Изящни изкуства - Реставрация и консервация

Изящни изкуства - Реставрация и консервация

Специалност: Изящни изкуства - Реставрация и консервация

Форма на обучение: Редовна

Образователно-квалификационна степен: Бакалавър

Срок на обучение: 4 години, (семестри - 8)

Професионална квалификация: ХУДОЖНИК - РЕСТАВРАЦИЯ И КОНСЕРВАЦИЯ

Направление: 8.2. Изобразително изкуство

Факултет: Факултет по изобразително изкуство

Цели на програмата:

Обучението в специалността осигурява следните основни знания:
 • по техника и технология на стенните изкуства, мозайката, витража и живописта;
 • по основополагащи научни области, като теория и история на изобразителното изкуство и естетика;
 • познания за класическите и съвременни изобразителни и пластични стенни техники, материалознание, инструменти и технически умения и опит в използването им художествения процес;
 • реставрация и консервация на произведения на стенните изкуства, хартия, кавалетна живопис, метал, дърво и камък;
 • професионални и технологични познания, технически умения и сръчности за извършване на реставрационни дейности;
 • комуникативни и практически умения.

Професионална квалификация:

Художник - реставрация и консервация

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Завършилити специалността придобиват:
 • умения с широк диапазон във всички жанрове на изобразителното изкуство, осигуряващ възможност за извършване на реставрационни дейности и адаптивност и приспособимост при професионалната реализация;
 • умения за работа в екип при реставрация и консервация на произведения на изкуството;
 • умения за адаптиране, за вземане на мобилни и адекватни решения в съответствие със съвременните научни постижения в областта на технологиите и материалите;
 • умения за организиране и провеждане на научно-изследователска дейност в професионалното направление.
 • мотивираност и действено отношение при опазване на културното наследство;
 • нагласа за иновационни решения, съобразно конкретното състояние и особености на произведенията на изкуството;

Възможности за стажове и практики:

Чрез многобройните двустранни договори, подписани от Факултет по изобразително изкуство по програмата „Еразъм“, е осигурена широка мобилност на студентите чрез частично обучение в избрано от тях висше учебно заведение в чужбина в рамките на европейските програми за международно сътрудничество, като по този начин да придобиват знания и ценен опит.
Студентите имат възможност за участие в Проект "Студентски практики - фаза 1" по ОП НОИР.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

 • Срок на обучение: 8 семестъра (4 години).
 • Форма на обучение: редовна.
 • Общ хорариум: 8400 часа (280 кредита).
 • Хорариум на задължителните учебни дисциплини: 4740часа (158 кредита).
 • Хорариум на избираемите учебни дисциплини: 2520 часа (84 кредита).
 • Хорариум на факултативните учебни дисциплини: 840 часа (28 кредита).
 • Форма на дипломиране: ДИПЛОМНА РАБОТА: 300 часаизвънаудиторна заетост (10 кредита).

Професионална реализация:

Завършилите специалността имат компетентности да извършват следните дейности:
 • да работят в областта на опазването на културното наследство;
 • специализирана организаторска, диагностична и консултантска дейност в държавни структури и неправителствени организации с експертни функции;
 • да извършват проучване, документиране, изготвяне на експертизи за състоянието на обекта и за причините, които предизвикват разрушителните процеси;
 • консултант-експерт в културни институции (музеи, галерии и др.);
 • изготвяне на реставрационни програми и проекти, както и тяхното управление и реализиране, изпълнение на пряка реставрационна интервенция;
 • разработка на реставрационни методи и технологии;
 • изготвяне на препоръки за експониране, съхраняване, транспортиране на реставрираните обекти.

Великотърновски университет - Лого 3

КАНДИДАТСТВАЙ ON-LINE

Тази страница е посетена пъти.

×

Уважаеми кандидат-студенти,

На основание заповед на Ректора и поради разрастващата се епидемия от COVID-19 е взето решение за периода от 13 март до 30 април 2020 г. приемането на заявления за явяване на кандидатстудентски изпити да се извършва САМО по електронен път чрез системата Е-прием.

Планираните за месец април 2020 г. университетски и факултетски конкурсни изпити се отлагат. Датите за провеждането им ще бъдат обявени допълнително.

 За допълнителна информация тел.: 0879 392 841 (всеки работен ден от 9:00 до 15:00 ч.)