Акредитация и сертификати

ИНСТИТУЦИОНАЛНА АКРЕДИТАЦИЯ

Великотърновски университет е акредитиран от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА), на 29 септември 2018 г.

     След обсъждането, членовете на Акредитационния съвет гласуват оценки по Критериалната система за институционална акредитация на висшите училища по десетобалната система, в съответствие с чл. 79 (1) от Закона за висше образование.

     След обобщаване на резултатите от гласуването, Акредитационният съвет на НАОА взе следните решения:

  • Обща оценка по Критерии за институционална акредитация в съответствие с ESG, част 1 (1-10) – 9,45 (девет цяло и четиридесет и пет стотни).

  •       Обща словесна оценка в съответствие с получената числова – Пълно съответствие.

  •       Срок на валидност на акредитацията – 6 години.

  • Определя капацитет на висшето училище от 17 368 студенти и докторанти.

Акредитация на Великотърновски университет

СЕРТИФИЦИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ Е ПЪРВИЯТ ДЪРЖАВЕН УНИВЕРСИТЕТ В БЪЛГАРИЯ СЪС СЕРТИФИКАТ ПО МЕЖДУНАРОДЕН СТАНДАРТ ЗА КАЧЕСТВО БДС EN ISO 9001: 2015

Акредитация на Великотърновски университет
Акредитация на Великотърновски университет
Акредитация на Великотърновски университет
Акредитация на Великотърновски университет

Акредитация на Великотърновски университет
Акредитация на Великотърновски университет
Акредитация на Великотърновски университет
Акредитация на Великотърновски университет
Акредитация на Великотърновски университет

×

Уважаеми кандидат-студенти,

Публикувани са оценките от изпитите по български език, история на България и английски език, които се проведоха на 16 март 2019 г.

СПРАВКА ЗА РЕЗУЛТАТИ

(*) Кандидат-студентите, явили се на изпитите по български език, история на България и английски език, могат да идентифицират писмената си работа и да се запознаят с бележките на комисията на 25 и 26 март 2019 г. в кабинет 516, сградата на Ректората, от 9,00 ч. до 15,00 ч. Идентифицирането се извършва лично от кандидат-студента срещу представяне на личната карта и талончето с входящия номер.