Изящни изкуства - Рисуване и интермедия

Изящни изкуства - Рисуване и интермедия

Специалност: Изящни изкуства - Реставрация и консервация

Форма на обучение: Редовна

Образователно-квалификационна степен: Бакалавър

Срок на обучение: 4 години, (семестри - 8)

Професионална квалификация: ХУДОЖНИК - РЕСТАВРАЦИЯ И КОНСЕРВАЦИЯ

Направление: 8.2. Изобразително изкуство

Факултет: Факултет по изобразително изкуство

Цели на програмата:

Обучението в специалността осигурява:
 • придобиване на фундаментални знания в задължителен комплекс дисциплини по история на изобразителното изкуство, естетика и теория на изкуството;
 • усвояване на професионални и технологични познания, основни похвати, изразни средства и технически умения за работа в областта на рисунката и интермедията както и иновативни решения за сливане между различни жанрове и видове изкуства;
 • аналитичен и синтетичен подход при проучването на натурата, съвременно пластично мислене;
 • запознаване с основите, технологията и спецификата на други видове в изобразителното изкуство.

Професионална квалификация:

Художник - рисуване и интермедия

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Завършилите специалността  са подготвени да се реализират в публичното пространство, създавайки автономна художествена среда от концепцията до финализирането на проекта.
Специалността развива у бъдещите художници-специалисти по рисуване естетически критерий за процесите и явленията в изкуството и съвременно пластично и концептуално мислене.
Очакваните резултати от обучението са по посока на следните професионални компетенции, качества и теоретични знания:
 • по сугестология, музика и звук и история на рисунката, история на изобразителното изкуство, естетика и теория на изкуството;
 • познания за класическите и съвременни изобразителни, пластични и концептуални подходи и опит в използването им в художествения процес.

Възможности за стажове и практики:

Чрез многобройните двустранни договори, подписани от Факултет по изобразително изкуство по програмата „Еразъм“, е осигурена широка мобилност на студентите чрез частично обучение в избрано от тях висше учебно заведение в чужбина в рамките на европейските програми за международно сътрудничество, като по този начин да придобиват знания и ценен опит.
Студентите имат възможност за участие в Проект "Студентски практики - фаза 1" по ОП НОИР.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

   
 1. Срок на обучение: 8 семестъра (4 години).
 2. Форма на обучение: редовна.
 3. Общ хорариум: 8400 часа (280 кредита).
 4. Хорариум на задължителните учебни дисциплини: 4800 часа (160 кредита).
 5. Хорариум на избираемите учебни дисциплини: 2520 часа (84 кредита).
 6. Хорариум на факултативните учебни дисциплини: 780 часа (26 кредита).
 7. Форма на дипломиране: ДИПЛОМНА РАБОТА: 300 часаизвънаудиторна заетост (10 кредита).

Професионална реализация:

Завършилите имат компетентности да извършват следните дейности:
 • да създават чрез творческата си дейност авторски произведения в областта на рисунката, както и да генерират и реализират иновативни, индивидуални и групови проекти;
 • да осъществяват специализирана организаторска, диагностична и консултантска дейност в държавни структури и неправителствени организации с експертни функции;
В ОКС “Бакалавър” студентите имат възможност да получат (пожелание) цялостна учебно-методическа подготовка за придобиване на учителска
правоспособност към Центъра за образователни технологии и квалификации на ВТУ, за преподаване в средните общо-образователни и средните специализирани училища по изобразително изкуство.

Великотърновски университет - Лого 3