Юридически факултет

Юридически факултет

Юридическият факултет на ВТУ е създаден през 1991 г. като първият извънстоличен правен факултет. Вече 25 години във факултета се обучават студенти по специалност „Право“ и професионална квалификация „Юрист“, редовна и задочна форма, с 5 годишен срок на обучение.

Факултетът предоставя високо ниво на професионална подготовка, която се извършва от квалифицирани хабилитирани преподаватели, както и устойчиво практическо обучение на студентите в „Правната клиника“, създадена към него.

Мисия и визия

Съчетаването на задълбочени теоретични знания с формирането на практически умения, изгражда визията на Юридическия факултет, чийто мисия е да създава отлично подготвени студенти по основните правни дисциплини, които чрез задълбочени знания и формирани практически умения успешно се реализират  като магистрати, адвокати, съдебни изпълнители, юрисконсулти, служители на държавната администрация, служители на МВР и др.

Катедри

Към настоящия момент Юридическият факултет на ВТУ се състои от 3 катедри:

 • Публичноправни науки
 • Наказателноправни науки
 • Частноправни науки

Образователни програми
(специалности)

Състезания

Участията на студентите в регулярно организирани национални и международни състезания по право, студентски научни сесии, кръгли маси и др., дават възможност за формирането им като юристи с космополитни познания, добра езикова подготовка и работна етика, отговарящи на високия стандарт на професията.

Всичко това осигурява отлична подготовка на завършилите специалност „Право“ в ЮФ на ВТУ, което е безспорна предпоставка за успешната бъдеща професионална реализация.

Материална база

Юридически факултет разполага със специализирани кабинети, оборудвани с всички материално-технически средства за съвременно обучение.

Студентска мобилност

Чрез многобройните двустранни договори, подписани от Юридическия факултет по програмата „Еразъм“, е осигурена възможност за желаещите студенти от специалностите „Право” и „Национална сигурност” да се обучават за определен период от време във висши учебни заведения извън страната, като по този начин да придобиват знания и ценен опит за правната, обществена и държавна система, историята и културата на други народи.

Професионална реализация

След завършване на специалност "Право" и придобиване професионална квалификация “юрист”, студентите придобиват юридическа правоспособност след провеждене на стаж по специалността и полагане на теоретико-практически изпит пред Министерството на правосъдието. Те получават правоспособност да работят като:

 • съдии;
 • прокурори;
 • арбитри;
 • адвокати;
 • юрисконсулти;
 • правни експерти;
 • следователи;
 • нотариуси и др.

След завършването на специалност „Национална сигурност” обучаемите притежават компетенции да заемат начални длъжности в:

 • службите за сигурност и обществен ред на Република България;
 • в структурите за сигурност и защита на населението в държавната администрация и местната власт и др.

Гаранция за успех

Гаранция за Вашия успех са:

 • Квалифицирани преподаватели;
 • Гъвкави форми на обучение;
 • Възможност за обучение в страните, чиито езици изучаваш по програми за образователен обмен /програми на ЕС, на фондации и правителства/;
 • Стажове и практики, които дават реални практически знания и умения;
 • Атрактивно, иновативно и конкурентно обучение.

ИЗБЕРЕТЕ СИГУРНОСТТА – ИЗБЕРЕТЕ ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ В БЪЛГАРИЯ!

Великотърновски университет - Лого 3

Изтеглете вестник

Юридически факултет

Адрес:

5000 Велико Търново,

ул. „Христо Ботев“ №19

(в сградата на Корпус 5)

Телефон:

062 / 635 853 (1-715)
062 / 621 949

Лице за контакт:

Валентина Лазарова, секретар

Ако имате допълнителни въпроси се свържете с нас

ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" - Бюро за кандидатстудентска информация, реклама и прием

(062) 618 206

Можете да се свържете с нас и чрез формата за контакт