Филологически факултет

Филологически факултет

Магистърски програми за кандидати, които са бакалаври или магистри в същото професионално направление

  • Професионално направление: ФИЛОЛОГИЯ

 

Литература и култура

 

Транслатология с един чужд език

Транслатология с два чужди езика

Транслатология със славянски или балкански език

 

Английска филология. Лингвистика и превод

Българският език като втори език (преподаване на български език в чуждоезикова среда и сред малцинствени общности)

Език на медиите и рекламата. Подготовка и редактиране на текстове

 

Конферентен превод

Конферентен превод с английски език и втори чужд език

Конферентен превод с немски език и втори чужд език

Конферентен превод с френски език и втори чужд език

 

Англицистика. Език – култура – литература

Психология на езиковата комуникация

  • Професионално направление: ОБЩЕСТВЕНИ КОМУНИКАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ

 

Медии и пиар комуникация

Магистърски програми за кандидати, които са бакалаври или магистри в други професионални направления

  • Професионално направление: ФИЛОЛОГИЯ

 

Английска филология. Лингвистика и превод

 

Език на медиите и рекламата. Подготовка и редактиране на текстове

Литература и култура

 

Транслатология с един чужд език

Транслатология със славянски или балкански език

  • Професионално направление: ОБЩЕСТВЕНИ КОМУНИКАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ

 

Медии и пиар комуникация

  • Професионално направление: ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ...

 

Английски език и чуждоезиково обучение в средното училище

Немски език и чуждоезиково обучение в средното училище

 

Педагогика на обучението по български език и литература

Великотърновски университет - Лого 3

Филологически факултет

За магистърските програми:

Ако имате допълнителни въпроси се свържете с нас

Телефон:

0889 650727

Лице за контакт:

проф. д-р Людмила Иванова, зам.-декан