Семестриални такси

 

Такси за новоприети студенти -
за обучение след средно образование, приети през уч. 2019/2020 г. по държавна поръчка и срещу заплащане (платено обучение)

№ по ред Професионални направления Семестриална такса (лв.)
за обучение
по държавна поръчка
(новоприети студенти)
  Семестриална такса (лв.)
за платено обучение
(новоприети студенти )
Редовно Задочно   Редовно Задочно
І. ПЕДАГОГИЧЕСКИ НАУКИ          
1. Педагогика 275 275   708 419
2. Педагогика на обучението по... 250 250   683 394
ІІ. ХУМАНИТАРНИ НАУКИ          
1. Филология 300 300   941 513
2. История и археология 300 300   941 513
3. Философия 300 300   941 513
4. Религия и теология 225 225   866 438
ІІІ. СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И ПРАВНИ НАУКИ          
1. Социология, антропология и наука за културата 300 -   941 513
2. Психология 300 300   941 513
3. Политически науки - -   941 513
4. Социални дейности 300 300   941 513
5. Обществени комуникации и информационни науки 300 -   941 513
6. Право 300 -   941 513
7. Администрация и управление 210 -   608 342
8. Икономика 210 -   608 342
9. Туризъм - -   608 342
ІV. ПРИРОДНИ НАУКИ, МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА          
1. Науки за земята 370 -   1340 -
2. Математика 380 -   1350 -
3. Информатика и компютърни науки 380 -   1350 -
V ИЗКУСТВА          
1. Изобразително изкуство 460  -   2296 -
VI СИГУРНОСТ И ОТБРАНА      
1. Национална сигурност - -   1270 623
             

 

 

Таксите за обучение се заплащат:

 • Чрез банков превод в клоновете на АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД;
  • Банкова сметка (IBAN): BG50 BUIN 7001 3152 5000 16
  • BIC на банката BUINBGSF
  • Титуляр на сметката: ВТУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

  * За новоприетите студенти във вносната бележка за първи семестър задължително се изписват трите имена и ЕГН на студента, а не на внасящия таксата.
  * За студентите от втори и следващ семестър във вносната бележка задължително се изписват трите имена, ЕГН и ПИН код на студента, а не на внасящия таксата.
  * При прехвърляне в друга специалност в рамките на ВТУ във вносната бележка задължително се изписват трите имена, ЕГН и ПИН кода на студента за новата специалност.
  * При едновременно обучение по две образователни програми (специалности) във вносните бележки задължително се изписват трите имена, ЕГН и ПИН кодовете на студента за отделните специалности.
  * При банков превод комисионната по превода е за сметка на вносителя.

 • С карта VISA, VISA ELECTRON, V PAY, MasterCard, Maestro, Diners Club, Discover през ПОС терминал във фронтофисите;


  При заплащане на такса през ПОС терминал във фронтофисите на студентите безплатно се предоставя бланка по образец, в която вписват трите си имена, ЕГН, ПИН код, факултет, специалност, курс, вид и размер на таксата.
  При заплащане на такса чрез банков превод студентите получават вносна бележка, а при заплащане с карта през ПОС терминал във фронтофисите – повторна разписка от терминала и касова бележка.

Студентите са длъжни да съхраняват издадените им платежни документи, за да докажат при необходимост извършените плащания пред служителите от фронтофисите.