Германистика

Германистика

Специалност: Германистика

Форма на обучение: Редовна

Образователно-квалификационна степен: Бакалавър

Срок на обучение: 4 години, (семестри - 8 )

Професионална квалификация: Филолог-германист, преводач с немски език

Направление: 2.1 Филология

Факултет: Филологически факултет

Представяне

Цели на програмата:

Програма си поставя за цел:
 • да постигне висока степен на езикова компетентност на студентите, осигуряваща свободна комуникация на немски език;
 • да изгради филологическа и културологична компетентност за немскоезичния културен регион;
 • да осигури теоретични познания и изгради практически умения за преподаване на немски език (при избор на съответния допълнителен профилиращ блок);
 • да подготви квалифицирани специалисти за осъществяване на ефективни междуезикови контакти в условията на глобална междукултурна комуникация;
 • да създаде умения за осъществяване на превод в съвременни условия, с използване на технологиите за компютърно подпомогнат превод;
 • чрез теоретичните дисциплини да подготви студентите за провеждане на научни изследвания в областта на германистиката.

Професионална квалификация:

Филолог-германист, преводач с немски език

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Знания:
Завършилият програмата притежава:
 • задълбочени теоретични и фактологични знания в областта на немското езикознание и литературознание;
 • фундаментални познания по теория на превода и културология;
 • знания за системата и функционирането на езиците в процеса на междуезикова и междукултурна комуникация;
 • знания за актуалните процеси и тенденции в професията на филолога и преводача;
 • основни и специализирани академични знания в областта на методиката на преподаване на немския език и прилагането на съвременни информационни технологии (за избралите съответния профилиращ блок).
Умения:
Завършилият програмата притежава умения:
 • за осъществяване на интеркултурна комуникация на немски език, съобразена със социолингвистичната среда;
 • за логически анализ и интерпретация на жанрово разнообразни чуждоезикови медийни текстове от различни области на обществено-политическия, културен и социален живот;
 • за творчески подход при решаването на казуси в професионалната сфера на филолога и преводача;
 • за прилагане на разнообразни, комуникативно и ситуативно адекватни, съвременни методи и средства в професионалната си дейност.
Компетентности – лични и професионални
 1. Самостоятелност и отговорност: Завършилият образователната програма може да участва в сложни професионални дейности респ. в тяхното административно управление, включително на екипи и ресурси; поема отговорности за изпълнение на задачи в сложни условия, при влиянието на различни взаимодействащи си и трудно предвидими фактори; проявява творчество и инициативност; отдава приоритетно значение на екипността при реализирането на дейности в динамично променящата се среда.
 2. Компетентности за учене: Завършилият образователната програма последователно оценява собствената си квалификация чрез преценка на придобитите до момента знания и умения. Проявява готовност за учене през целия живот, разширява и актуализира филологическите си и културологични знания, обогатява уменията и опита си чрез динамиката в избраната от него професионална сфера.
 3. Комуникативни и социални компетентности: Абсолвентът на образователната програма формулира и излага ясно и разбираемо не само своите тези, но и идеите и комуникативните намерения на участниците в междуезиковата комуникация, както на родния, така и на чуждия език; проявява широк личен мироглед и показва разбиране и солидарност с колегите; умее да работи в екип.
 4. Професионални компетентности: Завършилият образователната програма прилага придобитите знания и умения в нови или непознати условия. Езиковата му и общофилологическа подготовка позволяват събиране, класифициране, оценяване и интерпретация на информация на немски език в зависимост от спецификата на професионалната му реализация. Филологическите и културологични знания гарантират способност за анализ в по-широк или интердисциплинарен контекст. Филологът-германист формира и изразява собствено мнение по проблеми от обществен и етичен характер, възникващи в процеса на работата.

Възможности за стажове и практики:

Възможност за провеждане на учебни практики и стажове в реални условия осигуряват сключените споразумения между Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ и университети-партньори, както и предвидената в учебния план педагогическа практика (за избралите профилиращия блок). Чрез международните образователни програми и дългогодишните международни партньори на катедра „Германистика и нидерландистика“ на студентите се предоставя възможност за усъвършенстване на интеркултурните и езикови умения в немскоезична среда.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

До държавен изпит се допускат студентите, които са:
 • положили успешно всички семестриални изпити;
 • придобили предвидения в програмата брой кредити.
Обучението в програмата завършва алтернативно с писмен държавен изпит по немски език и литература или със защита на дипломна работа по немски език и литература.
Избралите допълнителния Педагогически блок полагат държавен (практико-приложен) изпит.

Професионална реализация:

Завършилите специалност „Германистика“ могат да се реализират като:
 • експерти по германистика в български и европейски институции;
 • редактори и преводачи на литературни и специализирани текстове;
 • бъдещи изследователи на немския език и литература;
 • преподаватели по немски език и литература в системата на основното и средно образование (за избралите допълнителния профилиращ блок);
 • преподаватели по немски език в частни езикови школи, както и в организации, свързани с продължаващо образование за възрастни.

Великотърновски университет - Лого 3

Започна приемането на заявления за явяване на изпит