Специалностите за учебната 2020-2021 г.

 

Филологически факултет

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

 

ПовечеФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
Стопански факултет

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

В Стопански факултет се обучават  студенти в 4 акредитирани професионални направления по 9 специалности в ОКС „бакалавър”.

 

ПовечеСТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ
Юридически факултет

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

 

ПовечеЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
Православен богословски факултет

ПРАВОСЛАВЕН БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ

ПовечеПРАВОСЛАВЕН БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ
Философски факултет

ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ

ПовечеФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ
Факултет математика и информатика

ФАКУЛТЕТ "MАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА"

ПовечеФАКУЛТЕТ "МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА"
Педагогически колеж в гр. Плевен

ПЕДАГОГИЧЕСКИ КОЛЕЖ В ГР. ПЛЕВЕН

В Педагогическия колеж се провежда обучение в редовна форма по следните специалности:

Срокът на обучение е три години (шест семестъра).

Завършилите придобиват образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър“ и квалификация „учител”. Те имат право и възможност да специализират в различни форми за следдипломна квалификация и продължаващо обучение, както и да повишат образованието си в ОКС „магистър“ в същото професионално направление.

Професионалните компетенции на обучаваните студенти в специалностите са ориентирани към постигането на първия цикъл на Квалификационната рамка на Европейското пространство за висше образование (КРЕПВО), както и на Националната квалификационна рамка (НКР) – подниво 6А.

 

ПовечеПЕДАГОГИЧЕСКИ КОЛЕЖ - ПЛЕВЕН
 
×

Уважаеми кандидат-студенти,

На основание заповед на Ректора и поради разрастващата се епидемия от COVID-19 е взето решение за периода от 13 март до 30 април 2020 г. приемането на заявления за явяване на кандидатстудентски изпити да се извършва САМО по електронен път чрез системата Е-прием.

Планираните за месец април 2020 г. университетски и факултетски конкурсни изпити се отлагат. Датите за провеждането им ще бъдат обявени допълнително.

 За допълнителна информация тел.: 0879 392 841 (всеки работен ден от 9:00 до 15:00 ч.)