Психология

Психология

Специалност: Психология

Форма на обучение: Редовна/Задочна

Образователно-квалификационна степен: Бакалавър

Срок на обучение: 4 години, (семестри - 8 )

Професионална квалификация: Психолог, психолог и учител по предмети от философ

Направление: 3.2. Психология

Факултет: Философски факултет

Представяне

В специалност Психология се обучават студенти, които упражняват професията „психолог” в учебно-възпитателни учреждения, в научно-изследователски институти по психология, в печатните и електронни медии.

Дипломиралите се студенти са търсени специалисти във всички институционални звена на подчинение на Министерство на образованието и науката, Минестрество на правосъдието, Министрество на вътрешните работи, Министерство на труда и социалната политика.

При получаване на следдипломна квалификация бакалаврите по психология работят и като клинични психолози и психотерапевти в системата на здравеопазването.

Знания

Основните знания, които следва да формират студентите по специалност Психология, образователно-квалификационна степен "бакалавър", условно могат да се разделят на три взаимосвързани групи: методологични, теоретични и теоретико-приложни.

Методологични знания: включват тези, които имат най-висока степен на обобщеност. Тези знания се формират от философските учебни дисциплини, които могат да попаднат в категорията обща психология. Към тях се отнасят когнитивна психология, психология на личността, социална психология, психология на развитието, педагогическа психология, физиологична психология, статистически методи в психологията, психологически изследвания.

Теоретико-приложни знания формират тези учебни дисциплини, които имат за предмет специфична и особена област от психичната реалност. В тази категория попадат дисциплините: организационна, политическа, консултативна, юридическа, клинична психология, психология на влиянието, както и социално-психологически тренинг, психоанализа, основи на психотерапията, психолингвистика, методика на обучението по всички педагогически и социални практики и стажове, методика на социалната работа, психолингвистика и психологически изследвания.

Всички дефинирани категории, понятия, принципи и закономерности, които образуват системата от методологични, теоретични и теоретико-приложни знания намират отражение във всяка конкретна учебна програма за съответната учебна дисциплина.

Съобразно квалификационната характеристика на обучението в специалност Психология, студентите получават знания, свързани с преподаването на психологични и философски дисциплини в средното училище.

Умения

 • Умения да използват в реална житейска ситуация методите за психологично изследване на личността и социалните групи, да прилагат статистико-вероятностни методи за анализ на емпиричните факти;
 • Умения за оказване на психологическо подкрепа на отделни хора, социални групи и общности, при спазване на нормативните документи и нормите на професионалната етика и конфиденциалност;
 • Умения да използват съвременни технологии и аудио-визуални средства за прилагане на тренингови, консултативни и терапевтични методи;
 • Да умеят да диагностицират типични психични състояния, като стрес, фрустрация, агресия, конформизъм и да прилагат психологични програми и методи за тяхното преодоляване;
 • Умения да диагностицират личните качества, възможности и способности на човек и да го подпомагат в професионалните отношения и кариерно развитие;
 • Да използват психолого-педагогически методи за обучение с цел повишаване нивото на психологическите знания на интересуващите са от тази проблематика хора;
 • Да умеят да работят в екип, да поемат лична отговорност, лесно да овладяват емоционалността си и честно и лоялно да общуват с хората от формалните и неформални социални структури;
 • Да умеят правилно да се ориентират в огромния поток от психологична информация, да ползват тази теоретична и теоретико-приложна психологическа литература, която отразява най-новите достижения на тази наука;
 • Да умеят непрекъснато и системно да повишават своята теоретична и теоретико-приложна психологическа компетентност;
 • Умения за преподаване на психологичните знания и теории в сферата на образователните институции.

Материална база

В структурата на Философски факултет функционират три изследователски звена:

 • Център по психология - създаден като Лаборатория по психология през 1995 г.;
 • Център за философски изследвания - създаден през 1995 г.;
 • Център за трансгранични изследвания - създаден по международен проект MIS-ETC Code 408 “Максимизиране на сравнителните предимства на граничните региони” финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013 г., с водещ партньор Университетът в Крайова, Факултет за социални науки, срок 18 месеца и обща стойност 486000 евро.

Философски факултет разполага със специализирани кабинети, оборудвани с всички материално-технически средства за съвременно обучение, специализирана библиотека и др.

Студентска мобилност

Факултетът има сключени договори по програмите за европейска мобилност, които дават възможност на студентите да провеждат част от обучението си в сродни специалности в авторитетни университети в Полша, Словакия, Хърватска, Словения, Румъния, Турция, Сърбия, Албания.

Срокът на обучение е един или два семестъра, в рамките на бакалавърската или магистърската програма.

Професионална реализация

Образователните връзки формират и поддържат уменията на психолога непрекъснато и системно да повишава своите професионални компетенции. Това предполага участие в квалификационни курсове, конференции и семинари, които имат за предмет формиране на нови знания и умения, характерни за конкретна социална област, образование, социални дейности, медицина, консултиране и други.

Висша форма на образователна връзка е повишаване на квалификация в образователно-квалификационна степен "магистър", научните степени доктор по психология и доктор на науките.

Възможностите за реализация са:

 • детски градини;
 • началните и средни училища;
 • гимназии и висши учебни заведения.
 • неправителствени организации и др.
 • в специализираните образователни институции;
 • в системата на правото; полицията и армията;
 • в системата на здравеопазването като психолог или, ако има допълнителна квалификация за длъжността клиничен психолог;
 • в производствените предприятия; търговски фирми;
 • финансови учреждения; рекламни бюра и агенции;
 • в политически неправителствени организации и фондации;
 • в частни кабинети за психологични услуги;
 • в научно-изследователски институции;
 • психологични лаборатории и национални и международни проекти.

Гаранция за успех

Гаранция за Вашия успех са:

 • Квалифицирани преподаватели;
 • Гъвкави форми на обучение;
 • Възможност за обучение в страните, чиито езици изучаваш по програми за образователен обмен /програми на ЕС, на фондации и правителства/;
 • Стажове и летни практики, които дават реални практически знания и умения;
 • Атрактивно, иновативно и конкурентно обучение.

ОЩЕ – ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СПОРТ, ЗА РАЗНООБРАЗНО ПРЕКАРВАНЕ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ, ЗА ЗАБАВЛЕНИЯ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО.

ИЗБЕРЕТЕ СИГУРНОСТТА – ИЗБЕРЕТЕ ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ В БЪЛГАРИЯ!

Великотърновски университет - Лого 3

Започна приемането на заявления за явяване на изпит