Исторически факултет

Исторически факултет

Историческият факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ е сред основателите на Великотърновския университет през 1963 година. Той е единственият в страната, който предлага обучение в 4 акредитирани научни направления: 1.3. „Педагогика на обучението по…“; 2.2 „История и археология“; 3.1 „Социология, антропология, науки за културата“; 4.4 „Науки за Земята“ (география), разпределени в 9 бакалавърски програми на обучение:

В обсега на преподавателската дейност на Историческия факултет попадат още специалностите: Български език и история (редовна и задочна форма); Български език и география (редовна форма); Филиалът на ВТУ в гр. Враца и Колежът в гр. Плевен.

Предлагаме широка палитра от 45 специализиращи магистърски програми, част от които нямат аналог в страната.

Преподаватели

Към настоящия момент щатният академичен състав във Факултета наброява общо 58 преподаватели:

 • 3 са професори доктори на историческите науки;
 • 1 доктор на науките за културата;
 • 12 професори доктори;
 • 26 доценти доктори;
 • 10 главни асистенти доктори;
 • 4 асистенти;
 • 2 преподаватели.

Административната дейност е подкрепена от 2 организатори учебен процес, 2 инспектори учебно състояние и един секретар.

Катедри

Към настоящия момент Историческият факултет на ВТУ се състои от 5 катедри:

 • Нова и най-нова обща история
 • География
 • Археология
 • Стара и средновековна история
 • Нова и най-нова история на България

Образователни програми
(специалности)

Материална база

Исторически факултет разполага със специализирани кабинети, оборудвани с всички материално-технически средства за съвременно обучение, специализирана библиотека и др.

Студентска мобилност

Факултетът развива разнообразна международна дейност, която включва участия в проекти, осъществяване на научен обмен, четене на лекции в чужбина, обмен на докторанти и студенти.

Студентите и докторантите във Факултета се стимулират да се включват в международния академичен обмен по програма ЕРАЗЪМ+, да участват в летни университети в чужбина и да развиват собствени изследователски проекти.

Научна дейност

Десетките защитени докторски трудове са плод на усилена и високо оценена научна работа. Научно-изследователският фонд на Факултета непрекъснато се разширява и обогатява.

Професионална реализация

Придобитите при следването професионални знания и умения дават възможност на завършилите да работят в областта като:

 • учители по история в основните и средните училища; специалисти в национални, регионални и частни музеи, лаборатории за консервация и реставрация на културни паметници, в специализираните звена за опазване на културно-историческото наследство, в научните и културните институти, свързани с проучването и разрешаването на етнически проблеми, в държавните и ведомствените архиви;
 • ”географ” и „учител по география” и могат да се реализират в сферата на образованието; като експерти в областни и общински администрации; в неправителствени организации и сдружения, работещи по проблеми на опазване на природната среда, регионалното развитие и регионална политика, в научни институти и др.;
 • специалисти в туристическия и културния сектор, в различни неправителствени организации, да се реализират като съставители и организатори на туристически дейности, експерти към държавните, областните, регионалните и общинските структури, като специалисти в държавни и частни музеи и галерии, в административните структури на природни, природно-археологически резервати и архитектурно-етнографски комплекси.

Гаранция за успех

Гаранция за Вашия успех са:

 • Квалифицирани преподаватели;
 • Гъвкави форми на обучение;
 • Възможност за обучение в страните, чиито езици изучаваш по програми за образователен обмен /програми на ЕС, на фондации и правителства/;
 • Стажове и летни практики, които дават реални практически знания и умения;
 • Атрактивно, иновативно и конкурентно обучение.

ИЗБЕРЕТЕ СИГУРНОСТТА – ИЗБЕРЕТЕ ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ В БЪЛГАРИЯ!

Великотърновски университет - Лого 3

Изтеглете вестник

Исторически факултет

Адрес:

5000 Велико Търново,

ул. „Т. Търновски“ №2

(в сградата на Ректората)

Телефон:

(062) 618 332
(062) 628 025

Лице за контакт:

Анна Благоева, секретар

Ако имате допълнителни въпроси се свържете с нас

ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" - Бюро за кандидатстудентска информация, реклама и прием

(062) 618 206

Можете да се свържете с нас и чрез формата за контакт