Информатика. Корпоративни мрежови среди


Форми на обучение / Информационен пакет:

   Редовна  Задочна

Обучаващо звено:

Факултет математика и информатика

Цели на програмата:

Завършилите магистърската програма получават базисни знания по специалността “Информатика” и профилирана и задълбочена научно-теоретична подготовка в областта на Корпоративните мрежови среди:

Професионална квалификация:

Информатик

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Компетенции и умения:
Допълнителни умения:
студентите изучават в дълбочина съвременните бизнес концепции и поддържащите ги информационни технологии, като на тази база придобиват компетенции да анализират, проектират, внедряват и управляват корпоративни мрежови среди.

Възможности за стажове и практики:

Специализиращите практики практика се  провеждат по учебен план в научни или други организации или фирми.
Факултет Математика и информатика осигурява възможност на всички студенти за специализираща практика.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Завършващите специалността имат възможност да се дипломират с разработването на дипломна работа. По такъв начин те осъществяват още една важна стъпка в изграждането си като специалисти.

Професионална реализация:

Завършилите тази специалност получават образователно-квалификационната степен “магистър”. Могат да продължат образованието си в третата степен на обучение – докторантура. Намират реализация в различни области на производството и нематериалната сфера. Те са способни да изграждат и поддържат корпоративни мрежови среди.