Педагогически факултет

Педагогически факултет

Магистърски програми за кандидати, които са бакалаври или магистри в същото професионално направление

  • Професионално направление: ПЕДАГОГИКА

 

Социална работа с деца в риск

Социалнопедагогическа превенция и пробационни дейности

Възпитателни и терапевтични аспекти на изкуството

 

Предучилищна и начална училищна педагогика

ПНУП. Педаг. взаимодействие в предучилищното образование и началния етап на СОУ

Образование в извънучилищна среда

 

Съвременни образователни технологии

Социална работа със зависими лица

Образование в мултикултурна среда

 

Педагогика на деца със специални образователни потребности

Гражданско образование

Ограмотяване на деца и възрастни от малцинствени етнически общности

 

Наставничество в образованието

Информационни и комуникационни технологии в началното училище

Информационни и комуникационни технологии в образованието

 

Театрална анимация в педагогическата дейност

Информационни и комуникационни технологии в началното училище

Информационни и комуникационни технологии в образованието

 

Английски език като чужд в началното училище (първо равнище според международната класификация на ЮНЕСКО)
(Език на преподаване - английски)

  • Професионално направление: ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО…

 

Педагогика на обучението по музика

Ръководство и мениджмънт на музикалните състави

 

Педагогика на обучението по физическо възпитание. Спортна педагогика

Педагогика на обучението по технологии и предприемачество

 

Спортна педагогика - Тайдзичюен Ян Стил (Език на преподаване - Английски)

Магистърски програми за кандидати, които са бакалаври или магистри в други професионални направления

  • Професионално направление: ТЕОРИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

 

Управление на образованието

 

Управление на образованието в предучилищни и училищни институции (Език на преподаване - Английски)

 

Управление на образованието в предучилищни и училищни институции (Език на преподаване - Английски)

  • Професионално направление: ПЕДАГОГИКА

 

Социална педагогика

Социална педагогика (за непритежаващи учителска правоспособност)

Предучилищна и начална училищна педагогика

 

Театрална анимация в педагогическата дейност Език на преподаване – български и руски

Информационни и комуникационни технологии в образованието

 

Английски език като чужд в началното училище (първо равнище според международната класификация на ЮНЕСКО)
(Език на преподаване – английски)

  • Професионално направление: ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО…

 

Педагогика на обучението по физическо възпитание. Спортна педагогика

Педагогика на обучението по технологии и предприемачество

 

Спортна педагогика - Тайдзичюен Ян Стил (Английски език)

Магистърски програми за кандидати, които са професионални бакалаври в същото професионално направление

  • Професионално направление: ПЕДАГОГИКА

 

Предучилищна и начална училищна педагогика

Социална педагогика

 

Английски език като чужд в началното училище (първо равнище според международната класификация на ЮНЕСКО)
(Език на преподаване - английски)

Нови магистърски програми

 

Специална педагогика. Приобщаващо образование

Социално-педагогическа работа с младежи

 

Социално-педагогическа работа с младежи

Предприемачество в образованието

Великотърновски университет - Лого 3

Изтеглете вестник

Педагогически факултет

За магистърските програми:

Ако имате допълнителни въпроси се свържете с нас

Телефон:

062 / 638 826

E-mail:

o.petrova@abv.bg

Лице за контакт:

Олга Петкова, секретар на ПФ