Романистика

Романистика

Специалност: Романистика

Форма на обучение: Редовна

Образователно-квалификационна степен: Бакалавър

Срок на обучение: 4 години, (семестри - 8 )

Професионална квалификация: Филолог – специалист по френски език и втори романски език – по избор (испански или италиански, или португалски)

Направление: 2.1 Филология

Факултет: Филологически факултет

Представяне

Цели на програмата:

Бакалавърската образователна програма „Романистика“ съчетава класическото филологическо образование със съвременни професионални умения. Целта на първо място е добро усвояване на френския като водещ романски език. Изборът на романски език (испански или италиански, или португалски) формира комплексната подготовка на студента и собствения му езиков профил като филолог. Основите на чуждоезиковите знания и умения по френски език се полагат чрез интензивно практическо обучение от първи до четвърти семестър и надграждащо филологическо обучение от пети до осми семестър на бакалавърската степен. Обучението по втория чужд език започва от трети семестър. Освен формиране на комуникативни умения на съответните чужди езици се цели също: придобиване на знания за съответните страни, за тяхната материална и духовна култура, за приноса им в европейската цивилизация; усвояване на основни теоретико-приложни знания за френския и съответния втори романски език; формиране на систематизирани познания по съответните литератури, както и за приноса на емблематични автори и произведения в световната хуманитаристика и в обществения живот. Предлагат се избираеми и факултативни дисциплини, от които студентите избират съобразно интересите си и представата си за бъдещата професионална дейност.

Професионална квалификация:

Филолог – специалист по френски език и втори романски език – по избор (испански или италиански, или португалски)

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Определят се съгласно Квалификационната рамка на Европейското пространство за висше образование и Националната квалификационна рамка на Република България.
 
Знания
В курса на обучение се придобиват системна информация и основни знания за:
 • системите на изучаваните езици, за понятийния апарат, свързан с описанието им;
 • литературата на носителите на френски и съответния втори език;
 • историята и културата на общностите, говорещи изучаваните езици;
 • социолингвистика и лингвокултурология.
Умения
В хода на обучението се придобиват:
 • обща филологическа и чуждоезикова компетентност по френски език на ниво С1 според Общата европейска езикова рамка; 
 • компетентност по втория романски език, чието изучаване също започва от нулево равнище, до ниво В2; 
 • умения за интеркултурни комуникации в тяхното съвременно многообразие;
 • умения за работа в основните сфери на преводаческата дейност, което е предпоставка за успешно кариерно израстване в професията;
 • умения за сравнения и анализи от областта на френскоезичното езикознание и литературознание,
 • умения за анализиране на факти, за самостоятелно решаване на проблеми;
 • компетентност в областта на екипната работа;
 • умения за социална активност.
 
Компетентности – изграждат се социални компетентности, позволяващи висока степен на адаптивност към променящия се съвременен свят; изследователски нагласи за фактите, явленията и процесите в междуезиковата и междукултурната комуникация.

Възможности за стажове и практики:

Чрез системата за трансфер на кредити е възможна и препоръчителна студентската мобилност: едносеместриално обучение в университет в страната, чийто език се изучава, също и практикантски програми по европейската програма Еразъм+, както и по програми на страните, чиито езици се изучават. По време на следването на студентите се предлагат разнообразни форми на извънаудиторна заетост: организация и участия в културни и образователни прояви чрез институции на съответните страни. Практиките и стажовете целят изграждане на бърза адаптивност към съвременни работни позиции, за които се изисква екипна работа. Конкретните форми на практики и стажове са описани в Бележки към учебния план.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

 1. Успешно положени изпити по всички дисциплини от учебния план и натрупване на предвидените в него кредити.
 2. Писмен държавен изпит по френски език и писмен държавен изпит по втория език.

Професионална реализация:

Широкият професионален обхват, който могат да покриват дипломираните специалисти по романистика съответства на съвременните тенденции за мобилност и обхватност на хуманитаристиката. В зависимост от предпочитанията за професионална реализация или за продължаване на образованието в следващи образователни степени (магистър и доктор) дипломиралите се студенти имат широк избор за личностно кариерно развитие.
Завършилите специалността със степен „бакалавър“ могат да се реализират като преводачи в икономическата и културната сфера, като сътрудници в туризма и екскурзоводи, като работници в обществени и културни институции, в неправителствения сектор и др. Търсенето на специалисти с професионално владеене на чужди езици открива работни позиции в IT сектора, в аутсорсинговата дейност и в други икономически и обществени сектори, където се изискват изградени умения в бизнес комуникациите и екипната работа.

Великотърновски университет - Лого 3