Семестриални такси

 

Такси за първокурсници - приети срещу заплащане след средно образование за учебната 2019-2020 г.

№ по ред Професионално направление Семестриална такса (лв.)
Редовно Задочно
І. ПЕДАГОГИЧЕСКИ НАУКИ    
1. Педагогика 708 419
2. Педагогика на обучението по … 683 394
ІІ. ХУМАНИТАРНИ НАУКИ    
1. Филология 941 513
2. История и археология 941 513
3. Философия 941 513
4. Религия и теология 866 438
ІІІ. СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И ПРАВНИ НАУКИ    
1. Социология, антропология и науки за културата 941 513
2. Психология 941 513
3. Политически науки 941 513
4. Социални дейности 941 513
5. Обществени комуникации и информационни науки 941 513
6. Право 941 513
7. Администрация и управление 608 342
8. Икономика 608 342
9. Туризъм 608 342
ІV. ПРИРОДНИ НАУКИ, МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА    
1. Науки за земята 1340 693
2. Математика - -
3. Информатика и компютърни науки - -
V ИЗКУСТВА    
1. Изобразително изкуство - -
VI СИГУРНОСТ И ОТБРАНА    
1. Национална сигурност 1270 623

 

Забележка: Размерът на таксите може да претърпи известна корекция след излизане на решението на Министерския съвет.