Приложна лингвистика. Български и английски език с информационни технологии

Приложна лингвистика. Български и английски език с информационни технологии

Специалност: Приложна лингвистика. Български и английски език с информационни технологии

Форма на обучение: Редовна

Образователно-квалификационна степен: Бакалавър

Срок на обучение: 4 години, (семестри - 8 )

Професионална квалификация: Лингвист-преводач с български и английски език и специалист по приложение на информационни и комуникационни технологии

Направление: 2.1 Филология

Факултет: Филологически факултет

Представяне

Цели на програмата:

Бакалавърската програма “Приложна лингвистика. Български и английски език с информационни технологии” цели да подготви лингвисти, които с увереност да използват съвременните технологии в нови професии, в чиято основа са езикови компетенции. Обучението в програмата е ориентирано към:
  • формиране на базисна филологическа компетентност на студентите;
  • добро усвояване на английския като чужд език, който започва да се изучава от минимално или нулево равнище;
  • усвояване на професионални компетентности по български език;
  • усвояване на основни теоретико-приложни лингвистични и културологични знания наред с формирането на комуникативни умения на български и на английски език;
  • придобиване на знания в областта на информационните технологии и тяхното приложение.

Професионална квалификация:

Лингвист-преводач с български и английски език и специалист по приложение на информационни и комуникационни технологии

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Знания:
 
Студентите получават теоретични знания за системната организация на изучаваните езици, за историята, литературата и културата на общностите, носители на съответните езици. Модулът по информационни технологии ги запознава със съвременните информационни системи и компютърни технологии, с основите на информатиката, с компютърни мрежи и комуникации, с уеб технологии и приложенията им в лингвистиката, с инструменти за ползване и усъвършенстване на речникови бази данни, с текстообработващи програми и други.
 
Умения:
 
Студентите надграждат познания и умения по английски език и култура (практически умения до ниво С1+ от Общата европейска езикова рамка), развиват конкретни преводачески и езиково-анализаторски умения. Обучението по български език ги въоръжава с комуникативни умения за представяне на факти пред разнообразна аудитория. В модула за ИТ студентите формират умения за работа със съвременни информационни системи, за приложение на видове софтуер (за бази данни, уебсайт, офис, превод с помощта на компютър, мултимедийни технологии за мобилни устройства, електронни книги, предпечатна подготовка, системи за електронно обучение и други).
 
Компетентности – изграждат се социални компетентности, позволяващи висока степен на адаптивност към променящия се съвременен свят; изследователски нагласи за фактите, явленията и процесите в междуезиковата и междукултурната комуникация.
 

Възможности за стажове и практики:

Чрез системата за трансфер на кредити е възможна и препоръчителна студентска мобилност: едносеместриално обучение в университети в чужбина, практикантски програми по европейската програма Еразъм+, както и по програми на страните, чийто език се изучава. По време на следването на студентите се предлагат разнообразни форми на извънаудиторна заетост: организация и участия в културни и образователни прояви чрез институции на съответните страни. Практиките и стажовете, вкл. в аутсорсинговия сектор и във фирми, свързани с приложенията на информационните технологии, целят изграждане на бърза адаптивност към съвременни работни позиции, за които се изисква екипна работа. Конкретните форми на практики и стажове са описани в Бележки към учебния план.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Успешно положени изпити по всички дисциплини от учебния план и натрупване на предвидените в него кредити.
 
Вариант 1: Писмен държавен изпит по български език и писмен държавен изпит по английски език
Вариант 2: Писмен държавен изпит по английски език и защита на дипломна работа

Професионална реализация:

В зависимост от предпочитанията за професионална реализация в т.нар. професии на бъдещето или за продължаване на образованието в следващи образователно-квалификационни степени (магистър и доктор) дипломиралите се студенти имат избор в един широк, динамичен и перспективен диапазон за личностно кариерно развитие. Специалността отговаря на търсенето на специалисти с професионално владеене на чужди езици за работни позиции в IT сектора, в аутсорсинговата дейност и в други икономически и обществени сектори, където се  изискват изградени умения в бизнес комуникациите и висока компютърна грамотност.

Великотърновски университет - Лого 3