Приложна математика

Приложна математика

Специалност: Приложна математика

Форма на обучение: Редовна

Образователно-квалификационна степен: Бакалавър

Срок на обучение: 4 години, (семестри - 8)

Професионална квалификация: математик

Направление: 4.5. Математика

Факултет: Факултет "Математика и информатика"

Представяне

Специалността Приложна математика подготвя висококвалифицирани специалисти, притежаващи необходимите теоретични знания и практически умения, за да се реализират навсякъде, където математиката се използва като инструмент за получаване на практически резултати: в банки, застрахователни дружества, софтуерни компании, в промишлеността, търговията, както и в научноизследователски групи. Завършилите тази специалност са в състояние да прилагат математическия апарат, съчетан с най-новите информационни технологии.

Материална база

Факултет “Математика и информатика” разполага с лекционни, семинарни зали и специализирани компютърни кабинети с добра по обем и качество техника и оборудвани с всички материално-технически средства за съвременно обучение, специализирана библиотека и др.

Осигурен е свободен и безплатен достъп до високоскоростен жичен и безжичен Интернет.

Студентска мобилност

Факултетът има сключени договори по програмите за европейска мобилност, които дават възможност на студентите да провеждат част от обучението си в сродни специалности в авторитетни университети.

Срокът на обучение е един или два семестъра, в рамките на бакалавърската или магистърската програма.

Професионална реализация

Придобитите при следването професионални знания и умения дават възможност на завършилите да работят:

  • в банки;
  • застрахователни дружества;
  • в промишлеността, търговията, както и в научноизследователски групи

Завършилите специалността имат възможности за реализация навсякъде, където математиката се използва като инструмент за получаване на практически резултати.

Гаранция за успех

Гаранция за Вашия успех са:

  • Квалифицирани преподаватели;
  • Гъвкави форми на обучение;
  • Възможност за обучение в страните, чиито езици изучаваш по програми за образователен обмен /програми на ЕС, на фондации и правителства/;
  • Стажове и летни практики, които дават реални практически знания и умения;
  • Атрактивно, иновативно и конкурентно обучение.

ОЩЕ – ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СПОРТ, ЗА РАЗНООБРАЗНО ПРЕКАРВАНЕ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ, ЗА ЗАБАВЛЕНИЯ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО.

ИЗБЕРЕТЕ СИГУРНОСТТА – ИЗБЕРЕТЕ ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ В БЪЛГАРИЯ!

Великотърновски университет - Лого 3

Започна приемането на заявления за явяване на изпит