Изящни изкуства - Стенопис

Изящни изкуства - Стенопис

Специалност: Изящни изкуства - Стенопис

Форма на обучение: Редовна

Образователно-квалификационна степен: Бакалавър

Срок на обучение: 4 години, (семестри - 8)

Професионална квалификация: Художник - стенописец

Направление: 8.2. Изобразително изкуство

Факултет: Факултет по изобразително изкуство

Представяне

Бакалавърската програма по “ИЗЯЩНИ ИЗКУСТВА - СТЕНОПИС” подготвя художници-стенописци. Формата на обучение за образователно-квалификационна степен “Бакалавър” е редовна, със срок на подготовка по учебен план - 4 години (8 семестъра).

Приемат се лица, завършили успешно средно образование, независимо от формата му, чрез конкурсен изпит по предварително оповестена програма.

Добре подбраният комплекс от задължителни, избираеми и факултативни дисциплини дава възможност на завършилия образователно - квалификационна степен “Бакалавър” стенописец със своята общохудожническа и тясноспециализирана подготовка да създава чрез творческата си дейност неповторим естетически и духовен облик на конкретна архитектурна среда(интериор, екстериор и урбанистични зони).

Чрез натрупване на професионални и технологични познания, технически умения и сръчности, които са в основата на материализацията на образните представи и творческите идеи, завършилият ОКС “Бакалавър” стенописец е фундаментално подготвен да проектира и реализира в реална архитектурна среда художествени произведения в класическите стенни техники: буон фреско, а секо, сграфито, мозайка и витраж, както и произведения с нови изразни средства, функции, технологии и материали.

Обучението на студентите в образователно – квалификационната степен “Бакалавър” в специалност „Изящни изкуства - Стенопис” завършва със защита на Дипломна работа. Възлагането и разработването на дипломна работа става по ред и условия(срокове, изисквания за успех и др.), определени от съответните инструкции и правила на Факултета по изобразително изкуство на ВТУ. Оценяването се извършва от Държавна комисия, състояща се най - малко от трима хабилитирани преподаватели, назначени със заповед на Ректора. В комисията се включват при необходимост и външни за ВТУ лица.

В образователно-квалификационната степен “Бакалавър” студентите имат възможност да получат (по желание) цялостна учебно-методическа подготовка за придобиване на учителска правоспособност към Центъра за образователни технологии и квалификация на ВТУ за преподаване в средните общообразователни и средните специализирани училища по изобразително изкуство.

Завършилият образователно-квалификационна степен “Бакалавър” придобива правото да продължи в по-горни образователни степени, в съответствие с нормативната уредба.

Цел на специалността

Цел на специалността е да гарантира цялостни и максимално обхватни познания за спецификата на стенните изкуства и синтеза им с архитектурата.

Задача на специалността

Задача на специалността е да развие в бъдещите стенописци аналитичен подход при проучването на натурата, съвременно пластично мислене и верен естетически критерий.

Материална база

Факултетът разполага с два корпуса (сгради). В Централния корпус се помещават ателиета по графика, графичен дизайн, живопис, рисуване, рисуване и интермедия, стенопис,  лекционни зали, изложбена зала, методични кабинети, компютърни зали и лаборатории по висок и дълбок печат, витраж, мозайка и фреско.

В локализирания в региона на Ректората корпус се намират специализираните ателиета по скулптура, рисуване, гипсолеене, каменоделие и дървопластика, работилница за металообработване, оборудвани с необходимите пособия за работа с основните скулптурни материали и покриващи нуждите на едно съвременно обучение по скулптура.

Лабораториите по реставрация и консервация се намират в четвърти корпус на Великотърновски университет.

На разположение на студентите от Факултета по изобразително изкуство е обновената специализирана филиална библиотека, университетски спортен комплекс, студентски столове и студентски общежития.

Студентска мобилност

Чрез многобройните двустранни договори, подписани от Факултет по изобразително изкуство по програмата „Еразъм“, е осигурена широка мобилност на студентите чрез частично обучение в избрано от тях висше учебно заведение в чужбина в рамките на европейските програми за международно сътрудничество, като по този начин да придобиват знания и ценен опит.

Професионална реализация

  • Художникът- стенописец е фундаментално подготвен да проектира и реализира в реална архитектурна среда художествени произведения в класическите стенни техники: буон фреско, а секо, сграфито, мозайка и витраж, както и произведения с нови изразни средства, функции, технологии и материали;
  • Със своята универсална подготовка завършилият ОКС “Бакалавър” стенописец е подготвен да участва автономно и с архитект при творческото решаване на обемно-пространствени проблеми, в реализацията на стенописното(зографско) оформление на сакрални обекти, както и да създава творби на кавалетните изкуства;
  • Завършилият образователно-квалификационна степен “Бакалавър”, чиято специално подготовка е изцяло свързана с архитектурните пространства, е подготвен да изпълнява функциите на консултант, проектант и организатор по проблемите на естетизацията на жизнената среда в общинските структури на селищните системи.

Гаранция за успех

Гаранция за Вашия успех са:

  • Квалифицирани преподаватели;
  • Гъвкави форми на обучение;
  • Възможност за обучение в страните, чиито езици изучаваш по програми за образователен обмен /програми на ЕС, на фондации и правителства/;
  • Стажове и летни практики, които дават реални практически знания и умения;
  • Атрактивно, иновативно и конкурентно обучение.

ОЩЕ – ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СПОРТ, ЗА РАЗНООБРАЗНО ПРЕКАРВАНЕ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ, ЗА ЗАБАВЛЕНИЯ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО.

ИЗБЕРЕТЕ СИГУРНОСТТА – ИЗБЕРЕТЕ ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ В БЪЛГАРИЯ!

Великотърновски университет - Лого 3

Започна приемането на заявления за явяване на изпит