Педагогически факултет

Педагогически факултет

Педагогическият факултет е създаден през 1983 г. и вече тридесет години развива и утвърждава академичното педагогическо познание. Той е един от водещите за подготовка на детски и начални учители, на социални педагози, на учители по музика и физическо възпитание, на учители по чужд език в детската градина и началното училище. Обучението е организирано в трите степени на висшето образование – ОКС „бакалавър”, ОКС „магистър” и ОНС „доктор”, в три професионални направления Педагогика, Педагогика на обучението по… и Теория и управление на образованието.

Обучението в бакалавърските и магистърски програми се води от висококвалифицирани преподаватели, които имат национален, европейски и международен авторитет.

Катедри

Към настоящия момент Педагогическият факултет на ВТУ се състои от 5 катедри:

 • Педагогика
 • Предучилищна педагогика
 • Музика
 • Начална училищна педагогика
 • Теория и методика на физическото възпитание

Образователни програми
(специалности)

Материална база

Педагогическият факултет разполага с отлична учебно-материална база. Лекционните и семинарни зали, методическите кабинети са оборудвани със съвременни компютърни системи и мултимедийни средства.

Студентска мобилност

Факултетът развива разнообразна международна дейност, която включва участия в проекти, осъществяване на научен обмен, четене на лекции в чужбина, обмен на докторанти и студенти.

В рамките на преките договори за международно сътрудничество на Великотърновския университет, Педагогическият факултет поддържа тесни връзки с Педагогическия факултет на университет “Фридрих Шилер”, гр. Йена, с Московския държавен педагогически университет, с Полтавския университет “Ф. Ф. Короленко”, с Университета в Янина – Гърция, с Университета “Ян Коменски” в Братислава, с Педагогическия факултет в Нитра – Словакия, с Учителския факултет, гр. Враня към Нишкия университет, Сърбия и др.

Професионална реализация

Придобитите при следването професионални знания и умения дават възможност на завършилите да работят като:

 • педагози и възпитатели в предучилищния и в началния училищен етап; възпитатели в домовете за деца от предучилищна и начална училищна възраст;
 • организатори, консултанти и медиатори в центрове за работа с деца и извънкласни дейности;
 • детски учители и детски учители по чужд език; учители и консултант-експерти в институции за деца от предучилищна възраст и в чуждоезиковите центрове;
 • начални учители по чужд език; възпитатели и консултант-експерти в домове за деца от начална училищна възраст и в чуждоезикови центрове;
 • педагог в детски градини, логопедични диагностични кабинети за деца от предучилищна възраст; други институции: социални домове, дневни центрове, центрове за личностно развитие за деца от предучилищна възраст; управленчески звена на образованието към МОН;
 • специалисти в държавни, общински и неправителствени институции, в структурни звена за закрила на децата, детски педагогически стаи, пробационни служби и затвори (в институции, организации и услуги от системата на Министерство на вътрешните работи, Министерство на правосъдието, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на образованието и науката, Министерство на здравеопазването и Неправителствени организации);
 • учители по музика, музикални ръководители в детските градини, преподаватели в детските музикални школи, ръководители на детски музикални състави;
 • учител по физическо възпитание - използване на нетрадиционни спортове и методи на физическото възпитание с оздравителна насоченост; подготовка и по информатика, статистика, спортен мениджмънт; ски и зимни спортове; водни спортове; туризъм и ориентиране.

Гаранция за успех

Гаранция за Вашия успех са:

 • Квалифицирани преподаватели;
 • Гъвкави форми на обучение;
 • Възможност за обучение в страните, чиито езици изучаваш по програми за образователен обмен /програми на ЕС, на фондации и правителства/;
 • Стажове и летни практики, които дават реални практически знания и умения;
 • Атрактивно, иновативно и конкурентно обучение.

ИЗБЕРЕТЕ СИГУРНОСТТА – ИЗБЕРЕТЕ ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ В БЪЛГАРИЯ!

Великотърновски университет - Лого 3

Изтеглете вестник

Педагогически факултет

Адрес:

5000 Велико Търново,

ул. „Христо Ботев“ №19

(в сградата на Корпус 5)

Телефон:

062 / 635 853 (1516)
062 / 638 826

Лице за контакт:

Румяна Тодорова, секретар

Ако имате допълнителни въпроси се свържете с нас

ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" - Бюро за кандидатстудентска информация, реклама и прием

(062) 618 206

Можете да се свържете с нас и чрез формата за контакт