Английска филология

Английска филология

Специалност: Английска филология

Форма на обучение: Редовна

Образователно-квалификационна степен: Бакалавър

Срок на обучение: 4 години, (семестри - 8 )

Професионална квалификация: Филолог-англицист и учител по английски език, - Филолог-англицист с компетентност по немски език, - Филолог-англицист и преводач с английски език, - Филолог-англицист с компетентност по френски език, - Филолог-англицист с компетентност по руски език, - Филолог-англицист с компетентност по испански език

Направление: 2.1. Филология

Факултет: Филологически факултет

Представяне

В специалността се надграждат и се усвояват знания, необходими на един добър познавач и специалист по английски език в нашето съвремие. Изучават се езиковедски дисциплини, придобиват се по-задълбочени знания по литература и култура на англоезичните страни. Разиват се комуникативни умения, необходими както за упражняване на съвременни професии, така и за комуникация извън границите на държавата. Предлага се възможност за изучаване на още един език с придобиване на основни компетенции.

Освен задължителните базисни предмети се предлагат три профилиращи блока, които дават по-конкретна професионална филологическа квалификация:

  • Педагогически блок – учител по английски език и литература /в основното и в средното училище/;
  • Преводачески блок – преводач от и на английски език;
  • Английски език с компетентности по друг чужд език – испански, немски, руски, френски.

Освен широкия диапазон от възможности за професионална реализация, завършилите бакалавърска степен имат възможност да изберат атрактивни магистърски специализации.

Материална база

Филологическият факултет има изградена мрежа от 16 чуждоезикови библиотечно-информационни и културни центрове; разполага със специално оборудвани кабинети, симулиращи конкретна работна среда: кабини за конферентен превод, редакция на медия, радио и телевизионно студио. На студените се предлагат възможности за стажове и практики по време на следването.

Обучението се води от висококвалифицирани преподаватели и чуждестранни лектори.

Студентска мобилност

За облика на факултета и за превръщането му във водещо звено в рамките на университета допринася активната международна дейност и сътрудничество с над 70 университети от 58 държави. Изключително интензивно е участието на студентите във формите на международна мобилност.

Професионална реализация

Придобитите при следването професионални знания и умения дават възможност на завършилите да работят в областта на превода, бизнес комуникациите, обработката на информация за секторите информационни технологии и сигурност, културен туризъм, образование, медии, журналистика, връзки с обществеността, маркетингови комуникации.

Гаранция за успех

Гаранция за Вашия успех са:

  • Квалифицирани преподаватели и чуждестранни лектори;
  • Гъвкави форми на обучение и международни стандарти;
  • Възможност за обучение в страните, чиито езици изучаваш по програми за образователен обмен /програми на ЕС, на фондации и правителства/;
  • Стажове и летни практики, които дават реални практически знания и умения.

ОЩЕ – ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СПОРТ, ЗА РАЗНООБРАЗНО ПРЕКАРВАНЕ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ, ЗА ЗАБАВЛЕНИЯ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО.

ИЗБЕРЕТЕ СИГУРНОСТТА – ИЗБЕРЕТЕ ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ В БЪЛГАРИЯ!

Великотърновски университет - Лого 3

Започна приемането на заявления за явяване на изпит