Балканистика

Балканистика

Специалност: Балканистика

Форма на обучение: Редовна

Образователно-квалификационна степен: Бакалавър

Срок на обучение: 4 години, (семестри - 8 )

Професионална квалификация: - балканист филолог/балканист историк

Направление: 2.1. Филология

Факултет: Филологически факултет

Представяне

Обучението в специалността предлага широк спектър от теоретични и практически знания в областта на балканските езици, литератури, история и култура. Студентите получават задълбочена подготовка по два балкански езика (по избор между румънски, гръцки и албански). След първите два семестъра в зависимост от интересите си всеки има възможност да избере един от двата профила на специалността – ФИЛОЛОГИЧЕСКИ или ИСТОРИЧЕСКИ. Всички студенти усвояват първия балкански език на ниво В2 (за 900 учебни часа). Вторият балкански език във филологическия профил се усвоява на ниво В1, а в историческия на ниво А2.

Как да кандидатствам

В специалност „Балканистика“ можете да кандидатствате с оценка от:

  • държавен зрелостен изпит по български език, история и чужд език (по избор на кандидата) или
  • университетски изпит по български език, история, чужд език (по избор на кандидата).

Материална база

За нуждите на специалност „Балканистика” работят Център „Балкани” и Център за гръцки език и култура.

Студентска мобилност

Със стипендия по европейската програма „Еразъм“ студентите получават възможност за допълнително обучение или студентска практика в университетите в Букурещ, Крайова, Констанца, Алба Юлия (Румъния) или Солун, Янина, Комотини (Гърция), както възможност за участие в летни езикови школи в Албания, Гърция, Румъния.

Професионална реализация

Завършилите специалността се реализират много успешно като сътрудници-преводачи във фирми с търговска и туристическа дейност, сътрудници в дипломатически представителства и институции на Европейския съюз и на държавната администрация в България, научни работници в областта на балканското езикознание, литературознание, история и култура. (Вж. Възпитаници на специалност „Балканистика”.)

Гаранция за успех

Гаранция за Вашия успех са:

  • квалифицирани преподаватели и чуждестранни лектори;
  • гъвкави форми на обучение и международни стандарти;
  • възможността за обучение в страните, чиито езици се изучават, по програми за образователен обмен, програми на ЕС, на фондации и правителства;;
  • стажове и летни практики, които дават реални практически знания и умения.

ОЩЕ – ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СПОРТ, ЗА РАЗНООБРАЗНО ПРЕКАРВАНЕ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ, ЗА ЗАБАВЛЕНИЯ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО.

ИЗБЕРЕТЕ СИГУРНОСТТА – ИЗБЕРЕТЕ ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ В БЪЛГАРИЯ!

Великотърновски университет - Лого 3

Започна приемането на заявления за явяване на изпит