Политология. Международни отношения


Форми на обучение / Информационен пакет:

   Редовна   Задочна    Дистанционна 

Обучаващо звено:

Философски факултет

Цели на програмата:

В специалността "Международни отношения" се подготвят специалисти за дипломатическа, консулска и обща външнополитическа дейност, международни практики и опит. 
Магистърската ни програма преследва и практически ориентирани цели. Бихме желали предлаганите от нас магистърски курсове да предоставят форум за ангажирани и професионални дискусии по конкретни теми от глобалната международна политика като например международни отношения и външна политика на Америка и Русия, Обща външна политика и политика за сигурност и отбрана на ЕС. Проблемите на регионалната сигурност и интеграция са също част от нашия curriculum. Те обхващат балканската политика, регионалните отношения на ЕС, както политиката в Близкия изток и Кавказ. Проблемите на националната сигурност и външната политика на България са особен акцент в нашата програма.
.

Професионална квалификация:

Магистър по международни отношения

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Програмата изгражда умения и квалификация, отговарящи на изискванията за заемането на длъжност „стажант-аташе", както и първа дипломатическа длъжност „аташе" в Министерство на външните работи на Република България:

Възможности за стажове и практики:

Кредитната система прави студентите конкурентноспособни и улеснява мобилността им в рамките на Европейския съюз и другите страни. Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети в Полша, Турция, Словакия, Македония, Румъния, Хърватия и др. Студентите от специалността имат възможност да се включват в научноизследователски проекти, в сферата на изучаваната материя в различни направления, както и възможност за придобиване на практически умения, включвайки се в работата на различни НПО-та, сдружения и др.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Завършването на обучението в магистърската програма става със защита на магистърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити.
 

Професионална реализация:

Успешно завършилите тази програма могат да работят като държавни служители, както и да заемат различни ръководни и експертни длъжности в държавната и местната администрация, в международни организации, в администрацията на недържавни стопански и нестопански организации, да бъдат менажери, експерти и консултанти, високо квалифицирани юристи в български, чужди и транснационални компании.