Филиал Враца

Филиал - Враца

С Постановление № 261 на Министерския съвет от 09.09.2011 г. Педагогическият колеж в град Враца е преобразуван във Филиал на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий".

Като териториално изнесено структурно звено на Великотърновския университет, Филиал-Враца осъществява обучение в ОКС „бакалавър“ и „магистър“ по специалности от професионалните направления 1.2. „Педагогика“ и 1.3. „Педагогика на обучението по...“.

Визия

Визията на Филиала на ВТУ е утвърждаването му като академичен център и привлекателна учебна институция в Северозападна България на основата на добрите традиции и развиването на иновативни практики.

Обучението на студентите е ориентирано към педагогическото познание и педагогическата практика и е резултат от непрекъснато оптимизиране на качеството на учебно-преподавателската работа.

Мисия

Мисията на Филиала на ВТУ е да образова личности, способни да работят в обществения и частния сектор, професионално подготвени да служат на потребностите на региона.

Педагогическият процес в дух на сътрудничество провокира интелектуалната любознателност на възпитаниците си и поощрява творческите способности, критичното мислене и личностната им инициативност.

Висококвалифицираните преподаватели, работещи във Враца, са доказани педагози и изследователи в своята област, чиято професионална компетентност е предпоставка за качествено образование на студентите, обучавани във Филиала.

Катедри

Към настоящия момент Филиалът на ВТУ в град Враца се състои от 1 катедра:

  • Педагогика и методика

Образователни програми
(специалности)

Материална база

Филиалът на ВТУ в град Враца разполага със специализирани кабинети, оборудвани с всички материално-технически средства за съвременно обучение.

Студентска мобилност

Чрез многобройните двустранни договори, подписани по програмата „Еразъм“, е осигурена възможност за желаещите студенти да се обучават за определен период от време във висши учебни заведения извън страната, като по този начин да придобиват знания и ценен опит.

Гаранция за успех

Гаранция за Вашия успех са:

  • Квалифицирани преподаватели;
  • Гъвкави форми на обучение;
  • Възможност за обучение в страните, чиито езици изучаваш по програми за образователен обмен /програми на ЕС, на фондации и правителства/;
  • Стажове и практики, които дават реални практически знания и умения;
  • Атрактивно, иновативно и конкурентно обучение.

ИЗБЕРЕТЕ СИГУРНОСТТА – ИЗБЕРЕТЕ ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ В БЪЛГАРИЯ!

Великотърновски университет - Лого 3

Изтеглете вестник

Филиал - Враца

Адрес:

3000 Враца,

бул. "Мито Орозов" 59

Телефон:

(092) 641 086
(092) 663 886

Лице за контакт:

Нели Ненчовска, секретар

Ако имате допълнителни въпроси се свържете с нас

ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" - Бюро за кандидатстудентска информация, реклама и прием

(062) 618 206

Можете да се свържете с нас и чрез формата за контакт