Програма "Еразъм+"

Програма 'Еразъм+' е програма на Европейската общност за образование, обучение, младеж и спорт, която стартира на 1 януари 2014 год. Тя обединява седем програми, функционирали до края на 2013 год.: Програма „Учене през целия живот“ (тя включваше секторните програми „Еразъм“, „Леонардо да Винчи“, „Коменски“, „Грюндвиг“, „Учебни визити”), „Младежта в действие“, „Еразмус Мундус“, „Темпус“, „Алфа“, „Edulink“ и програмата за двустранно сътрудничество с индустриализирани страни.

В новата програма са предвидени три основни Ключови дейности: (КД1) Образователна мобилност за граждани; (КД2) Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики; (КД 3) Подкрепа за реформа на политиките.

(КД1) Образователна мобилност за граждани включва Образователна мобилност на обучаеми и обучители в сферата на висшето образование

Образователната мобилност с цел обучение в сферата на висшето образование е насочена към студенти и докторанти и дава възможност за реализиране на мобилност по специалността в друго висше училище в чужбина.

 Образователната мобилност с цел практика в сферата на висшето образование е насочена към студенти и докторанти, както и наскоро дипломирали се и дава възможност за стаж в друго висше училище или предприятие в чужбинa.

×

Уважаеми кандидат-студенти,

Публикувани са оценките от изпитите по български език, история на България и английски език, които се проведоха на 16 март 2019 г.

СПРАВКА ЗА РЕЗУЛТАТИ

(*) Кандидат-студентите, явили се на изпитите по български език, история на България и английски език, могат да идентифицират писмената си работа и да се запознаят с бележките на комисията на 25 и 26 март 2019 г. в кабинет 516, сградата на Ректората, от 9,00 ч. до 15,00 ч. Идентифицирането се извършва лично от кандидат-студента срещу представяне на личната карта и талончето с входящия номер.