Нови магистърски програми

 • Филологически факултет:

  ♦ Англицистика. Език – култура – литература (За кандидати притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ в същото професионално направление и за кандидати от професионално направление 1.3 „Педагогика на обучението по …“ и ниво, най-малко  В2 на владеене на английския език.) – 2 семестъра, редовно и задочно обучение.

  ♦ Психология на езиковата комуникация (За кандидати притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ в същото професионално направление и за кандидати от професионално направление „Психология“.) – 2 семестъра, редовно и задочно обучение.

  ♦ Педагогика на обучението по български език и литература (За кандидати притежаващи ОКС „бакалавър” или ОКС „магистър” в други професионални направления и за кандидати от същото професионално направление, които не притежават педагогическа правоспособност по Български език и литература.) – 4 семестъра, редовно и задочно обучение.

 • Факултет “Математика и информатика”:

  ♦ Книга и реклама (За кандидати притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ в професионално направление „Обществени комуникации и информационни науки”. ) – 2 семестъра, редовно и задочно обучение.

  ♦ Книга и реклама (За кандидати притежаващи ОКС „бакалавър” или ОКС „магистър” от други професионални направления.) – 3 семестъра, редовно и задочно обучение.

 • Православен богословски факултет:

  ♦ Църковни изкуства (За кандидати, завършили специалност „Църковни изкуства“.) – 2 семестъра, редовно обучение.

 • Факултет по изобразително изкуство:

  ♦ Арттерапия (За кандидати притежаващи ОКС „бакалавър” или ОКС „магистър” от професионално направление 1.2. Педагогика, специалности: “Предучилищна и начална училищна педагогика“, „Начална училищна педагогика с чужд език“, „Предучилищна педагогика с чужд език“, „Начална педагогика със специална педагогика“, „Предучилищна педагогика и логопедия“, „Социална педагогика“ и за притежаващи ОКС „бакалавър” или ОКС „магистър” от професионални направления 3.2. Психология, 3.4. Социални дейности, 8.2. Изобразително изкуство.) – 3 семестъра, редовно обучение.

Изтеглете вестник

Ако имате допълнителни въпроси се свържете с нас

ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" - Дирекция "Магистърски програми"

тел.: (062) 618 204

email: magistar@uni-vt.bg

Можете да се свържете с нас и чрез формата за контакт

×

Уважаеми кандидат-студенти,

Публикувани са оценките от изпитите по български език, история на България и английски език, които се проведоха на 16 март 2019 г.

СПРАВКА ЗА РЕЗУЛТАТИ

(*) Кандидат-студентите, явили се на изпитите по български език, история на България и английски език, могат да идентифицират писмената си работа и да се запознаят с бележките на комисията на 25 и 26 март 2019 г. в кабинет 516, сградата на Ректората, от 9,00 ч. до 15,00 ч. Идентифицирането се извършва лично от кандидат-студента срещу представяне на личната карта и талончето с входящия номер.