Педагогически факултет

Педагогически факултет

Магистърски програми за кандидати, които са бакалаври или магистри в същото професионално направление

  • Професионално направление: ПЕДАГОГИКА

 

Социална работа с деца в риск

Социалнопедагогическа превенция и пробационни дейности

 

Предучилищна и начална училищна педагогика

Предучилищна и начална училищна педагогика. Педагогическото взаимодействие в предучилищното образование и началния етап на СУ

 

Съвременни образователни технологии

Социална работа със зависими лица

 

Педагогика на деца със специални образователни потребности

Ограмотяване на деца и възрастни от малцинствени етнически общности

 

Наставничество в образованието

Информационни и комуникационни технологии в началното училище

Информационни и комуникационни технологии в образованието

 

Английски език като чужд в началното училище (първо равнище според международната класификация на ЮНЕСКО)

 

Социално-педагогическа работа с младежи

 

Педагогика и специална дидактика за ученици с увреждания. Ресурсен учител. Език на преподаване - италиански

  • Професионално направление: ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО…

 

Педагогика на обучението по музика

Ръководство и мениджмънт на музикалните състави

 

Педагогика на обучението по физическо възпитание. Спортна педагогика

Педагогика на обучението по технологии и предприемачество

Магистърски програми за кандидати, които са бакалаври или магистри в други професионални направления

  • Професионално направление: ТЕОРИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

 

Управление на образованието

  • Професионално направление: ПЕДАГОГИКА

 

Социална педагогика

Социална педагогика (за непритежаващи учителска правоспособност)

Предучилищна и начална училищна педагогика

 

Информационни и комуникационни технологии в образованието

Специална педагогика. Приобщаващо образование

Социалнопедагогическа работа с младежи

 

Английски език като чужд в началното училище (първо равнище според международната класификация на ЮНЕСКО) език на преподаване английски

 

Предприемачество в образованието

 

Педагогика и специална дидактика за ученици с увреждания. Ресурсен учител. Език на преподаване - италиански

  • Професионално направление: ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО…

 

Педагогика на обучението по физическо възпитание. Спортна педагогика

Педагогика на обучението по технологии и предприемачество

Магистърски програми за кандидати, които са професионални бакалаври в същото професионално направление

  • Професионално направление: ПЕДАГОГИКА

 

Предучилищна и начална училищна педагогика

Социална педагогика

 

Английски език като чужд в началното училище (първо равнище според международната класификация на ЮНЕСКО)
(Език на преподаване - английски)

Великотърновски университет - Лого 3

Изтеглете вестник

Педагогически факултет

За магистърските програми:

Ако имате допълнителни въпроси се свържете с нас

Телефон:

062 / 638 826

E-mail:

o.petkova@abv.bg

Лице за контакт:

Олга Петкова, секретар на ПФ

×

Уважаеми кандидат-студенти,

Публикувани са оценките от изпитите по български език, история на България и английски език, които се проведоха на 16 март 2019 г.

СПРАВКА ЗА РЕЗУЛТАТИ

(*) Кандидат-студентите, явили се на изпитите по български език, история на България и английски език, могат да идентифицират писмената си работа и да се запознаят с бележките на комисията на 25 и 26 март 2019 г. в кабинет 516, сградата на Ректората, от 9,00 ч. до 15,00 ч. Идентифицирането се извършва лично от кандидат-студента срещу представяне на личната карта и талончето с входящия номер.