Обучение с 50% намаление за първата учебна година

Обучение с 50% намаление

Кандидатите, които се запишат за редовни студенти в първи курс за учебната 2020-2021 г. в една от посочените по-долу специалности, ще заплащат 50% от годишната такса за обучение за първата година. Таксата се заплаща на две равни вноски в началото на първи и втори семестър:

Специалност
1.3. Педагогика на обучението по... (вкл. специалностите във Филиала в гр. Враца)
Педагогика на обучението по български език и география
Педагогика на обучението по български език и история
Педагогика на обучението по български език и чужд (по избор) език
Педагогика на обучението по български език и информационни технологии
Педагогика на обучението по история и география
Педагогика на обучението по история и чужд (по избор) език
Педагогика на обучението по история и информационни технологии
Педагогика на обучението по история и философия (само за Филиал - гр. Враца)
Педагогика на обучението по география и физическо възпитание
Педагогика на обучението по география и информационни технологии
Педагогика на обучението по изобразително изкуство
Педагогика на обучението по музика
Педагогика на обучението по математика и информатика
2.1. Филология
Балканистика
Българска филология
Германистика
Романистика
Русистика
Славистика
2.2. История и археология
Археология
История
2.3. Философия
Философия
2.4. Религия и теология
Теология
4.4 Науки за земята
География
Регионално развитие и геоикономика
 Математика
Приложна математика
 

 

Телефон за информация 062 / 618 206

Великотърновски университет - Лого 3