираните и висшите училища, както и за научно-изследователска и художествено-творческа работа в областта на изобразителното изкуство.

В специалностите Изящни изкустваГрафика, Графичен дизайн и визуални комуникации, Живопис, Реставрация и консервация, Рисуване и интермедия, Скулптура, Стенопис обучението на студентите от образователно – квалификационни степени “бакалавър” и “магистър” е ориентирано приоритетно към променящите се тенденции на националното и световно изкуство, предизвикателствата на професионалното реализиране и индивидуалните способности и интереси на обучаващите се.

Материална база

Факултетът разполага с два корпуса (сгради). В Централния корпус се помещават ателиета по графика, графичен дизайн, живопис, рисуване, рисуване и интермедия, стенопис,  лекционни зали, изложбена зала, методични кабинети, компютърни зали и лаборатории по висок и дълбок печат, витраж, мозайка и фреско.

В локализирания в региона на Ректората корпус се намират специализираните ателиета по скулптура, рисуване, гипсолеене, каменоделие и дървопластика, работилница за металообработване, оборудвани с необходимите пособия за работа с основните скулптурни материали и покриващи нуждите на едно съвременно обучение по скулптура.

Лабораториите по реставрация и консервация се намират в четвърти корпус на Великотърновски университет.

На разположение на студентите от Факултета по изобразително изкуство е обновената специализирана филиална библиотека, университетски спортен комплекс, студентски столове и студентски общежития.

Студентска мобилност

Чрез многобройните двустранни договори, подписани от Факултет по изобразително изкуство по програмата „Еразъм“, е осигурена широка мобилност на студентите чрез частично обучение в избрано от тях висше учебно заведение в чужбина в рамките на европейските програми за международно сътрудничество, като по този начин да придобиват знания и ценен опит.

Професионална реализация

Придобитите при следването професионални знания и умения дават възможност за:

 • реализация във всички степени и етапи на общообразователните, специализираните и висшите училища, както и за научно-изследователска и художествено-творческа работа в областта на изобразителното изкуство;
 • квалифицирани специалисти в областта на пластичните изкуства, които професионално владеят изразните средства и могат да свържат актуални проблеми на теорията и художествената практика в широкия спектър на обучението по изобразително изкуство на всички нива;

Гаранция за успех

Гаранция за Вашия успех са:

 • Квалифицирани преподаватели;
 • Гъвкави форми на обучение;
 • Възможност за обучение в страните, чиито езици изучаваш по програми за образователен обмен /програми на ЕС, на фондации и правителства/;
 • Стажове и практики, които дават реални практически знания и умения;
 • Атрактивно, иновативно и конкурентно обучение.

ИЗБЕРЕТЕ СИГУРНОСТТА – ИЗБЕРЕТЕ ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ В БЪЛГАРИЯ!

Великотърновски университет - Лого 3

Изтеглете вестник

Факултет по изобразително изкуство

Адрес:

5000 Велико Търново,

ул. „Независимост“ №48

(в сградата на ФИИ)

Телефон:

(062) 628 027

Лице за контакт:

Стефка Чолова, секретар

Ако имате допълнителни въпроси се свържете с нас

ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" - Бюро за кандидатстудентска информация, реклама и прием

(062) 618 206

Можете да се свържете с нас и чрез формата за контакт