Политология

Политология

Специалност: Политология

Форма на обучение: Редовна/Задочна

Образователно-квалификационна степен: Бакалавър

Срок на обучение: 4 години, (семестри - 8 )

Професионална квалификация: Политолог

Направление: 3.3. Политически науки

Факултет: Философски факултет

Представяне

В специалност Политология се подготвят бакалаври, с насоченост към всички форми на държавното и местното управление. Успешно дипломиралите се студенти реализират своите професионални умения в неправителствени организации, медии, културни институции. Те са подготвени за правене на политически анализи и прогнози, и вземане на отговорни политически решения. Студентите получават теоретични знания и практически умения в областта на теорията и политиката, историята на международните отношения и евроинтеграцията, икотомиката и социалната политика, европейските и политическите отношения на Балканите.

Знания

Мисията на специалност “Политология” e да развива способности у студентите за самостоятелно, критично и рационално осмисляне на политическите процеси и явления в обществото.

Предлаганите курсове са насочени към формиране на трайни знания за организацията и функционирането на политическите системи и институции, както и на умения за активното ползване на основни политически понятия и теории.

Целта е формирането на компетентност за задълбоченото разбиране и анализ на политическите явления и процеси. Въвеждането на студентите в основните дисциплини на политическата наука (политическите идеи, политически институции и системи, партийни и избирателни системи, основни изследователски методи, международни отношения и европейски изследвания, политическа икономия, политически маркетинг, политическа социология и антропология и т.н.) е насочено към формирането на специалисти със широк профил на политическа експертиза, адекватно подготвени както за тяхната непосредствена професионална реализация, така и за по-нататъшната им специализация в различни по-тесни области на политическите и социални науки.

Професионалната квалификация на завършващите е «политолог» като желаещите могат да придобият квалификация „Учител по гражданско образование“ по типов учебен план.

Умения

 • Да прилагат интердисциплинарен подход при анализиране на политически явления и процеси;
 • Да осъществяват сравнителен анализ на политически процеси и институции;
 • Да извършват контент-анализ на политически текст;
 • Да извършват мониторинг на медии;
 • Да анализират изборни резултати;
 • Да анализират нагласите и поведението на гласоподавателите в българския и Европейски политически проце;
 • Да прилагат техники за водене на преговори и техники за управление на конфликтни ситуации;
 • Да събират и организират политическа информация и да изготвят аналитични политически документи;
 • Да работа в предизборни кампании на национално, местно и Европейско равнище;
 • Формиране на умения за осъществяване на преподавателска дейност.

Материална база

В структурата на Философски факултет функционират три изследователски звена:

 • Център по психология - създаден като Лаборатория по психология през 1995 г.;
 • Център за философски изследвания - създаден през 1995 г.;
 • Център за трансгранични изследвания - създаден по международен проект MIS-ETC Code 408 “Максимизиране на сравнителните предимства на граничните региони” финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013 г., с водещ партньор Университетът в Крайова, Факултет за социални науки, срок 18 месеца и обща стойност 486000 евро.

Философски факултет разполага със специализирани кабинети, оборудвани с всички материално-технически средства за съвременно обучение, специализирана библиотека и др.

Студентска мобилност

Факултетът има сключени договори по програмите за европейска мобилност, които дават възможност на студентите да провеждат част от обучението си в сродни специалности в авторитетни университети в Полша, Словакия, Хърватска, Словения, Румъния, Турция, Сърбия, Албания.

Срокът на обучение е един или два семестъра, в рамките на бакалавърската или магистърската програма.

Професионална реализация

Притежаването на трайни знания и умения в областта на политическите науки дава възможности за широка професионална реализация:

 • в национални и международни организации;
 • правителствени, политически и обществени институции;
 • медии;
 • неправителствени организации и др.

Квалификацията „политолог” дава възможност за реализация като:

 • щатни служители, консултанти или политически съветници към институциите на централната и местната власт;
 • сътрудници и консултанти в национални и международни публични, неправителствени организации.

Гаранция за успех

Гаранция за Вашия успех са:

 • Квалифицирани преподаватели;
 • Гъвкави форми на обучение;
 • Възможност за обучение в страните, чиито езици изучаваш по програми за образователен обмен /програми на ЕС, на фондации и правителства/;
 • Стажове и летни практики, които дават реални практически знания и умения;
 • Атрактивно, иновативно и конкурентно обучение.

ОЩЕ – ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СПОРТ, ЗА РАЗНООБРАЗНО ПРЕКАРВАНЕ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ, ЗА ЗАБАВЛЕНИЯ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО.

ИЗБЕРЕТЕ СИГУРНОСТТА – ИЗБЕРЕТЕ ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ В БЪЛГАРИЯ!

Великотърновски университет - Лого 3

Започна приемането на заявления за явяване на изпит