Семестриални такси

 Семестриални такси
за обучение на студенти в ОКС “магистър”, приети през уч. 2018/2019 г.

срещу заплащане и приети по държавна поръчка

ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА (ЛВ.)
ЗА ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ
  ОБУЧЕНИЕ 
ПО ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА
  Редовно Задочно
Редовно Задочно Дистанционно   Брой места отпуснати за обучение по държавна поръчка Семестриална такса (лв.) за обучение по държавна поръчка Брой места отпуснати за обучение по държавна поръчка Семестриална такса (лв.) за обучение по държавна поръчка
ПЕДАГОГИЧЕСКИ НАУКИ                
Теория и управление на образованието 700 600 660   - - - -
Педагогика 700 600 660   25 275 - -
Педагогика на обучението по... 650 550 605   40 250 10 250
ХУМАНИТАРНИ НАУКИ                
Филология 650 550 -   35 300 - -
История и археология 650 550 605   16 300 - -
Философия 650 550 -   - - - -
Религия и теология 650 550 605   10 225 - -
СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И ПРАВНИ НАУКИ                
Социология, антропология и наука за културата 700 650 715   - - - -
Психология 700 650 -   6 300 - -
Политически науки 700 650 -   - - - -
Социални дейности 700 650 -   - - - -
Обществени комуникации и информационни науки 700 650 -   - - - -
Администрация и управление 700 650 715   - - - -
Икономика 700 650 715   - - - -
Туризъм - 325 -   - - - -
ПРИРОДНИ НАУКИ, МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА                
Науки за земята 650 550 -   - - - -
Математика 650 550 -   4 380 - -
Информатика и компютърни науки 780 780 858   15 380 - -
ИЗКУСТВА                
Изобразително изкуство 1500 - 1650   30 500 - -
                 

 


  

 

 

×

Уважаеми кандидат-студенти,

Публикувани са оценките от изпитите по български език, история на България и английски език, които се проведоха на 16 март 2019 г.

СПРАВКА ЗА РЕЗУЛТАТИ

(*) Кандидат-студентите, явили се на изпитите по български език, история на България и английски език, могат да идентифицират писмената си работа и да се запознаят с бележките на комисията на 25 и 26 март 2019 г. в кабинет 516, сградата на Ректората, от 9,00 ч. до 15,00 ч. Идентифицирането се извършва лично от кандидат-студента срещу представяне на личната карта и талончето с входящия номер.