Българска филология

Българска филология

Специалност: Българска филология

Форма на обучение: Редовна/Задочна

Образователно-квалификационна степен: Бакалавър

Срок на обучение: 4 години, (семестри - 8 )

Професионална квалификация: - Филолог, учител по български език и литература, - Филолог

Направление: 2.1. Филология

Факултет: Филологически факултет

Представяне

Специалността предлага съвременна и традиционно добра подготовка по националната /българска/ филология. В хода на обучението студентите придобиват знания по фундаментални филологически дисциплини:

  • езиковедски цикъл – теоретични знания и приложни компетентности по езикознание, старобългарски език, историческа и сравнителна граматика, съвременен български език;
  • литературоведски цикъл – общи теоретични и конкретни знания по всички дялове на българското словесно изкуство /българска литература/, основни моменти от античната, западноевропейската, руската и литературата на други славянски народи.

В теоретичните и в практическите курсове студентите развиват вербални и писмовни, вкл. творчески умения, логическо системно мислене, способност за изграждане на връзки между различните области на знанието; придобиват умения да полемизират и да убеждават аудиторията в своите тези, да интерпретират български и чужди текстове, да създават собствени аналитични текстове.

Студентите имат избор между два профилиращи блока:

  • Педагогически блок – учител по български език и литература;
  • Култура и журналистика.

Професионалната реализация е в областта на основното, средното и висшето образование, в редакторската работа в медии и издателства, в обществени институции и в неправителствения сектор. Завършилите Българска филология могат да надградят компетентностите си в един широк спектър от специализации в следваща образователна /магистърска/ степен.

Материална база

Филологическият факултет има изградена мрежа от 16 чуждоезикови библиотечно-информационни и културни центрове; разполага със специално оборудвани кабинети, симулиращи конкретна работна среда: кабини за конферентен превод, редакция на медия, радио и телевизионно студио. На студените се предлагат възможности за стажове и практики по време на следването.

Обучението се води от висококвалифицирани преподаватели и чуждестранни лектори.

Студентска мобилност

За облика на факултета и за превръщането му във водещо звено в рамките на университета допринася активната международна дейност и сътрудничество с над 70 университети от 58 държави. Изключително интензивно е участието на студентите във формите на международна мобилност.

Професионална реализация

Придобитите при следването професионални знания и умения дават възможност на завършилите да работят в областта на превода, бизнес комуникациите, обработката на информация за секторите информационни технологии и сигурност, културен туризъм, образование, медии, журналистика, връзки с обществеността, маркетингови комуникации.

Гаранция за успех

Гаранция за Вашия успех са:

  • Квалифицирани преподаватели и чуждестранни лектори;
  • Гъвкави форми на обучение и международни стандарти;
  • Възможност за обучение в страните, чиито езици изучаваш по програми за образователен обмен /програми на ЕС, на фондации и правителства/;
  • Стажове и летни практики, които дават реални практически знания и умения.

ОЩЕ – ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СПОРТ, ЗА РАЗНООБРАЗНО ПРЕКАРВАНЕ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ, ЗА ЗАБАВЛЕНИЯ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО.

ИЗБЕРЕТЕ СИГУРНОСТТА – ИЗБЕРЕТЕ ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ В БЪЛГАРИЯ!

Великотърновски университет - Лого 3

Започна приемането на заявления за явяване на изпит