Педагогика на обучението по изобразително изкуство

Педагогика на обучението по изобразително изкуство

Специалност: Педагогика на обучението по изобразително изкуство

Форма на обучение: Редовна

Образователно-квалификационна степен: Бакалавър

Срок на обучение: 4 години, (семестри - 8)

Професионална квалификация: Учител по изобразително изкуство

Направление: 1.3. Педагогика на обучението по...

Факултет: Факултет по изобразително изкуство

Цели на програмата:

Да се подготвят  високо квалифицирани специалисти в областта на методиката на обучението по изобразително изкуство, които решават компетентно и творчески актуални проблеми от теорията и художествената практика и извършват задълбочени изследвания в широкия спектър на обучението по изобразително изкуство на всички нива.

Професионална квалификация:

Учител по изобразително изкуство

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

В резултат на обучението си и проведената изследователска дейност студентите  придобиват:
 
Знания:
 • основни знания по теория, история и педагогика и психология на изобразителното изкуство и естетическата култура,;
 • усвояване на основни знания и умения във всички жанрове на изобразителното изкуство;
 •  усвояване на съвременни методи в обучението по изобразително изкуство;
 •  запознаване с художественотворчески проблеми в обучението по изобразителното изкуство;
 • развитие комуникативни и практически умения за образователна дейност.
Умения:
 • професионални умения и опит в творческата дейност;
 • компетентност и умения за реализиране на образователни авторски проекти;
 • умения за планиране, прогнозиране, провеждане, ръководство, контрол и оценяване на продуктите на процеса на обучение, осъществяван в образователните институции;
 • комуникативни умения, умения за работа в група за оптимално реализиране на педагогически взаимодействия;
 • общи и специални умения за работа по развитие на изобразителните способностите учениците;
 • активна позиция, отговорност и съзнателност при изпълнение на учебните и професионалните ангажименти;
 • нагласа за иновационни решения, съобразно личностния и социален контекст на учащите;
 • креативност и вариативност при ориентиране в различните ситуации;
 • умения за изследователска и проектна дейност;
 • умения за създаване на научна разработка, за научна защита и аргументация;
 • умения за работа в мултикултурна образователна среда;
 • умения за използване на съвременни информационни технологии.
Компетентности:
 • развитие на дигитална компетентност;
 • развитие на умения за учене (участие в екипна работа, развиване на мотивация за творческа изява и личностна реализация;
 • развитие на инициативност и предприемчивост (креативност, новаторство, участие в творчески проекти; творческо използване на нестанздартни материали; представяне на резултатите от творческата дейност);
 • култерна компетентност и умения за изразяване чрез творчество (разбиране на ролята на естетическите фактори в околната среда, формиране на художествена култура, участие в културни събития, проява на торелантност в културното многообразие, развиване на естетическо чувство чрез артистично себеизразяване).

Възможности за стажове и практики:

Практическата подготовка се осъществява чрез задължителните за професионалната квалификация форми : Хоспетиране, Текуща педагогическа практика и Преддипломна педагогическа практика, обезпечени с необходимия хорариум часове.
Образователната програма предлага и възможности за реализиране на обучение и практики в европейски висши образователни институции по Програма ЕРАЗЪМ+.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Срок на обучение в семестри: 8, кредити: 249
Дипломиране - две части:
 1. Писмен държавен изпит по Методика на обучението по изобразително изкуство, История на изобразителното изкуство, Естетика и Теория на изкуството включва равен брой въпроси от изброените дисциплини.
 2. Държавен интегриран практико-приложен изпит по изобразително изкуство се полага пред държавна изпитна комисия, чийто състав се определя със заповед на ректора на висшето училище. В състава на комисията задължително се включва учителят, при когото е провеждана преддипломната педагогическа практика и преподавател от висшето училище. Минималният брой на уроците , изнесени от всеки обучаван, е от 10 до 20 изнесени урока.

Професионална реализация:

Завършилите бакалавърската образователна програма “Педагогика на обучението по изобразително изкуство” придобиват право да организират и провеждат възпитателна, учебна, научно-методическа, организационно-управленска, експертна, консултативна и културно-просветна дейност в образователната система, в структури с културно-просветен и административно-управленски  характер, както и в обществени организации.

Великотърновски университет - Лого 3

Започна приемането на заявления за явяване на изпит