Акредитация и сертификати

ИНСТИТУЦИОНАЛНА АКРЕДИТАЦИЯ

Великотърновски университет е акредитиран от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА), на 30 октомври 2012 г., с писмо с изх. номер 1154/24.10.2012 г. от проф.дфн Боян Биолчев, председател на НАОА, Великотърновският университет беше официално уведомен за получената институционална акредитация.

     След обсъждането, членовете на Акредитационния съвет гласуват оценки по Критериалната система за институционална акредитация на висшите училища по десетобалната система, в съответствие с чл. 79 (1) от Закона за висше образование.

     След обобщаване на резултатите от гласуването, Акредитационният съвет на НАОА взе следните решения:

  • Дава институционална акредитация на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий” на основание на обща оценка по критериите 9.04 (девет цяло и четири стотни).

  •       Определя срок на валидност на акредитацията 6 (шест) години, съгласно чл. 79 (4) от Закона за висше образование.

  • Определя капацитет на висшето училище от 15 000 студенти и докторанти.

Акредитация на Великотърновски университет

СЕРТИФИЦИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ Е ПЪРВИЯТ ДЪРЖАВЕН УНИВЕРСИТЕТ В БЪЛГАРИЯ СЪС СЕРТИФИКАТ ПО МЕЖДУНАРОДЕН СТАНДАРТ ЗА КАЧЕСТВО БДС EN ISO 9001: 2015

Акредитация на Великотърновски университет
Акредитация на Великотърновски университет
Акредитация на Великотърновски университет
Акредитация на Великотърновски университет

Акредитация на Великотърновски университет
Акредитация на Великотърновски университет
Акредитация на Великотърновски университет
Акредитация на Великотърновски университет
Акредитация на Великотърновски университет