Компютърни науки

Компютърни науки

Специалност: Компютърни науки

Форма на обучение: Редовна

Образователно-квалификационна степен: Бакалавър

Срок на обучение: 4 години, (семестри - 8)

Професионална квалификация: Компютърни науки

Направление: 4.6. Информатика и компютърни науки

Факултет: Факултет "Математика и информатика"

Представяне

В специалността Компютърни науки се подготвят висококвалифицирани специалисти, способни да поддържат и развиват компютърно базирани системи за науката, технологиите и бизнеса. Те ще могат да проектират, развиват, прилагат и поддържат компютърните системи.

На базата на тази солидна основа, богатия набор избираеми и факултативни дисциплини разширява подготовката на студентите от професионалното направление, като им позволява да усвоят знания и умения, свързани с решаването на задачи от конкретни области на информатиката, компютърните науки и разработването на софтуер.

Завършилите могат да придобият допълнително и педагогическа правоспособност – “Учител по информатика и информационни технологии”.

Материална база

Факултет “Математика и информатика” разполага с лекционни, семинарни зали и специализирани компютърни кабинети с добра по обем и качество техника и оборудвани с всички материално-технически средства за съвременно обучение, специализирана библиотека и др.

Осигурен е свободен и безплатен достъп до високоскоростен жичен и безжичен Интернет.

Студентска мобилност

Факултетът има сключени договори по програмите за европейска мобилност, които дават възможност на студентите да провеждат част от обучението си в сродни специалности в авторитетни университети.

Срокът на обучение е един или два семестъра, в рамките на бакалавърската или магистърската програма.

Професионална реализация

Придобитите при следването професионални знания и умения дават възможност на завършилите да работят:

  • в софтуерни компании;
  • като аналитици, проектанти, разработчици, специалисти по контрола на качеството, ръководители на проекти, експерти, консултанти и др. в бизнес организации или в публичната администрация.

Те са сред най-високо платените специалисти, а търсенето им на пазара на труда е традиционно високо.

Гаранция за успех

Гаранция за Вашия успех са:

  • Квалифицирани преподаватели;
  • Гъвкави форми на обучение;
  • Възможност за обучение в страните, чиито езици изучаваш по програми за образователен обмен /програми на ЕС, на фондации и правителства/;
  • Стажове и летни практики, които дават реални практически знания и умения;
  • Атрактивно, иновативно и конкурентно обучение.

ОЩЕ – ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СПОРТ, ЗА РАЗНООБРАЗНО ПРЕКАРВАНЕ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ, ЗА ЗАБАВЛЕНИЯ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО.

ИЗБЕРЕТЕ СИГУРНОСТТА – ИЗБЕРЕТЕ ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ В БЪЛГАРИЯ!

Великотърновски университет - Лого 3

Започна приемането на заявления за явяване на изпит