Стопански факултет

Стопански факултет

Стопанският факултет е създаден в структурата на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий” на основата на споразумение между Великотърновския университет и Института за икономически изследвания на БАН, подписано на 01.04.1992 г.

Факултетът се утвърждава като един от водещите центрове на образованието и науката в България в областта на икономиката, управлението и со-циалните дейности.

Стопанският факултет осъществява обучение в образователно-квалификационни степени „бакалавър” и „магистър”, и в образователна и научна степен „доктор”.

Учебният процес в Стопански факултет е хармонизиран с национално-то и европейското образователно пространство. Отговаря на изискванията на младите хора за съвременни средства за обучение и информация, за осигу-ряване на възможности за научни, научно-приложни и творчески изяви, за академична мобилност в чуждестранни университети и за осъществяване на учебни практики и стажове.

Катедри

Към настоящия момент Стопанският факултет на ВТУ се състои от пет катедри:

 • „Финанси и счетоводство”;
 • „Стопанско управление”;
 • „Икономическа теория и международни икономически отношения”;
 • „Туризъм”;
 • „Организация и методология на социалните дейности”.

Академичният състав на Факултета е висококвалифициран, доказал своите способности в преподавателската и научноизследователската област, в икономическата и социалната  практика.

Образователни програми
(специалности)

В Стопански факултет се обучават  студенти в 4 акредитирани професионални направления по 9 специалности в ОКС „бакалавър”.

Материална база

Стопанският факултет разполага със самостоятелна сграда (Корпус №4), оборудвана с всички материално-технически средства за съвременен образователен процес, компютърни зали, специализирана книжарница и библиотека.

Студентска мобилност

Студентите на Стопански факултет имат възможност за:

 • обучение и практика в чуждестранни университети и организации по програма „Еразъм +”;
 • обмен по договори за двустранно и международно сътрудничество;
 • участие в научноизследователски проекти и конференции.

Професионална реализация

Завършилите специалностите на Стопански факултет се реализират успешно като:

 • експерти и ръководители в сферата на финансовата администрация и контрол, банковата система, финансовите пазари и небанковите финансови институции; във финансово-счетоводните отдели на предприятия, държавни и общински институции;
 • счетоводители; консултанти в областта на счетоводството и финансово-счетоводния анализ; дипломирани експерт-счетоводители; вът-решни одитори;
 • консултанти и мениджъри по маркетинг към предприятия, държавни и общински институции, нестопански организации;
 • икономисти в стопански единици, извършващи външноикономическа дейност – посреднически фирми, български и смесени компании, банки, търговски представителства, международни икономически организации, нестопански организации;
 • специалисти, експерти и мениджъри в бизнес администрацията, в администрацията на кметства и общини, в областни администрации, държавни институции, изпълнителни агенции, неправителствени ор-ганизации, образователни институции;
 • специалисти с управленски и експертни познания за работа в турис-тически агенции; хотелски комплекси; ресторанти; органи и струк-тури за планиране и развитие на туризма на регионално, национал-но и международно ниво; екскурзоводи, аниматори и др.
 • социални работници; служители и ръководители на различни рав-нища в институции за социална защита и социално подпомагане; в структури за социални услуги; в неправителствени организации със социален предмет на дейност;
 • предприемачи, способни да развиват успешен, социално ангажиран бизнес.

Гаранция за успех

Гаранция за Вашия успех са:

 • Квалифицирани преподаватели;
 • Гъвкави форми на обучение;
 • Възможност за обучение в страните, чиито езици изучаваш по програми за образователен обмен /програми на ЕС, на фондации и правителства/;
 • Стажове и летни практики, които дават реални практически знания и умения;
 • Атрактивно, иновативно и конкурентно обучение.

ИЗБЕРЕТЕ СИГУРНОСТТА – ИЗБЕРЕТЕ ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ В БЪЛГАРИЯ!

Великотърновски университет - Лого 3

Изтеглете вестник

Стопански факултет

Адрес:

5000 Велико Търново,

ул. „Арх. Г. Козаров“ №1

(в сградата на Корпус 4)

Телефон:

(062) 622 247

Лице за контакт:

Виолета Захариева, секретар

Ако имате допълнителни въпроси се свържете с нас

ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" - Бюро за кандидатстудентска информация, реклама и прием

(062) 618 206

Можете да се свържете с нас и чрез формата за контакт