Теология и социално служение

Теология и социално служение

Специалност: Теология и социално служение

Форма на обучение: Редовна/Задочна

Образователно-квалификационна степен: Бакалавър

Срок на обучение: 4 години, (семестри - 8)

Професионална квалификация: Теолог, сътрудник социална работа

Направление: 2.4. Религия и теология

Факултет: Православен богословски факултет

Цели на програмата:

Да запознае студентите с фундаменталните за православното богословие постановки.

Професионална квалификация:

Теолог, сътрудник социална работа

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

 • познават и владеят възможностите за анализ на извори, като прилагат съвременни методи при разглеждане на църковните процеси – сравнително-исторически и богословски анализ, структурен подход и др.;
 • предлагат и защитават собствени тези по изучаваната проблематика от областта на теологията;
 • притежават умения да организират и управяват социални проекти и програми.

Възможности за стажове и практики:

Възможностите за учебни практики и стажове:

 • Дом за стари хора;
 • Домашен социален патронаж;
 • Дом за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа;
 • Социален учебно-професионален център;
 • Дирекция “Социално подпомагане”;
 • Дирекция “Бюро по труда”;
 • Център за социална рехабилитация и интеграция.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Формата на дипломиране е Държавен писмен изпит по специалността.

Професионална реализация:

Възможности за професионална реализация:
 • служители и управители на социални услуги, предоставяни от Българската православна църква и от нестопански, стопански  и религиозни организации;
 • експерти в неправителствени организации и сдружения, работещи по проблеми на вероизповеданието, религиозните права и свободи, социалните дейности.

Великотърновски университет - Лого 3

×

Уважаеми кандидат-студенти,

Публикувани са оценките от изпитите по български език, история на България и английски език, които се проведоха на 16 март 2019 г.

СПРАВКА ЗА РЕЗУЛТАТИ

(*) Кандидат-студентите, явили се на изпитите по български език, история на България и английски език, могат да идентифицират писмената си работа и да се запознаят с бележките на комисията на 25 и 26 март 2019 г. в кабинет 516, сградата на Ректората, от 9,00 ч. до 15,00 ч. Идентифицирането се извършва лично от кандидат-студента срещу представяне на личната карта и талончето с входящия номер.