Църковни изкуства - иконопис, стенопис, дърворезба

Църковни изкуства - иконопис, стенопис, дърворезба

Специалност: Църковни изкуства - иконопис, стенопис, дърворезба

Форма на обучение: Редовна

Образователно-квалификационна степен: Бакалавър

Срок на обучение: 4 години, (семестри - 8)

Професионална квалификация: Художник - църковни изкуства

Направление: 8.2 Изобразително изкуство

Факултет: Православен богословски факултет

Цели на програмата:

Да способства за развитието на съвременните форми в църковните изкуства, изхождайки от православните традиции, във връзка с нуждите от специалисти за оформяне и изписване на храмове, манастири и други обществени сгради, както и за развиващия се пазар на художествени произведения с църковен характер.

Професионална квалификация:

Художник - църковни изкуства

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Придобиване на умения за оформяне и изписване на храмове, манастири и други обществени сгради, както и за развиващия се пазар на художествени произведения с църковен характер.

Възможности за стажове и практики:

Възможност за практики по европейски програми.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Формата на дипломиране включва защита на дипломна работа.

Професионална реализация:

Могат да работят освен като художници, също и като специалисти в структурите на БПЦ и в други обществени и културни институции - училища, музеи, общини, галерии и др.

Великотърновски университет - Лого 3

×

Уважаеми кандидат-студенти,

Публикувани са оценките от изпитите по български език, история на България и английски език, които се проведоха на 16 март 2019 г.

СПРАВКА ЗА РЕЗУЛТАТИ

(*) Кандидат-студентите, явили се на изпитите по български език, история на България и английски език, могат да идентифицират писмената си работа и да се запознаят с бележките на комисията на 25 и 26 март 2019 г. в кабинет 516, сградата на Ректората, от 9,00 ч. до 15,00 ч. Идентифицирането се извършва лично от кандидат-студента срещу представяне на личната карта и талончето с входящия номер.