Приложна лингвистика (два чужди езика)

Приложна лингвистика (два чужди езика)

Специалност: Приложна лингвистика (два чужди езика)

Форма на обучение: Редовна

Образователно-квалификационна степен: Бакалавър

Срок на обучение: 4 години, (семестри - 8 )

Професионална квалификация: Лингвист-преводач с английски език или испански език или китайски език или немски език или руски език или френски език и втори чужд език (английски език, арабски език, испански език, италиански език, китайски език, корейски език, немски език, нидерландски език, новогръцки език, полски език, португалски език, румънски език, руски език, словашки език, сръбски и хърватски език, френски език, японски език) и експерт по специализиран превод.

Направление: 2.1 Филология

Факултет: Филологически факултет

Представяне

Цели на програмата:

Специалността „Приложна лингвистика с два чужди езика” (преводачески профил) цели да подготви лингвисти, които с увереност да използват съвременни знания и умения в професии, в чиято основа са езикови компетенции по няколко езика. Целта на първо място е доброто усвояване на два чужди езика (първи чужд език: английски, испански, китайски, немски, руски, френски; втори чужд език: арабски, испански, италиански,  китайски, корейски, немски, нидерландски, новогръцки, полски, португалски, румънски, руски, словашки, сръбски и хърватски, френски, японски – по избор). Основите на чуждоезиковите знания и умения се полагат чрез интензивно обучение от първи до четвърти семестър и надграждащо филологическо обучение от пети до осми семестър на бакалавърската степен. Освен формиране на комуникативни умения на съответния чужд език се цели и усвояване на основни теоретико-приложни знания за съответния език, за съответната литература и култура. Предлагат се избираеми и факултативни дисциплини, от които студентите избират съобразно интересите си и представата си за бъдещата професионална дейност. В преводаческия модул са включени дисциплини, които развиват съвременните преводачески умения в областта на писмения и устния превод с използване на средства за компютърно подпомогнат превод.

Професионална квалификация:

Лингвист-преводач с английски език или испански език или китайски език или немски език или руски език или френски език и втори чужд език (английски език, арабски език, испански език, италиански език, китайски език, корейски език, немски език, нидерландски език, новогръцки език, полски език, португалски език, румънски език, руски език, словашки език, сръбски и хърватски език, френски език, японски език) и експерт по специализиран превод.

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Студентите надграждат познания и умения по първия по компетентност чужд език и култура (практически умения до ниво С1+ от Общата европейска езикова рамка); придобиват компетентност по втория чужд език, който започват да изучават от нулево равнище до ниво В2+ - С1+ и усвояват основни знания по култура на носителите на съответния втори език; развиват конкретни преводачески и езиково-анализаторски умения.  В модула за придобиване на професионалната квалификация „Експерт по специализиран превод“ са включени дисциплини, даващи стабилна професионална подготовка по съвременни преводачески умения и дисциплини, които запознават студентите с приложения на съвременните технологии в лингвистиката.
 
В курса на обучение се придобиват системна информация и основни знания за
Знания:
В курса на обучение студентите получават
  • базисна филологическа подготовка;
  • теоретични знания за системната организация на изучаваните езици, за историята, литературата и културата на общностите, носители на съответните изучавани езици.
  • знания за историческото развитие и съвременното състояние на преводните теории;
  • знания относно условията за упражняване на преводаческата професия в съвременността;
  • информация за съвременните средства за осъществяване на компютърноподпомогнат превод.
Умения:
В курса на обучение студентите
  • надграждат наличните умения по първия чужд език (ниво С1+ от Общата европейска езикова рамка); придобиват обща компетентност по втория чужд език, който започват да изучават от нулево равнище до ниво В2+ - С1+
  • развиват уменията за междуезикова и междукултурна комуникация по двата изучавани езика;
  • формират преводачески умения с акцент върху специализирания превод и с използване на съвременните CAT TOOLS;
  • придобиват умения за оценка на качеството на превода на базата на получените теоретични знания и чрез редактиране на преводни текстове;
  • профилират уменията си в различни сфери на превода при избора на изучавани избираеми и факултативни дисциплини.
Компетентности – изграждат се социални компетентности, позволяващи висока степен на адаптивност към променящия се съвременен свят; изследователски нагласи за фактите, явленията и процесите в междуезиковата и междукултурната комуникация, готовност за учене през целия живот.

Възможности за стажове и практики:

Чрез системата за трансфер на кредити е възможна и препоръчителна студентска мобилност: едносеместриално обучение в университети в страните, чиито езици се изучават, практикантски програми по европейската програма Еразъм+, както и по програми на страните, чиито езици се изучават. По време на следването на студентите се предлагат разнообразни форми на извънаудиторна заетост: организация и участия в културни и образователни прояви чрез институции на съответните страни. Практиките и стажовете, вкл. в аутсорсинговия сектор и във фирми, свързани с приложения на чуждоезиковите компетентности, целят изграждане на бърза адаптивност към съвременни работни позиции, за които се изисква екипна работа. Конкретните форми на практики и стажове са описани в Бележки към учебния план.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Успешно положени изпити по всички дисциплини от учебния план и натрупване на предвидените в него кредити.
 
Вариант 1: Писмен държавен изпит по първия чужд език и писмен държавен изпит по втория чужд език;
 
Вариант 2: Защита на дипломна работа и писмен държавен изпит по втория чужд език.
 
Бележка: Студентът има право да избере защита на дипломна работа, която замества писмения държавен изпит по първия чужд език. Право на дипломна работа имат студенти, които след приключване на шести семестър имат среден успех от следването не по-малък от 5.50, успех минимум 5.50 по български език и минимум 5.50 по съответната дисциплина (по съответния кръг от дисциплини), в чиято област е избрана темата. Ръководители на дипломните работи са хабилитирани преподаватели или преподаватели, които имат научна и образователна степен „доктор“. Темите за дипломни работи и съответният ръководител се предлагат в началото на седми семестър, разглеждат се от съответния катедрен съвет (прилага се извлечение от протокол) и се утвърждават от Деканата на факултета. Филологическият факултет поддържа регистър на защитените дипломни работи и редът за тяхното съхранение е определен в Процедурни правила за провеждане на държавни изпити и защити на дипломни работи.

Професионална реализация:

В зависимост от предпочитанията за професионална реализация или за продължаване на образованието в следващи образователно-квалификационни степени (магистър и доктор) студентите имат избор в един широк, динамичен и перспективен диапазон за личностно кариерно развитие. Обучението отговаря на търсенето на специалисти с професионално владеене на чужди езици за икономически и обществени сектори, където се  изискват умения в междуезиковите и междукултурните комуникации, както и в прилагането на съвременните технологии в преводаческата работа.

Великотърновски университет - Лого 3