Философски факултет

Философски факултет

Философски факултет е създаден съгласно Решение на АС от 12.12.1994 г. и Заповед Р247/10.04.1995 г., утвърден след преобразуване на структурата на ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий” с Постановление № 160 на МС от 20.06.2001 г. – ДВ №59 от 3.07.2001 г..

Първоначално Философски факултет включва само специалност „Философия”, от учебната 1999-2000 г. към него се присъединява катедра „Психология” със съответната специалност, а от 2001-2002 г. стартира специалност „Политология”.

Първото Общо събрание е проведено на 19 май, който е и Празник на факултет. Философията започва своето развитие в Исторически факултет от учебната 1992-1993 г., а психологията – от Педагогически факултет в учебната 1993-1994 г.

Декани

В изминалите години негови декани са били:

 • проф. д.ф.н. Ради Радев (1995-1996 г.);
 • проф. д.ф.н. Лъчезар Андреев (1996-1997 г.);
 • доц. д-р Сашо Марков (1997-1999 г.);
 • доц. д-р Здравко Иванов (1999-2001 г.);
 • доц. д-р Илия Стойков (2001-2003 г. и 2011-2013 г.);
 • проф. д-р Вихрен Бузов (2003-2011 г.);
 • проф. д-р Даниела Тасевска (от 2013 г.).

Преподаватели

Към настоящия момент академичният състав във Факултета наброява общо 53 преподаватели:

 • 10 професори;
 • 1 професор с продължение по пар. 11 на ЗВО;
 • 19 доценти;
 • 1 доцент с продължение по пар. 11 на ЗВО;
 • 6 доктори на науките;
 • 12 нехабилитирани преподаватели;
 • 5 служители.

Акредитация

Във Философския факултет са акредитирани следните професионални направления с бакалавърски, магистърски и докторски програми:

 • 2.3 Философия (9.06);
 • 3.2 Психология (8.47);
 • 3.3 Политически науки (8.02).

Катедри

Към настоящия момент Философският факултет на ВТУ се състои от 4 катедри:

 • Философски науки;
 • История на философията;
 • Психология;
 • Политология, социология и културология.

Образователни програми
(специалности)

Материална база

В структурата на Философски факултет функционират четири изследователски звена:

 • Център по психология - създаден като Лаборатория по психология през 1995 г. Провежда научно-преподавателска и консултантска дейност, осъществява теоретико-приложни изследвания;
 • Център за философски изследвания - създаден през 1995 г. Осъществява семинарна и кръжочна работа, индивидуални и колективни проучвания, преводи и обсъждания;
 • Център за трансгранични изследвания - създаден по международен проект MIS-ETC Code 408 “Максимизиране на сравнителните предимства на граничните региони” финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013 г., с водещ партньор Университетът в Крайова, Факултет за социални науки, срок 18 месеца и обща стойност 486000 евро;
 • Работилница по феноменология на политиката ARS – създадена през 2010 г. Осъществява изследователски инициативи на академична общност от учени, преподаватели, студенти, докторанти и възпитаници на Университета от различни специалности с интереси към социално-политологичните изследвания. Развива методологията на социално-политическите изследвания и практики,  разработва и прилага иновативни методи за анализ, коментар, моделиране, прогностика и тренинг.

Философски факултет разполага със специализирани кабинети, оборудвани с всички материално-технически средства за съвременно обучение, специализирана библиотека и др.

Студентска мобилност

Факултетът има сключени договори по програмите за европейска мобилност, които дават възможност на студентите да провеждат част от обучението си в сродни специалности в авторитетни университети в Полша, Словакия, Хърватска, Словения, Румъния, Турция, Сърбия, Албания.

Срокът на обучение е един или два семестъра, в рамките на бакалавърската или магистърската програма.

Студентски организации

Студентски организации във Философски факултет са:

 • Клуб на психолога „доц. д-р Илия Стойков“;
 • Философски клуб-ВТУ;
 • Клуб на политолога „Европа”;
 • Дискусионен студентски клуб към Работилница по феноменология на политиката ARS.

Професионална реализация

Придобитите при следването професионални знания и умения дават възможност на завършилите да работят в областта като:

 • учители, преподаватели, научни сътрудници; като дейци във всички звена на културната и информационната сфера, редакции, издателства и др.;
 • психолог” в учебно-възпитателните учреждения и структури, в сферата на социално-политическия живот, във формите и структурите на печатните и електронни медии, в структурата на научно-изследователските институции по психология, в структурата и организацията на Министерството на вътрешните работи и Министерството на правосъдието. Могат успешно да работят и като клинични психолози и психотерапевти в системата на здравеопазването.;
 • квалификацията „политолог” дава възможност за  реализация като:

  -     щатни служители, консултанти или политически съветници към институциите на централната и местната власт;
  -     сътрудници и консултанти в национални и международни публични, неправителствени и други обществени организации, в институциите на Европейския съюз, както и в частния сектор;
  -     експерти към политически партии;
  -     учители по гражданското образование в средните училища;

  -         политически анализатори в печатните и електронните медии;
  -     изследователи в социологически агенции и научни институти;
  -     организатори и сътрудници в международни проекти;
  -     професионални политици.

  Завършилите специалността притежават управленски знания и умения, които позволяват заемане на ръководни позиции.

Гаранция за успех

Гаранция за Вашия успех са:

 • Квалифицирани преподаватели;
 • Гъвкави форми на обучение;
 • Възможност за обучение в страните, чиито езици изучаваш по програми за образователен обмен /програми на ЕС, на фондации и правителства/;
 • Стажове и практики, които дават реални практически знания и умения;
 • Атрактивно, иновативно и конкурентно обучение.

ИЗБЕРЕТЕ СИГУРНОСТТА – ИЗБЕРЕТЕ ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ В БЪЛГАРИЯ!

Великотърновски университет - Лого 3

Изтеглете вестник

Философски факултет

Адрес:

5000 Велико Търново,

ул. „Христо Ботев“ №19

(в сградата на Корпус 5)

Телефон:

062 / 635 853 (1516)

Лице за контакт:

Лили Занева, секретар

Ако имате допълнителни въпроси се свържете с нас

ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" - Бюро за кандидатстудентска информация, реклама и прием

(062) 618 206

Можете да се свържете с нас и чрез формата за контакт