Изящни изкуства – Графика

Изящни изкуства – графика

Специалност: Изящни изкуства - Графика

Форма на обучение: Редовна

Образователно-квалификационна степен: Бакалавър

Срок на обучение: 4 години, (семестри - 8)

Професионална квалификация: Художник - график

Направление: 8.2. Изобразително изкуство

Факултет: Факултет по изобразително изкуство

Бакалавърската програма по “Изящни изкуства-графика” подготвя художници-графици. Формата на обучение за образователно-квалификационна степен бакалавър е редовна със срок на подготовка по учебен план 4 години (8 семестъра). Приемът се лица, завършили успешно средно образование, независимо от формата му, чрез конкурсен изпит по предварително оповестена програма.

Подбраният комплекс от задължителни, избираеми и факултативни дисциплини дава възможност на завършилия образователно-квалификационна степен “Бакалавър” график да добие максимално обхватна представа за същността на изкуството и неговата обществена значимост.

Обучението на студентите в образователно-квалификационна степен “Бакалавър” в специалност “Изящни изкуства-графика” завършва със защита на Дипломна работа. Възлагането и разработването на дипломна работа става по ред и условия (срокове, изисквания за успех и др.), определени от съответните инструкции и правила на Факултета по изобразително изкуство на ВТУ. Оценяването на се извършва от държавна комисия, състояща се най-малко от трима хабилитирани преподаватели, назначени от Ректора. В комисията се включват при необходимост и външни за ВТУ лица.

В образователно-квалификационната степен “Бакалавър” студентите имат възможност да получат (пожелание) цялостна учебно-методическа подготовка за придобиване на учителска правоспособност към Центъра за образователни технологии и квалификации на ВТУ, за преподаване в средните общообразователни и средните специализирани училища по изобразително изкуство.

Завършилият образователно-квалификационна степен “Бакалавър” придобива право да продължи в по-горни образователни степени, в съответствие с нормативната уредба.

Цел на специалността

Цел на специалността е да осигурява необходимите знания и практически умения за самостоятелно решаване на художественотворчески и научно-изследователски проблеми.

Задача на специалността

Задача на специалността е да развие у бъдещите художници-графици аналитичен подход при проучване на предходните епохи и стилове и усет за съвременните тенденции в развитието на пластичните изкуства. Друга задача на специалността е да формира пластичното развитие на студентите - усета им за конструкция, пропорция и изграждането на пространството в етюда и композицията. Паралелно с тези задачи се развива и умението им за технологично изпълнение на графичния лист и опознаване на материалите, необходими за тази цел.

Материална база

Факултетът разполага с два корпуса (сгради). В Централния корпус се помещават ателиета по графика, графичен дизайн, живопис, рисуване, рисуване и интермедия, стенопис,  лекционни зали, изложбена зала, методични кабинети, компютърни зали и лаборатории по висок и дълбок печат, витраж, мозайка и фреско.

В локализирания в региона на Ректората корпус се намират специализираните ателиета по скулптура, рисуване, гипсолеене, каменоделие и дървопластика, работилница за металообработване, оборудвани с необходимите пособия за работа с основните скулптурни материали и покриващи нуждите на едно съвременно обучение по скулптура.

Лабораториите по реставрация и консервация се намират в четвърти корпус на Великотърновски университет.

На разположение на студентите от Факултета по изобразително изкуство е обновената специализирана филиална библиотека, университетски спортен комплекс, студентски столове и студентски общежития.

Студентска мобилност

Чрез многобройните двустранни договори, подписани от Факултет по изобразително изкуство по програмата „Еразъм“, е осигурена широка мобилност на студентите чрез частично обучение в избрано от тях висше учебно заведение в чужбина в рамките на европейските програми за международно сътрудничество, като по този начин да придобиват знания и ценен опит.

Професионална реализация

  • Чрез натрупване на професионални и технологични познания, технически умения и сръчности, които са в основата на материализацията на образните представи и творческите идеи, завършилият ОКС  “Бакалавър” художник-график е фундаментално подготвен да проектира,  реализира и отстоява актуалната позиция в разнообразния спектър от прояви на изобразителното изкуство в общественото пространство;
  • Овладените технологични познани в процеса на обучение дават възможността на завършилия ОКС  “Бакалавър” художник-график, да работи с високотехнологични графични програмни среди;

В образователно-квалификационната степен “Бакалавър” студентите имат възможност да получат (по желание) цялостна учебно-методическа подготовка за придобиване на учителска правоспособност към Центъра за образователни технологии и квалификация на ВТУ за преподаване в средните общообразователни  и средните специализирани училища  по изобразително изкуство.

Завършилият образователно-квалификационна степен “Бакалавър” придобива правото да продължи в по-горни образователни степени, в съответствие с нормативната уредба.

Гаранция за успех

Гаранция за Вашия успех са:

  • Квалифицирани преподаватели;
  • Гъвкави форми на обучение;
  • Възможност за обучение в страните, чиито езици изучаваш по програми за образователен обмен /програми на ЕС, на фондации и правителства/;
  • Стажове и летни практики, които дават реални практически знания и умения;
  • Атрактивно, иновативно и конкурентно обучение.

ОЩЕ – ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СПОРТ, ЗА РАЗНООБРАЗНО ПРЕКАРВАНЕ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ, ЗА ЗАБАВЛЕНИЯ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО.

ИЗБЕРЕТЕ СИГУРНОСТТА – ИЗБЕРЕТЕ ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ В БЪЛГАРИЯ!

Великотърновски университет - Лого 3

Започна приемането на заявления за явяване на изпит