Основни цели и принципи на ВТУ

 • Критична независимост и академична свобода

  Университетът уважава обективното, аналитичното и безкористно обучение и се стреми да сигури подходяща академична атмосфера, в която членовете на академичната общност могат да поставят под съмнение получените знания и да предлагат нови и потенциално спорни идеи.

  145

ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ПРИНЦИПИ НА ВТУ
 • Обучение през целия живот

  Възпитаниците на ВТУ да оценяват обучението си, социалните и индивидуалните ползи, които то дава. ВТУ се стреми да предоставя възможност за обучение в степените “бакалавър” и магистър” и „доктор”за всички възрасти.

  192

  145

ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ПРИНЦИПИ НА ВТУ
 • Обхват

  ВТУ съществува като мултифункционална и разнородна общност и решително се отнася към всички с честност, достойнство и респект. Възможностите, които предоставя, са отворени за всички преподаватели, студенти, докторанти и специализанти, като им предлага спокойна, насърчителна и доброжелателна академична среда.

  205

  192

  145

ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ПРИНЦИПИ НА ВТУ
 • Отзивчивост

  ВТУ се стреми да отговаря на нуждите и изискванията на студентите и обществото, на което служи.

  214

  205

  192

  145

ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ПРИНЦИПИ НА ВТУ
 • Отвореност и прозрачност

  ВТУ отговаря на най-високите стандарти на корпоративно управление и осъществява дейността си почтено, честно и прозрачно.

  225

  214

  205

  192

  145

ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ПРИНЦИПИ НА ВТУ
 • Качество

  ВТУ постига високо качество на обучението и научните изследвания чрез ефективно сътрудничество с бизнеса и обществената практика, целесъобразно използване на университетските ресурси, привличане в условията на пазар и конкуренция на нови средства за развитие и активна защита на университетските интереси пред държавата и обществото.

  236

  225

  214

  205

  192

  145

ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ПРИНЦИПИ НА ВТУ

Водещ

Търсещ

Утвърден

×

Уважаеми кандидат-студенти,

Публикувани са оценките от изпитите по български език, история на България и английски език, които се проведоха на 16 март 2019 г.

СПРАВКА ЗА РЕЗУЛТАТИ

(*) Кандидат-студентите, явили се на изпитите по български език, история на България и английски език, могат да идентифицират писмената си работа и да се запознаят с бележките на комисията на 25 и 26 март 2019 г. в кабинет 516, сградата на Ректората, от 9,00 ч. до 15,00 ч. Идентифицирането се извършва лично от кандидат-студента срещу представяне на личната карта и талончето с входящия номер.