Семестриални такси

 Семестриални такси
за обучение на студенти в ОКС “магистър”, приети през уч. 2019/2020 г.

срещу заплащане и приети по държавна поръчка

ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА (ЛВ.)
ЗА ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ
  ОБУЧЕНИЕ 
ПО ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА
    Редовно
Редовно Задочно Дистанционно   Брой места отпуснати за обучение по държавна поръчка Семестриална такса (лв.) за обучение по държавна поръчка
ПЕДАГОГИЧЕСКИ НАУКИ            
Теория и управление на образованието 700 600 660   5 250
Педагогика 700 600 660   20 275
Педагогика на обучението по... 650 550 605   47 250
ХУМАНИТАРНИ НАУКИ            
Филология 650 550 -   20 300
История и археология 650 550 605   10 300
Философия 650 550 -   - -
Религия и теология 650 550 605   8 225
СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И ПРАВНИ НАУКИ            
Социология, антропология и наука за културата 700 650 715   - -
Психология 700 650 -   - -
Политически науки 700 650 -   - -
Социални дейности 700 650 -   - -
Обществени комуникации и информационни науки 700 650 -   - -
Администрация и управление 700 650 715   - -
Икономика 700 650 715   - -
Туризъм - 650 -   - -
ПРИРОДНИ НАУКИ, МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА            
Науки за земята 650 550 -   - -
Математика 650 550 -   4 380
Информатика и компютърни науки 780 780 858   20 380
ИЗКУСТВА            
Изобразително изкуство 1500 - 1650   17 500
СИГУРНОСТ И ОТБРАНА            
Национална сигурност 700 650 -   - -