Педагогически колеж - Плевен

Педагогическият колеж – Плевен

Педагогическият колеж – Плевен е структурно звено на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”, което осигурява качествена професионална подготовка и квалификация в областта на педагогическите науки и провежда обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър”.

Обучението се реализира в акредитирано професионално направление, като акредитацията, получена през 2013 г.,  е с максималният срок на валидност – 6 години.

Обучението на студентите се осъществява от високо квалифициран академичен състав, включваш преподаватели от Педагогическия колеж и от Педагогическия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. В учебния процес колежаните получават задълбочена теоретична, методическа и практическа подготовка, осигуряваща им знания, умения и компетенции, необходими за успешна професионална и практическа реализация в предучилищните и училищните институции.

Образователни програми
(специалности)

В Педагогическия колеж се провежда обучение в редовна форма по следните специалности:

Срокът на обучение е три години (шест семестъра).

Завършилите придобиват образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър“ и квалификация „учител”. Те имат право и възможност да специализират в различни форми за следдипломна квалификация и продължаващо обучение, както и да повишат образованието си в ОКС „магистър“ в същото професионално направление.

Професионалните компетенции на обучаваните студенти в специалностите са ориентирани към постигането на първия цикъл на Квалификационната рамка на Европейското пространство за висше образование (КРЕПВО), както и на Националната квалификационна рамка (НКР) – подниво 6А.

Материална база

За нуждите на обучението колежът разполага с материално-техническа база, която включва специализирани лаборатории и кабинети за обучение и обезпечаване на учебния процес:

 • 1 аула;
 • 18 учебни зали с 1000 места;
 • 10 аудитории;
 • 2 семинарни зали;
 • зала художествено-творческо обучение (музикално, словесно-изпълнителско и куклено-театрално изкуство)
 • 4 компютърни зали;
 • кабинет по изобразително изкуство;
 • библиотека с читалня;
 • оборудван физкултурен салон;
 • студентски стол;
 • кафе-сладкарница и др.

Студентска мобилност

Учебното заведение развива научноизследователска и практико-приложна дейност, реализира проектни инициативи на национално и международно равнище и осъществява преподавателски и студентски обмен с висши училища от различни страни по Програма за образование, обучение, младеж и спорт на Европейския съюз „Еразъм+“.

Професионална реализация

Възпитаниците на колежа могат да се реализират успешно на пазара на труда. Те биха могли да заемат следните длъжности:

 • учител в детска градина;
 • учител в начален етап на основното образование (I – IV клас);
 • учител по английски език в начален етап на основното образование;
 • преподавател по английски език в извънкласни и извънучилищни дейности.

Гаранция за успех

Гаранция за Вашия успех са:

 • Квалифицирани преподаватели;
 • Гъвкави форми на обучение;
 • Възможност за обучение в страните, чиито езици изучаваш по програми за образователен обмен /програми на ЕС, на фондации и правителства/;
 • Стажове и практики, които дават реални практически знания и умения;
 • Атрактивно, иновативно и конкурентно обучение.

ИЗБЕРЕТЕ СИГУРНОСТТА – ИЗБЕРЕТЕ ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ В БЪЛГАРИЯ!

Великотърновски университет - Лого 3

Изтеглете вестник

Педагогически колеж – Плевен

Адрес:

5800 Плевен,

ул. „Н. Д. Петков” №18

Телефон:

(064) 848 042
(064) 849 588
(064) 840 972
(064) 840 221
0878 309 024

Лице за контакт:

Боряна Първанова, технически секретар

Ако имате допълнителни въпроси се свържете с нас

ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" - Бюро за кандидатстудентска информация, реклама и прием

(062) 618 206

Можете да се свържете с нас и чрез формата за контакт