Политология. Дипломация и национална сигурност


Форми на обучение / Информационен пакет:

   Редовна  Задочна

Обучаващо звено:

Философски факултет

Цели на програмата:

Специалността "Политолигия. Дипломация и национална сигурност" е предназначена да подготвя кадри с широкопрофилна квалификация в областта на националната сигурност. Учебната програма за образователно-квалификационна степен "магистър" по дипломация и национална сигурност осигурява фундаментални знания в няколко основни области: сигурност, международни отношения, управление, стратегии и политически науки.

Професионална квалификация:

Магистър по дипломация и национална сигурност

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Водеща цел в обучението на студентите е завършилите специалността да са конкурентноспособни както в България, така и на европейския пазар на труда, с качествената си подготовка, включваща както задълбочени теоретични фундаментални познания, така и развити практически умения. В хода на учебния процес студентите придобиват знания по различните технологии за анализ в системата за националната сигурност, способите за проектиране на основните  подсистеми и възможности за оптимизиране на всяка една от тях. Придобиват знания за информационните и  комуникационните системи, както и за системите за осигуряване на ресурси за националната сигурност. Усвояват специализирани знания за международните и националните правови стандарти на сигурността.

Възможности за стажове и практики:

Въвеждането на кредитната система прави студентите конкурентноспособни и улеснява мобилността им в рамките на Европейския съюз и другите страни. Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети в Полша, Турция, Словакия, Македония, Румъния, Хърватия и др.
 
Студентите от специалността имат възможност да се включват в научноизследователски проекти, в сферата на изучаваната материя в различни направления, което е особено важно в тяхната подготовка.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Завършването на обучението в магистърската програма става със защита на магистърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити.

Професионална реализация:

В най-общ план магистърът по “Дипломация и национална  сигурност” може да се реализира в следните направления :