Математически структури в информационната сигурност


Форми на обучение / Информационен пакет:

   Редовна  Задочна

Обучаващо звено:

Факултет математика и информатика

Цели на програмата:

Завършилите магистърската програма „Математически структури в информационната сигурност” получават профилирана и задълбочена научно-теоретична и специализирана подготовка по придобитата образователно-квалификационна степен „бакалавър” специалност.

Професионална квалификация:

Математик

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Основни умения:
Допълнителни умения:

Възможности за стажове и практики:

Специализиращите практики практика се  провеждат по учебен план в научни или други институции и компании.
Факултет Математика и информатика осигурява възможност на всички студенти за специализираща практика.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Завършващите специалността имат възможност да се дипломират с разработване на дипломна работа. По такъв начин те осъществяват още една важна стъпка в изграждането си като специалисти.

Професионална реализация:

Магистърската програма е насочена към подготовка на специалисти в областта на информационната сигурност с фундаментални математически познания.  Завършилите специалността имат възможности за реализация в банки, застрахователни дружества, в бизнеса, както и в научноизследователски групи.