Изящни изкуства - Скулптура

Изящни изкуства - Скулптура

Специалност: Изящни изкуства - Скулптура

Форма на обучение: Редовна

Образователно-квалификационна степен: Бакалавър

Срок на обучение: 4 години, (семестри - 8)

Професионална квалификация: Художник - скулптор

Направление: 8.2. Изобразително изкуство

Факултет: Факултет по изобразително изкуство

Представяне

В специалността “Изящни изкуства–скулптура” основна задача е осмисляне и овладяване на пластично-пространствения, визуален език на скулптурата. В тази посока обучението се структурира около най добрите български и световни школи и традиции в образованието по скулптура като ги следва, развива и обогатяване чрез постиженията на съвременната скулптура и изобразително изкуство като цяло.

Обучението се опира на личностните качества, индивидуални възможности и интереси на студентите, квалификацията, компетентността и творчески постижения на преподавателския състав, стреми се да ги открива, използва, създава условия за развитието им.

Учебният план и програми съдържат възможности за включване в учебната материя на най-актуалните и важни художествени факти и процеси в съвременната скулптура, тяхното изучаване в теоретичен и практичен план.

Специалността изгражда художници-скулптори подготвени да търсят и следват индивидуален творчески път, да говорят със свой пластичен език, стремящи се да реализират свои авторски произведения, лесно включващи се в съвременния художествен живот.

Цел на специалността

Моделирането, реакцията на заобикалящия ни свят със средствата на скулптурата, една от най древните, изначални дейности на хората, винаги е била важно звено от техните човешки, духовни интереси. Наред с това може би скулптурата е изкуството, което най-видимо е преплело пътя си с човешкия бит, жизнено пространство, архитектура. В този смисъл специалността се стреми да обхване и представи скулптурата в голямото и многообразие на форми, жанрове, прояви, функции.

Задача на специалността

Основна задача на учебния процес е да подготви специалисти познаващи важната роля на скулптурата в организацията, хармонизацията, естетизацията на общественото пространство, квалифицирани и компетентни да реализират собствени проекти в тази посока както и да решават отговорни задачи в областта на монументалната скулптура и художествения синтез. Основните дисциплини в които се осъществяват тези задачи са: Скулптура, Композиция, Технологии в скулптурата и изпълнение в материал, Художествен синтез.

Обект на изследване

Основен обект на изследване в дисциплината Скулптура ечовекът – физика, природа, дух. На базата на анализ на конкретен обект – модел студентите синтезират пластични идеи, усвояват езика на формата и пластиката, учат се да изследват натурата и виждат в дълбочина, да откриват и отстояват свои пластични възгледи, адекватно и свободно да използват скулптурните материали. В тази посока от голямо значение е цялостния и обхватен курс по Пластична анатомия.

Дисциплината Нови аспекти в съвременната скулптура, обръща по специално внимание на някои нови неконвенционални прояви на скулптурата – лендарт, скулптурна инсталация, кинетична скулптура и др. Осмисля се езика им за една по-богата пластична изразност, откликва се на естествения интерес на студентите, които създават свои произведения в тези посоки.

Дисциплината Рисуване като обем и значение е основен участник в процеса на анализиране на обекти, синтезиране на пластични форми и търсене на художествения образ .

Дисциплините История на изкуството, Естетика, Теория на изкуството, освен високото информационно ниво търсят осъзнаване на практиките и мотивите при създаване на художествената творба.

Студентите изучават Артмениджмънт и маркетинг и Правна уредба на авторското право и сродните му права, където получават основни знания за рекламните, разпространителските, продажните процеси и нормативната база в сферата на културата. Дисциплините: Чужд език, Архитектура, Стенопис, Живопис, Графика, Перспектива, Компютърни технологии в изобразителното изкуство, Графичен дизайн, Цветознание, Пространствено оформление спомагат за изграждането на цялостна артистична личност, адаптираща се в динамично променящата се социална среда.

Гаранция за знания

Съгласно предложения учебен план, на успешно завършилите тази степен се гарантират следните знания и умения:

 • Цялостни и максимално обхватни знания за историята, смисъла, целта и задачите на изобразителното изкуство, за неговото историческо развитие в основните му традиционни и съвременни направления;
 • Цялостни знания за скулптурата в голямото и многообразие от форми, жанрове, прояви, функции и тяхното практикуване;
 • Основни знания, умения, навици и култура за изграждане на скулптурната форма, боравене със скулптурното пространство и създаване на художествен образ;
 • Основни знания и умения за прилагане принципите и правилата на архитектурно – художествения синтез, компетентност и умения за реализиране на собствени проекти в областта на монументалната пластика естетизацията и организацията на общественото пространство;
 • Знания за характера, качествата и възможностите на основните скулптурни материали - метал, камък, дърво, гипс, глина и умения за тяхното обработване и използване в художествения процес;
 • Познаване и практикуване на основните техники и технологии за реализиране на скулптурната творба в краен материал;
 • Познаване и боравене с основните инструменти и машини необходими за реализация на скулптурната творба;
 • Основни познания в областта на артмениджмънта – реклламните, разпространителските и продажните процеси в сферата на изкуството, познаване на нормативната база на изобразителното изкуство и авторските права;
 • Чрез допълнителните дисциплини се дава най-широк диапазон от знания и умения извън тясната специалност, осигуряващи възможност за създаване на творби с по-синтетичен характер, адаптивност при изменящата се среда и бърза приспособимост при професионалната реализация;
 • Умения и качества за самостоятелна творческа дейност и успешна работа в екип;
 • Основни познания за изобразителните техники на изучаваните изкуства, за работата с компютър и основните компютърни техники приложими в изобразителното изкуство.

Материална база

Факултетът разполага с два корпуса (сгради). В Централния корпус се помещават ателиета по графика, графичен дизайн, живопис, рисуване, рисуване и интермедия, стенопис,  лекционни зали, изложбена зала, методични кабинети, компютърни зали и лаборатории по висок и дълбок печат, витраж, мозайка и фреско.

В локализирания в региона на Ректората корпус се намират специализираните ателиета по скулптура, рисуване, гипсолеене, каменоделие и дървопластика, работилница за металообработване, оборудвани с необходимите пособия за работа с основните скулптурни материали и покриващи нуждите на едно съвременно обучение по скулптура.

Лабораториите по реставрация и консервация се намират в четвърти корпус на Великотърновски университет.

На разположение на студентите от Факултета по изобразително изкуство е обновената специализирана филиална библиотека, университетски спортен комплекс, студентски столове и студентски общежития.

Студентска мобилност

Чрез многобройните двустранни договори, подписани от Факултет по изобразително изкуство по програмата „Еразъм“, е осигурена широка мобилност на студентите чрез частично обучение в избрано от тях висше учебно заведение в чужбина в рамките на европейските програми за международно сътрудничество, като по този начин да придобиват знания и ценен опит.

Професионална реализация

Чрез натрупване на професионални и технологични познания, технически умения и сръчности, които са в основата на материализацията на образните представи и творческите идеи, завършилият ОКС  “Бакалавър” художник-скулптор е фундаментално подготвен да проектира,  реализира и отстоява актуалната позиция в разнообразния спектър от прояви на изобразителното изкуство в общественото пространство.

Гаранция за успех

Гаранция за Вашия успех са:

 • Квалифицирани преподаватели;
 • Гъвкави форми на обучение;
 • Възможност за обучение в страните, чиито езици изучаваш по програми за образователен обмен /програми на ЕС, на фондации и правителства/;
 • Стажове и летни практики, които дават реални практически знания и умения;
 • Атрактивно, иновативно и конкурентно обучение.

ОЩЕ – ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СПОРТ, ЗА РАЗНООБРАЗНО ПРЕКАРВАНЕ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ, ЗА ЗАБАВЛЕНИЯ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО.

ИЗБЕРЕТЕ СИГУРНОСТТА – ИЗБЕРЕТЕ ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ В БЪЛГАРИЯ!

Великотърновски университет - Лого 3

Започна приемането на заявления за явяване на изпит