Философия

Философия

Специалност: Философия

Форма на обучение: Редовна/Задочна

Образователно-квалификационна степен: Бакалавър

Срок на обучение: 4 години, (семестри - 8 )

Професионална квалификация: Философ, Учител по предметен цикъл "Философия"

Направление: 2.3. Философия

Факултет: Философски факултет

Представяне

В специалност Философия се обучават бакалаври с квалификация за участие в разрешаването на актуални проблеми от социалнополитическото, просветното и духовното развитие на обществото.

Завършилите имат професионални компетенции за реализация във всички звена на културната и информационната сфера, редакции, издателства и могат да работят като учители, преподаватели, научни сътрудници и др.

Материална база

В структурата на Философски факултет функционират три изследователски звена:

  • Център по психология - създаден като Лаборатория по психология през 1995 г.;
  • Център за философски изследвания - създаден през 1995 г.;
  • Център за трансгранични изследвания - създаден по международен проект MIS-ETC Code 408 “Максимизиране на сравнителните предимства на граничните региони” финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013 г., с водещ партньор Университетът в Крайова, Факултет за социални науки, срок 18 месеца и обща стойност 486000 евро.

Философски факултет разполага със специализирани кабинети, оборудвани с всички материално-технически средства за съвременно обучение, специализирана библиотека и др.

Студентска мобилност

Факултетът има сключени договори по програмите за европейска мобилност, които дават възможност на студентите да провеждат част от обучението си в сродни специалности в авторитетни университети в Полша, Словакия, Хърватска, Словения, Румъния, Турция, Сърбия, Албания.

Срокът на обучение е един или два семестъра, в рамките на бакалавърската или магистърската програма.

Професионална реализация

Придобитите при следването професионални знания и умения дават възможност на завършилите да работят в областта като учители, преподаватели, научни сътрудници; като дейци във всички звена на културната и информационната сфера, редакции, издателства и др.;

Гаранция за успех

Гаранция за Вашия успех са:

  • Квалифицирани преподаватели;
  • Гъвкави форми на обучение;
  • Възможност за обучение в страните, чиито езици изучаваш по програми за образователен обмен /програми на ЕС, на фондации и правителства/;
  • Стажове и летни практики, които дават реални практически знания и умения;
  • Атрактивно, иновативно и конкурентно обучение.

ОЩЕ – ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СПОРТ, ЗА РАЗНООБРАЗНО ПРЕКАРВАНЕ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ, ЗА ЗАБАВЛЕНИЯ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО.

ИЗБЕРЕТЕ СИГУРНОСТТА – ИЗБЕРЕТЕ ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ В БЪЛГАРИЯ!

Великотърновски университет - Лого 3

КАНДИДАТСТВАЙ ON-LINE

Тази страница е посетена пъти.

×

Уважаеми кандидат-студенти,

На основание заповед на Ректора и поради разрастващата се епидемия от COVID-19 е взето решение за периода от 13 март до 30 април 2020 г. приемането на заявления за явяване на кандидатстудентски изпити да се извършва САМО по електронен път чрез системата Е-прием.

Планираните за месец април 2020 г. университетски и факултетски конкурсни изпити се отлагат. Датите за провеждането им ще бъдат обявени допълнително.

 За допълнителна информация тел.: 0879 392 841 (всеки работен ден от 9:00 до 15:00 ч.)