Книгоиздаване

Книгоиздаване

Специалност: Книгоиздаване

Форма на обучение: Редовна/Задочна

Образователно-квалификационна степен: Бакалавър

Срок на обучение: 4 години, (семестри - 8)

Професионална квалификация: Книгоиздател

Направление: 3.5. Обществени комуникации и информационни науки

Факултет: Факултет "Математика и информатика"

Представяне

Специалността Книгоиздаване подготвя кадри с бакалавърска степен и квалификация „книгоиздател”, които ще могат да се реализират в системата на държавните, ведомствените и частните издателства, като мениджъри и изпълнители (редактори, коректори, оператори, технолози и пр.) в многостранния издателски процес.

Материална база

Факултет “Математика и информатика” разполага с лекционни, семинарни зали и специализирани компютърни кабинети с добра по обем и качество техника и оборудвани с всички материално-технически средства за съвременно обучение, специализирана библиотека и др.

Осигурен е свободен и безплатен достъп до високоскоростен жичен и безжичен Интернет.

Студентска мобилност

Факултетът има сключени договори по програмите за европейска мобилност, които дават възможност на студентите да провеждат част от обучението си в сродни специалности в авторитетни университети.

Срокът на обучение е един или два семестъра, в рамките на бакалавърската или магистърската програма.

Професионална реализация

Придобитите при следването професионални знания и умения дават възможност на завършилите да работят:

  • в издателства;
  • полиграфическо-издателски комплекси;
  • в медии;
  • фирми за реклама и предпечат, книготърговски вериги и книжарници;
  • в библиотеки, музеи, читалища и други културни институции във връзка с комплектуването, обработката и маркетинга на книжната продукция и в структурата на техните ведомствени издателства.

Прилагането на системата за Трансфер на академични кредити на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, изработена в съответствие с изискванията на Европейската система за трансфер на кредити (ECTS), осигурява академична мобилност и международна сравнимост на получаваните знания и придобитите умения.

Гаранция за успех

Гаранция за Вашия успех са:

  • Квалифицирани преподаватели;
  • Гъвкави форми на обучение;
  • Възможност за обучение в страните, чиито езици изучаваш по програми за образователен обмен /програми на ЕС, на фондации и правителства/;
  • Стажове и летни практики, които дават реални практически знания и умения;
  • Атрактивно, иновативно и конкурентно обучение.

ОЩЕ – ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СПОРТ, ЗА РАЗНООБРАЗНО ПРЕКАРВАНЕ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ, ЗА ЗАБАВЛЕНИЯ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО.

ИЗБЕРЕТЕ СИГУРНОСТТА – ИЗБЕРЕТЕ ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ В БЪЛГАРИЯ!

Великотърновски университет - Лого 3

Започна приемането на заявления за явяване на изпит