Педагогически факултет

Педагогически факултет

Магистърски програми за кандидати, които са бакалаври или магистри в същото професионално направление

  • Професионално направление: ПЕДАГОГИКА

 

Социална работа с деца в риск

Социалнопедагогическа превенция и пробационни дейности

 

Предучилищна и начална училищна педагогика

Предучилищна и начална училищна педагогика. Педагогическото взаимодействие в предучилищното образование и началния етап на СУ

 

Съвременни образователни технологии

Социална работа със зависими лица

 

Педагогика на деца със специални образователни потребности

Ограмотяване на деца и възрастни от малцинствени етнически общности

 

Наставничество в образованието

Информационни и комуникационни технологии в началното училище

Информационни и комуникационни технологии в образованието

 

Английски език като чужд в началното училище (първо равнище според международната класификация на ЮНЕСКО)

 

Социално-педагогическа работа с младежи

  • Професионално направление: ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО…

 

Педагогика на обучението по музика

Ръководство и мениджмънт на музикалните състави

 

Педагогика на обучението по физическо възпитание. Спортна педагогика

Физическо възпитание и спорт за деца и младежи със специални образователни потребности

Магистърски програми за кандидати, които са бакалаври или магистри в други професионални направления

  • Професионално направление: ТЕОРИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

 

Управление на образованието

  • Професионално направление: ПЕДАГОГИКА

 

Социална педагогика

Социална педагогика (за непритежаващи учителска правоспособност)

Предучилищна и начална училищна педагогика

 

Информационни и комуникационни технологии в образованието

Специална педагогика. Приобщаващо образование

Социалнопедагогическа работа с младежи

 

Английски език като чужд в началното училище (първо равнище според международната класификация на ЮНЕСКО) език на преподаване английски

 

Предприемачество в образованието

  • Професионално направление: ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО…

 

Педагогика на обучението по физическо възпитание. Спортна педагогика

Физическо възпитание и спорт за деца и младежи със специални образователни потребности

Магистърски програми за кандидати, които са професионални бакалаври в същото професионално направление

  • Професионално направление: ПЕДАГОГИКА

 

Предучилищна и начална училищна педагогика

Социална педагогика

Великотърновски университет - Лого 3

Педагогически факултет

За магистърските програми:

Ако имате допълнителни въпроси се свържете с нас

Телефон:

062 / 638 826

E-mail:

r.todorova@ts.uni-vt.bg

Лице за контакт:

Румяна Тодорова

×

Уважаеми кандидат-студенти,

На основание заповед на Ректора и поради разрастващата се епидемия от COVID-19 е взето решение за периода от 13 март до 30 април 2020 г. приемането на заявления за явяване на кандидатстудентски изпити да се извършва САМО по електронен път чрез системата Е-прием.

Планираните за месец април 2020 г. университетски и факултетски конкурсни изпити се отлагат. Датите за провеждането им ще бъдат обявени допълнително.

 За допълнителна информация тел.: 0879 392 841 (всеки работен ден от 9:00 до 15:00 ч.)