Компютърни науки. Приложни компютърни науки


Форми на обучение / Информационен пакет:

   Редовна  Задочна  Дистанционна

Обучаващо звено:

Факултет математика и информатика

Цели на програмата:

Завършилите магистърската програма по специалност “Компютърни науки. Приложни компютърни науки” получават профилирана и задълбочена научно-теоретична и специализирана подготовка по придобитата с образователно-квалификационната степен “бакалавър” специалност.

Професионална квалификация:

Компютърни науки

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Основни умения. Чрез тях студентите допълват получените теоретични знания:

Възможности за стажове и практики:

Специализиращите практики практика се  провеждат по учебен план в научни или други институции и компании.
Факултет Математика и информатика осигурява възможност на всички студенти за специализираща практика.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Завършващите специалността имат възможност да се дипломират с разработване на дипломна работа. По такъв начин те осъществяват още една важна стъпка в изграждането си като специалисти.

Професионална реализация:

Завършилите тази специалност получават  образователно-квалификационна степен “магистър” могат да продължат образованието си в третата степен на обучение – докторантура. Намират реализация в различни области на производството, образованието и администрацията.