Екзистенциално споделяне


Форми на обучение / Информационен пакет:

   Задочна

Обучаващо звено:

Философски факултет

Цели на програмата:

Задълбочаване и профилиране на обучението на хуманитарни специалисти в областта на практическата философия и нейните приложения към консултирането по екзистенциални въпроси.

Професионална квалификация:

Философ - съветник

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Основни знания:
1. Обучение на специалисти в професионално екзистенциално и философско консултиране.
2. Върху основните философски теми и проблеми на комуникациите, човешките отношения, религиозното и културно общение, развитието на обществото в ерата на глобализацията.
3. Върху ролята и значението на ценностите в индивидуалния и социалния живот.
Основни умения: за рационална комуникация и консултиране върху основни екзистенциални проблеми, решаване на екзистенциални и социални конфликти, за работа върху социални каузи.

Възможности за стажове и практики:

Практики по екзистенциално консултиране в социални институции и фирми.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

(Програмата се предлага на български и на английски)

Професионална реализация:

Дисциплините в програмата са интегративни, практически-ориентирани и покриват различни аспекти на екзистенциалното съветване. Завършилите програмата могат да работят като философи-изследователи, експерти-консултанти в социални и образователни институции, съветници в органи на публичната власт, журналисти и експерти в неправителствени организации, в религиозни и културни институции, учители по философски дисциплини, ако придобият допълнително педагогическа правоспособност по философия в Център за квалификация.