Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии

Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии

Специалност: Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии

Форма на обучение: Редовна

Образователно-квалификационна степен: Бакалавър

Срок на обучение: 4 години, (семестри - 8 )

Професионална квалификация: Лингвист-преводач с английски език и втори чужд език (арабски език, испански език, италиански език, китайски език, корейски език, немски език, нидерландски език, новогръцки език, полски език, португалски език, румънски език, руски език, словашки език, сръбски и хърватски език, френски език, японски език) и специалист по приложение на информационни и комуникационни технологии

Направление: 2.1 Филология

Факултет: Филологически факултет

Представяне

Цели на програмата:

Специалността „Приложна лингвистика. Английски и втори чужд  език с информационни технологии“ цели да подготви лингвисти, които с увереност да използват съвременните технологии в нови професии, в чиято основа са езикови компетенции по няколко езика. Целта на първо място е доброто усвояване на два чужди езика (първи чужд език: английски; втори чужд език: арабски, испански, италиански,  китайски, корейски, немски, нидерландски, новогръцки, полски, португалски, румънски, руски, словашки, сръбски и хърватски, френски, японски – по избор). Основите на чуждоезиковите знания и умения се полагат чрез интензивно обучение от първи до четвърти семестър и надграждащо филологическо обучение от пети до осми семестър на бакалавърската степен. Освен формиране на комуникативни умения на съответния чужд език се цели и усвояване на основни теоретико-приложни знания за съответния език, за съответната литература и култура. Предлагат се избираеми и факултативни дисциплини, от които студентите избират съобразно интересите си и представата си за бъдещата професионална дейност. Студентите усвояват знания освен в областта на лингвистиката, също и от областта на информационните технологии и тяхното приложение.

Професионална квалификация:

Лингвист-преводач с английски език и втори чужд език (арабски език, испански език, италиански език, китайски език, корейски език, немски език, нидерландски език, новогръцки език, полски език, португалски език, румънски език, руски език, словашки език, сръбски и хърватски език, френски език, японски език) и специалист по приложение на информационни и комуникационни технологии

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

В курса на обучение се придобиват системна информация и основни знания за
 
Знания:
 
Студентите получават теоретични знания за системната организация на изучаваните езици, за историята, литературата и културата на общностите, носители на съответните езици. Модулът по информационни технологии ги запознава със съвременните информационни системи и компютърни технологии, с основите на информатиката, с компютърни мрежи и комуникации, с уеб технологии и приложенията им в лингвистиката, с инструменти за ползване и усъвършенстване на речникови бази данни, с текстообработващи програми и други.
 
Умения:
  • студентите надграждат познания и умения по английски език и култура (практически умения до ниво С1+ от Общата европейска езикова рамка);
  • придобиват обща компетентност по втория чужд език, който започват да изучават от нулево равнище до ниво В2+ - С1+ и усвояват основни знания по култура на носителите на съответния втори език;
  • развиват конкретни преводачески и езиково-анализаторски умения.

В процеса на обучение в модула по информационни технологии се развиват уменията за работа със съвременни информационни системи, за приложение на видове софтуер (за бази данни, уебсайт, офис, превод с помощта на компютър, мултимедийни технологии за мобилни устройства, електронни книги, предпечатна подготовка, системи за електронно обучение и други).

Компетентности:
  • изграждат се социални компетентности, позволяващи висока степен на адаптивност към променящия се съвременен свят;
  • изследователски нагласи за фактите, явленията и процесите в междуезиковата и междукултурната комуникация.

Възможности за стажове и практики:

Чрез системата за трансфер на кредити е възможна и препоръчителна студентска мобилност: едносеместриално обучение в университети в страните, чиито езици се изучават, практикантски програми по европейската програма Еразъм+, както и по програми на страните, чиито езици се изучават. По време на следването на студентите се предлагат разнообразни форми на извънаудиторна заетост: организация и участия в културни и образователни прояви чрез институции на съответните страни. Практиките и стажовете, вкл. в аутсорсинговия сектор и във фирми, свързани с приложенията на информационните технологии, целят изграждане на бърза адаптивност към съвременни работни позиции, за които се изисква екипна работа. Конкретните форми на практики и стажове са описани в Бележки към учебния план.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Успешно положени изпити по всички дисциплини от учебния план и натрупване на предвидените в него кредити.
 
Вариант 1: Писмен държавен изпит по първия чужд език (английски) и писмен държавен изпит по втория чужд език;
Вариант 2: Защита на дипломна работа по първия чужд език и писмен държавен изпит по втория чужд език.
 
Бележка: Студентът има право да избере защита на дипломна работа, която замества писмения държавен изпит по първия чужд език. Право на дипломна работа имат студенти, които след приключване на шести семестър имат среден успех от следването не по-малък от 5.50, успех минимум 5.50 по първия език и минимум 5.50 по съответната дисциплина (по съответния кръг от дисциплини), в чиято област е избрана темата. Ръководители на дипломните работи са хабилитирани преподаватели или преподаватели, които имат научна и образователна степен „доктор“. Темите за дипломни работи и съответният ръководител се предлагат в началото на седми семестър, разглеждат се от съответния катедрен съвет (прилага се извлечение от протокол) и се утвърждават от Деканата на факултета. Филологическият факултет поддържа регистър на защитените дипломни работи и редът за тяхното съхранение е определен в Процедурни правила за провеждане на държавни изпити и защити на дипломни работи.
 

Професионална реализация:

В зависимост от предпочитанията за професионална реализация в т.нар. професии на бъдещето или за продължаване на образованието в следващи образователно-квалификационни степени (магистър и доктор) дипломиралите се студенти имат избор в един широк, динамичен и перспективен диапазон за личностно кариерно развитие. Специалността отговаря на търсенето на специалисти с професионално владеене на чужди езици за работни позиции в IT сектора, в аутсорсинговата дейност и в други икономически и обществени сектори, където се  изискват изградени умения в бизнес комуникациите и висока компютърна грамотност.

Великотърновски университет - Лого 3

Започна приемането на заявления за явяване на изпит