Филологически факултет

Филологически факултет
  • Професионално направление: ФИЛОЛОГИЯ

 

Българският език като втори език (преподаване на български език в чуждоезикова среда и сред малцинствени общности)

Българска филология. Литература и култура

 

Транслатология със славянски или балкански език (полски, словашки, сръбски/хърватски, албански новогръцки, румънски)

Транслатология с един чужд език (английски, испански, немски, руски и френски)

 

Транслатология с два чужди езика (английски, испански, немски, руски, френски и втори чужд език)

Конферентен превод (с английски, немски, френски език)

 

Конферентен превод с два чужди езика (английски с испански/немски/френски; немски с английски, испански, френски; френски с английски, испански, немски)

 

Английска филология. Британистика и ирландистика Език на преподаване –български и английски

Английски език и чуждоезиково обучение в средното училище

 

Немски език и чуждоезиково обучение в средното училище

Английска филология. Лингвистика и превод

Интеркултурна комуникация

 

Библия и християнска литература

Език на медиите и рекламата. Подготовка и редактиране на текстове

Съвременни тенденции в лингвистиката

  • Професионално направление: ОБЩЕСТВЕНИ КОМУНИКАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ

 

Медии и пиар комуникация

Магистърски програми на руски език: направление Филология

  • Професионално направление: Филология

 

Приложна лингвистика. Чужди езици и култури (английски/немски и втори език) // Прикладная лингвистика. Иностранные языки и культуры (английский/немец-кий и второй язык)

Великотърновски университет - Лого 3

Изтеглете вестник

Филологически факултет

За магистърските програми:

Ако имате допълнителни въпроси се свържете с нас

Телефон:

0889 650727

Лице за контакт:

проф. д-р Людмила Иванова, зам.-декан