Ръководство

Ректорско Ръководство

проф. д-р Христо Илиев Бонджолов

проф. д-р Христо Илиев Бонджолов

Ректор
 
чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Панайотов Буров

чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Панайотов Буров

Зам.-ректор по учебната дейност

проф. дн Вихрен Янакиев Бузов

Зам.-ректор по управление на качеството и акредитацията
доц. д-р Димитър Йорданов Димитров

доц. д-р Димитър Йорданов Димитров

Зам.-ректор по международната дейност
 
Prof. Milko Palangurski

проф. дин Милко Стоянов Палангурски

Директор на дирекция "Научна, проектна и библиотечно-издателска дейност"
Oleg Bojanov

инж. Олег Янков Божанов

Помощник-ректор
 

Деканско Ръководство

проф. д-р Ценка Николова Иванова

проф. д-р Ценка Николова Иванова

Декан на Филологически факултет
проф. д.п.н. Венка Петрова Кутева-Цветкова

проф. дн Венка Петрова Кутева-Цветкова

Декан на Педагогически факултет
доц. д-р Добринка Петкова Златева

проф. д-р Добринка Петкова Златева

Декан на Стопански факултет
 
проф. д-р Цветан Георгиев Сивков

проф. дн Цветан Георгиев Сивков

Декан на Юридически факултет
доц. Борис Желев Георгиев

доц. Борис Желев Георгиев

Декан на Факултет по изобразително изкуство
 
доц. Евгений Русанов Николов

доц. Евгений Русанов Николов

Декан на Православен богословски факултет
проф. д-р Даниела Христова Тасевска

проф. д-р Даниела Христова Тасевска

Декан на Философски факултет
проф. д-р Мирослав Николов Гълъбов

проф. д-р Мирослав Николов Гълъбов

Декан на Факултет математика и информатика

Филиал - Враца Ръководство

проф. д-р Маринела Великова Михов

проф. д-р Маринела Великова Михова

Директор на Филиал - Враца
гл.ас. д-р Даринка Христова Костадинова

гл.ас. д-р Даринка Христова Костадинова

Зам.-директор на Филиал - Враца

Педагогически колеж - Плевен Ръководство

доц. д-р Емил Костадинов Бузов

доц. д-р Емил Костадинов Бузов

Директор на Педагогически колеж - Плевен
доц. д-р Боряна Стойнова Здравкова

доц. д-р Боряна Стойнова Здравкова

Зам.-директор на Педагогически колеж - Плевен