Списък на специалностите, по които ще се осъществява прием за учебната 2019-2020 г. и местата за прием

 

   Професионални направления, специалности Държавна поръчка Платено обучение по
чл. 9, ал. 3, т. 6.б  и
по чл. 21, ал. 2 от ЗВО

Редовно Задочно Редовно Задочно
I Педагогически науки        
1.2 Педагогика 190 125 30 200
  Социална педагогика
  Предучилищна и начална училищна педагогика
  Начална училищна педагогика и чужд (английски, китайски) език    
  Предучилищна педагогика и чужд (английски) език    
  Предучилищна педагогика и логопедия
  Начална училищна педагогика и специална педагогика
  Филиал в гр. Враца 90   40  
  Социална педагогика  - филиал в гр. Враца    
  Предучилищна и начална училищна педагогика - филиал в гр. Враца    
  Начална училищна педагогика и чужд (англ.) език - филиал в гр. Враца    
  Предучилищна педагогика и чужд (англ.) език - филиал в гр. Враца    
  Начална училищна педагогика и специална педагогика – филиал в гр. Враца    
  Педагогически колеж в гр. Плевен 70   20  
  Начална училищна педагогика – Педагогически колеж в гр. Плевен    
  Предучилищна педагогика и чужд (англ.) език - Педагогически колеж в гр. Плевен    
  Начална училищна педагогика и чужд (англ.) език - Педагогически колеж в гр. Плевен    
1.3 Педагогика на обучението по... 205 95 30 177
  Педагогика на обучението по история и география
  Педагогика на обучението по история и чужд (английски, немски, френски, руски, испански – по избор) език    
  Педагогика на обучението по история и информационни технологии    
  Педагогика на обучението по география и физическо възпитание    
  Педагогика на обучението по български език и история
  Педагогика на обучението по български език и география
  Педагогика на обучението по български език и чужд (английски, испански, китайски, немски, руски, френски, японски – по избор) език    
  Педагогика на обучението по математика и информатика    
  Педагогика на обучението по музика    
  Педагогика на обучението по изобразително изкуство    
  Педагогика на обучението по физическо възпитание
           
  Филиал в гр. Враца 90   30  
  Педагогика на обучението по история и философия - филиал в гр. Враца    
  Педагогика на обучението по български език и история - филиал в гр. Враца    
  Педагогика на обучението по български език и география - филиал в гр. Враца    
  Педагогика на обучението по история и информационни технологии - филиал в гр. Враца    
  Педагогика на обучението по български език и информационни технологии – филиал в гр. Враца    
           
ІІ Хуманитарни науки        
2.1 Филология 309 15 174 25
  Българска филология
  Славистика (полски или сръбски с хърватски език и култура, с втори език по избор)    
  Русистика (руски език и култура с втори език по избор)    
  Английска филология    
  Германистика (немски език и култура)    
  Романистика (френски език и култура, с втори език по избор)    
  Балканистика (албански или румънски език и култура, с втори балкански език по избор)    
  Приложна лингвистика        
  - Приложна лингвистика. Английски и втори чужд (по избор: албански, арабски, испански, италиански, китайски, немски, нидерландски, полски, румънски, руски, сръбски с хърватски, френски, японски, български език като чужд за чужди граждани, които не владеят български език) език    
  - Приложна лингвистика. Немски и втори чужд (по избор: албански, английски, арабски, испански, италиански, китайски, нидерландски, полски, румънски, руски, сръбски с хърватски, френски, японски, български език като чужд за чужди граждани, които не владеят български език) език    
  - Приложна лингвистика. Френски и втори чужд (по избор: албански, английски, арабски, испански, италиански, китайски, немски, нидерландски, полски, румънски, руски, сръбски с хърватски, японски, български език като чужд за чужди граждани, които не владеят български език) език    
  - Приложна лингвистика. Испански и втори чужд (по избор: албански, английски, арабски, италиански, китайски, немски, нидерландски, полски, румънски, руски, сръбски с хърватски, френски, японски, български език като чужд за чужди граждани, които не владеят български език) език    
  - Приложна лингвистика. Руски и втори чужд (по избор: албански, английски, арабски, испански, италиански, китайски, немски, нидерландски, полски, румънски, сръбски с хърватски, френски, японски, български език като чужд за чужди граждани, които не владеят български език) език    
  - Приложна лингвистика. Английски и втори чужд (по избор: албански, арабски, испански, италиански, китайски, немски, нидерландски, полски, румънски, руски, сръбски с хърватски, френски, японски, български език като чужд за чужди граждани, които не владеят български език) език с информационни технологии    
  - Приложна лингвистика. Български и английски език с информационни технологии    
  - Приложна лингвистика с два чужди езика (английски и втори език: по избор - албански, арабски, испански, италиански, китайски, немски, нидерландски, полски, румънски, руски, сръбски с хърватски, френски, японски, български език като чужд за чужди граждани, които не владеят български език), с международен туризъм    
  - Приложна лингвистика с два чужди езика (немски и втори език: по избор - албански, английски, арабски, испански, италиански, китайски, нидерландски, полски, румънски, руски, сръбски с хърватски, френски, японски, български език като чужд за чужди граждани, които не владеят български език), с международен туризъм    
  - Приложна лингвистика с два чужди езика (френски и втори език: по избор - албански, английски, арабски, испански, италиански, китайски, немски, нидерландски, полски, румънски, руски, сръбски с хърватски, японски, български език като чужд за чужди граждани, които не владеят български език), с международен туризъм    
  - Приложна лингвистика с два чужди езика (испански и втори език: по избор - албански, английски, арабски, италиански, китайски, немски, нидерландски, полски, румънски, руски, сръбски с хърватски, френски, японски, български език като чужд за чужди граждани, които не владеят български език), с международен туризъм    
  - Приложна лингвистика с два чужди езика (руски и втори език: по избор - албански, английски, арабски, испански, италиански, китайски, немски, нидерландски, полски, румънски, сръбски с хърватски, френски, японски, български език като чужд за чужди граждани, които не владеят български език), с международен туризъм    
  - Приложна лингвистика с два чужди езика (английски и втори език: по избор - албански, арабски, испански, италиански, китайски, немски, нидерландски, полски, румънски, руски, сръбски с хърватски, френски, японски, български език като чужд за чужди граждани, които не владеят български език), с бизнес комуникации    
  - Приложна лингвистика с два чужди езика (немски и втори език: по избор - албански, английски, арабски, испански, италиански, китайски, нидерландски, полски, румънски, руски, сръбски с хърватски, френски, японски, български език като чужд за чужди граждани, които не владеят български език), с бизнес комуникации    
  - Приложна лингвистика с два чужди езика (френски и втори език: по избор - албански, английски, арабски, испански, италиански, китайски, немски, нидерландски, полски, румънски, руски, сръбски с хърватски, японски, български език като чужд за чужди граждани, които не владеят български език), с бизнес комуникации    
  - Приложна лингвистика с два чужди езика (испански и втори език: по избор - албански, английски, арабски, италиански, китайски, немски, нидерландски, полски, румънски, руски, сръбски с хърватски, френски, японски, български език като чужд за чужди граждани, които не владеят български език), с бизнес комуникации    
  - Приложна лингвистика с два чужди езика (руски и втори език: по избор - албански, английски, арабски, испански, италиански, китайски, немски, нидерландски, полски, румънски, сръбски с хърватски, френски, японски, български език като чужд за чужди граждани, които не владеят български език), с бизнес комуникации    
  - Приложна лингвистика с два чужди езика (английски и втори език: по избор - албански, арабски, испански, италиански, китайски, немски, нидерландски, полски, румънски, руски, сръбски с хърватски, френски, японски, български език като чужд за чужди граждани, които не владеят български език), с международни отношения    
  - Приложна лингвистика с два чужди езика (немски и втори език: по избор - албански, английски, арабски, испански, италиански, китайски, нидерландски, полски, румънски, руски, сръбски с хърватски, френски, японски, български език като чужд за чужди граждани, които не владеят български език), с международни отношения    
  - Приложна лингвистика с два чужди езика (френски и втори език: по избор - албански, английски, арабски, испански, италиански, китайски, немски, нидерландски, полски, румънски, руски, сръбски с хърватски, японски, български език като чужд за чужди граждани, които не владеят български език), с международни отношения    
  - Приложна лингвистика с два чужди езика (испански и втори език: по избор - албански, английски, арабски, италиански, китайски, немски, нидерландски, полски, румънски, руски, сръбски с хърватски, френски, японски, български език като чужд за чужди граждани, които не владеят български език), с международни отношения    
  - Приложна лингвистика с два чужди езика (руски и втори език: по избор - албански, английски, арабски, испански, италиански, китайски, немски, нидерландски, полски, румънски, сръбски с хърватски, френски, японски, български език като чужд за чужди граждани, които не владеят български език), с международни отношения    
2.2 История и археология 28 15 34 25
  История
  Археология    
2.3 Философия 20 12 18 18
  Философия
2.4 Религия и теология 10 10 15 20
  Теология
ІІІ Социални, стопански и правни науки        
3.1 Социология, антропология и науки за културата 25   14  
  Етнология    
  Културен туризъм    
3.2 Психология 48 10 18 80
  Психология
3.3 Политически науки     15 20
  Политология    
3.4 Социални дейности 25 14 30 40
  Социални дейности
  Предприемачество в социалната сфера    
3.5 Обществени комуникации и информационни науки 16   20 20
  Връзки с обществеността  
  Журналистика  
3.6 Право 71   40  130
  Право    
3.7 Администрация и управление 38   20 117
  Стопанско управление  
  Публична администрация  
3.8 Икономика 53   30 180
  Финанси  
  Маркетинг  
  Счетоводство и контрол  
  Международни икономически отношения    
3.9 Туризъм     30 60
  Туризъм    
ІV Природни науки, математика и информатика        
4.4 Науки за земята 20   21  
  Регионално развитие и геоикономика    
  География    
4.5 Математика 6   6  
  Приложна математика    
4.6 Информатика и компютърни науки 110   60  
  Информатика    
  Компютърни науки    
  Софтуерно инженерство    
  Информационно брокерство и дигитални медии    
VІІІ Изкуства        
8.2 Изобразително изкуство 51   29  
  Изящни изкуства-графика    
  Изящни изкуства-графичен дизайн и визуални комуникация    
  Изящни изкуства-живопис    
  Изящни изкуства-рисуване и интермедия    
  Изящни изкуства-скулптура    
  Изящни изкуства-стенопис    
  Църковни изкуства – иконопис, стенопис, дърворезба    
ІХ Сигурност и отбрана        
9.1 Национална сигурност     25 25