Педагогика на обучението по български език и чужд език

Педагогика на обучението по български език и чужд език

Специалност: Педагогика на обучението по български език и чужд език

Форма на обучение: Редовна

Образователно-квалификационна степен: Бакалавър

Срок на обучение: 4 години, (семестри - 8 )

Професионална квалификация: Учител по български език и литература и учител по английски, китайски, испански, немски, новогръцки, френски, руски език

Направление: 1.3 Педагогика на обучението по...

Факултет: Филологически факултет

Представяне

Цели на програмата:

Целите на бакалавърската образователна програма „Педагогика на обучението по български език и чужд език“ са:
 • усвояване на знания в областта на езика, културата и литературата на българския и на чуждия език, както и от областта на педагогическите теоретични и приложни науки;
 • придобиване на конкретни педагогически умения за работа като учители в основното (прогимназиална степен) и в средното училище.

Професионална квалификация:

Учител по български език и литература и учител по английски, китайски, испански, немски, новогръцки, френски, руски език

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Педагогическият блок от дисциплини, вкл. и часовете за педагогическа стажантска практика (наблюдения и изнасяне на уроци) формират у студента ценните умения на учителя по важни и ключови учебни предмети – по официалния език на страната и по един от изучаваните чужди езици в българските основни и средни училища.
 
Знания:
В курса на обучение студентите получават:
 • базисна филологическа подготовка (теоретични знания за системната организация на изучаваните езици, за връзката между език и култура);
 • знания относно основни научни концепции, обясняващи единството и многообразието на езиковите и литературни явления;
 • познаване на историята на литературните и лингвистичните явления;
 • задълбочени теоретични и практико-приложни знания по български език, литература и култура;
 • знания за историята, литературата и културата на общностите, носители на съответните изучавани чужди езици;
 • информация за историческото развитие и съвременното състояние в областта на педагогиката и методиката и дидактиката на родно- и чуждоезиковото обучение.
Умения:
В курса на обучение студентите придобиват професионални умения в три предметни области:
В предметната област Български език и литература в края на обучението от студентите се очаква
 • да умеят да дефинират литературни, културологични и езиковедски проблеми;
 • да умеят да анализират жанрово-стилистичните особености на литературни творби от различни епохи;  
 • да формират умения за четене и осмисляне на различни научни текстове с филологическа насоченост;
 • да умеят да създават текстове с различна социолингвистична приложимост.
В предметната област “Чуждоезиково обучение” студентите придобиват:
 • езикови компетентности в съответствие с Общата европейска езикова рамка;
 • комуникативни умения в сферата на изучавания чужд език (умения за създаване на писмен и устен текст);
 • междукултурна компетентност.
В предметната област “Методика на обучението по...” от студентите се очаква:
 • да познават и прилагат параметрите на нормативната документация за организация на училищното обучение при планиране и реализиране на процеса на обучение по български език и литература и по чужд език;
 • да умеят да организират учебно-познавателната дейност спрямо образователните и възпитателните потребности на учениците;
 • да прилагат системни методи за планиране на образователния процес и разработване на дидактически средства;
 • да разпознават и избират разнообразни форми и средства за контрол и оценяване на постиженията на учениците в съответствие с целите на обучението по български език и литература и по чужд език;
 • да стимулират активност в дейността на обучаемите, тяхната критичност и самокритичност, мотивираност за учебни постижения, комуникативни и социални умения;
 • да притежават способност за самостоятелно усвояване на нови изследователски методи и да прилагат усвоените базови знания в научно-изследователска, експертно-аналитична и организационно-управленска дейност;
 • да прилагат разнообразни образователни стратегии, методи и технологии за преподаване и учене в процеса на обучение по български език и литература и по чужд език;
 • да оценяват качествата и адекватността на учебните ресурси;
 • да използват електронни бази данни;
 • да притежават компетентности за обективна самооценка с цел бъдещо кариерно развитие.
Компетентности – изграждат се социални компетентности, позволяващи висока степен на адаптивност към променящия се съвременен свят; изследователски нагласи за фактите, явленията и процесите в междуезиковата и междукултурната комуникация; готовност за учене през целия живот.

Възможности за стажове и практики:

Чрез системата за трансфер на кредити е възможна и препоръчителна студентска мобилност: едносеместриално обучение в друг европейски университет, практикантски програми по европейската програма Еразъм+. По време на следването на студентите се предлагат разнообразни форми на извънаудиторна заетост: организация и участия в културни и образователни прояви чрез институции на съответните страни, чиито езици се изучават. Практиките и стажовете, свързани с бъдещата учителска професия, целят изграждане на бърза адаптивност към съвременната образователна среда, за която се изисква екипна работа. Конкретните форми на практики и стажове са описани в Бележки към учебния план.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Успешно положени изпити по всички дисциплини от учебния план и натрупване на предвидените в него кредити.
 
Вариант 1: Писмен държавен изпит по български език и литература и писмен държавен изпит по чуждия език.
                   Държавен практико-приложен изпит по български език и литература (за учителска квалификация)
Вариант 2: Защита на дипломна работа и писмен държавен изпит по чуждия език.
                   Държавен практико-приложен изпит по български език и литература (за учителска квалификация)

Професионална реализация:

В зависимост от предпочитанията за професионална реализация в сферата на образованието или за продължаване в следващи образователно-квалификационни степени (магистър и доктор) дипломиралите се студенти имат избор в един широк, динамичен и перспективен диапазон за личностно кариерно развитие. Учителската правоспособност е предимство за пазара на труда, а професията „учител“ има приоритетно място в обществения живот. Завършилите програмата могат да работят освен в образователните институции и в обществени и културни институти, в сферата на управление на образованието, да извършват експертна и консултантска дейност, да се реализират и в неправителствения сектор.

Великотърновски университет - Лого 3